Prvý návrh normy ISO pre systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je už k dispozícii


Vladimír Žabár
Lloyd’s Register Quality Assurance
Lead Assessor

resumé
Nová norma ISO 45001, vychádzajúca zo známej normy OHSAS 18001 stanovujúcej požiadavky na systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bola 17. 7. 2014 vydaná ako tzv. Návrh komisie (Committee Draft, CD). Je to prvý významný krok na ceste k publikovaniu normy ISO 45001 naplánovaného na september 2016. Vo svojom článku prinášam informácie o koncepcii a základných požiadavkách návrhu ISO/CD 45001.

Aké sú rozdiely medzi OHSAS 18001 a návrhom ISO/CD 45001?

Hoci celkový zámer novej normy zostáva rovnaký ako pri OHSAS 18001: 2007, návrh ISO 45001 plne rešpektuje záväzné požiadavky Prílohy SL, t.j. má jednotnú štruktúru, základné definície a základný text ako ostatné ISO normy, ktoré sú momentálne v revízii.

Mnoho pôvodných požiadaviek z OHSAS 18001 bolo len modifikovaných a  preskupených do predpísanej štruktúry, ale pribudli aj nové požiadavky už známe z návrhov ISO 9001 a ISO 14001 – napr. stanovenie kontextu organizácie, posilnenie úlohy vrcholového manažmentu a požiadavka na vodcovstvo, či intenzívnejšie zapojenie dodávateľov do systému manažérstva BOZP organizácie – okrem toho, že v tejto súvislosti bola vytvorená samostatná kapitola (8.5 Dodávatelia), požiadavky na zapojenie dodávateľov boli detailnejšie stanovené aj v ďalších kapitolách normy.

Obsah jednotlivých kapitol normy a porovnanie s požiadavkami OHSAS 18001:2007 stručne popisujem v nasledujúcich statiach článku.

Úvod normy

V úvode normy sú okrem vysvetlenia účelu a zámeru normy vysvetlené aj faktory úspechu pre organizáciu a postup zlepšenia výkonnosti BOZP, PDCA prístup a obsah tohto vydania normy.

1. Predmet
Táto kapitola nebola oproti norme OHSAS 18001 výraznejšie zmenená, doplnené je vysvetlenie, čo norma vyžaduje od organizácie v závislosti od určenia rozsahu jej systému manažérstva BOZP.

2. Normatívne odkazy
Žiadne normatívne odkazy nie sú v tomto návrhu uvedené.

3. Termíny a definície
Okrem základných definícií a pojmov v zmysle Prílohy SL a definícií známych z platnej normy OHSAS 18001 návrh uvádza aj definície ‘Pracovník‘ a ‚Právne požiadavky‘.

4. Kontext organizácie
Kapitola stanovuje nové požiadavky na určenie externých a interných vplyvov relevantných pre zámery a ciele organizácie, určené musia byť tiež zainteresované strany relevantné vzhľadom k systému manažérstva BOZP organizácie, ako aj potreby a očakávania týchto strán. Organizácia musí taktiež určiť hranice a rozsah svojho systému manažérstva BOZP, pričom tento rozsah musí zahŕňať všetky činnosti, produkty a služby, ktoré organizácia riadi alebo môžu ovplyvňovať výkonnosť jej systému manažérstva BOZP. V porovnaní s kap. 4.1 normy OHSAS 18001:2007 sú v kap. 4.4 návrhu zmienené procesy potrebné pre systém manažérstva BOZP (pojem proces je používaný v návrhu normy ISO 45001 tam, kde bol v OHSAS 18001 používaný pojem postup) a je doplnená požiadavka na zlepšovanie výkonnosti BOZP.

5. Vodcovstvo
Návrh taktiež požaduje podstatne silnejšiu podporu vrcholového vedenia – v kap. 5.1 je vymenovaných 14 bodov, ktorými má vedenie spoločnosti preukazovať svoju angažovanosť v systéme manažérstva BOZP, napr. začlenením výkonnosti BOZP do strategického plánovania, či začlenením požiadaviek systému manažérstva BOZP do podnikateľských procesov (teda fakticky začlenením manažérstva BOZP do celkového systému manažérstva, nie vytvorenie osobitého systému manažérstva BOZP často udržiavaného a spravovaného len technikom BOZP).

Kapitola 5.2 týkajúca sa politiky nebola významnejšie zmenená, doplnené boli požiadavky na záväzok k riadeniu rizík využitím hierarchie riadenia rizík (známej už z kap. 4.3.1 OHSAS 18001) a záväzok na zvyšovanie výkonnosti BOZP.

Kapitola 5.3 obsahuje časť požiadaviek prenesených z kap. 4.4.1 normy OHSAS 18001.

6. Plánovanie
V kapitole 6.1.1 je požadované, aby organizácia zvážila otázky vzťahujúce sa k bodom 4.1 (Kontext), 4.2 (Zainteresované strany) a 4.3 (Rozsah systému manažérstva BOZP) tak, aby systém manažérstva BOZP mohol dosahovať zamýšľané výstupy, aby bola zaistená prevencia alebo zníženie nežiaducich situácií, a aby bolo dosahované trvalé zlepšovanie.

Požiadavky na identifikáciu nebezpečenstiev (6.1.2) sa príliš nezmenili, takže tie organizácie, ktoré mali identifikáciu nebezpečenstiev vypracovanú v duchu OHSAS 18001 (rutinné a nerutinné činnosti, činnosti všetkých osôb, ktoré majú prístup na pracovisko atď.), nebudú mať s touto časťou normy problémy.

Kapitoly 6.1.3 Určenie právnych a iných požiadaviek a 6.1.4 Posudzovanie rizík BOZP neboli podstatnejšie zmenené, pribudla ale samostatná kapitola 6.1.5 Plánovanie zmien, ktorá obsahuje požiadavky na riadenie zmien (v OHSAS 18001 boli tieto požiadavky súčasťou článku 4.3.1) a kapitola 6.1.6 Plánovanie prijímania opatrení, ktorá požaduje, aby organizácia plánovala prijímanie opatrení na riešenie rizík vyplývajúcich z 6.1.2 a 6.1.4, integrovala ich do systému manažérstva BOZP a vyhodnocovala ich účinnosť.

V druhej časti kapitoly 6 sú potom uvedené požiadavky na ciele BOZP (6.2.1) a na plánovanie dosahovania týchto cieľov (6.2.2), ktoré sú dosť podobné požiadavkám z kap. 4.3.3 normy OHSAS.

7. Podpora
Táto kapitola zahŕňa požiadavky na Zdroje (7.1), Kompetentnosť (7.2), Povedomie (7.3) a Informácie, komunikáciu, účasť a konzultácie (7.4) obdobne ako v OHSAS 18001, aj keď požiadavky na internú a externú komunikáciu (7.4.1), ako aj na účasť, konzultácie a zastupovanie (7.4.2) sú v návrhu ISO/CD 45001 detailnejšie stanovené.

Požiadavky na dokumentáciu, záznamy a ich riadenie boli v návrhu novej normy zlúčené do kapitoly 7.5 Dokumentované informácie (obdobne ako v návrhu ISO 9001 či ISO 14001).

8. Prevádzka
Veľké zmeny nastali aj v kapitole Prevádzka, kam boli, okrem požiadaviek na plánovanie a riadenie prevádzky (8.1) obdobných ako v kap. 4.4.6 normy OHSAS, začlenené aj kapitoly 8.1.2 Hierarchia riadenia (v OHSAS 18001 v kap. 4.3.1), 8.2 Riadenie zmien, 8.3 Externé procesy, 8.4 Obstarávanie a 8.5 Dodávatelia a boli sem zaradené aj požiadavky na Havarijnú pripravenosť a reakciu (8.6).

9. Hodnotenie výkonnosti
V súlade s ostatnými návrhmi ISO noriem boli do tejto kapitoly zaradené požiadavky na monitorovanie, meranie, analýzu a vyhodnocovanie (9.1) vrátane hodnotenia súladu, interné audity (9.2) a preskúmanie manažmentom (9.3). Z významnejších zmien treba spomenúť požiadavku na stanovenie kritérií, voči ktorým organizácia bude vyhodnocovať  svoju výkonnosť BOZP, ako aj požiadavky na hodnotenie výkonnosti BOZP a hodnotenie efektívnosti manažérstva BOZP. Medzi vstupmi do preskúmania manažmentom sú detailnejšie rozpísané požiadavky týkajúce sa výkonnosti BOZP a je doplnená požiadavka na posúdenie adekvátnosti zdrojov na udržiavanie efektívnosti systému manažérstva BOZP.

10. Zlepšovanie
Táto kapitola stanovuje požiadavky pre incidenty, nezhody a nápravné opatrenia (10.1) takmer identické s požiadavkami ISO/DIS 9001:2015 a požiadavky na trvalé zlepšovanie (10.2), kde je požadované, aby proces trvalého zlepšovania bral do úvahy výstupy článkov normy č. 4, 6.1, 6.2, 7.4, 9.1 a 9.3.

Záverom

Nová norma ISO 45001, okrem časti s požiadavkami, obsahuje aj návod na používanie (príloha A), v ktorom je pomerne veľký priestor venovaný hlavne novým požiadavkám, ako napr. pochopenie kontextu organizácie či pochopenie potrieb a očakávaní zainteresovaných strán. Aj keď táto časť normy je len informatívna a nie je možné podľa nej vykonávať audity, uvedené informácie budú určite významnou pomôckou pre všetkých tých, ktorí majú záujem o lepšie pochopenie normatívnych požiadaviek.