Národná cena SR za kvalitu 2014 pozná svojich víťazov


Katarína Kašubová
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
útvar kvality

Katarína Verešová
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
útvar kvality

resumé
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality vyhlásil 20. novembra 2014 výsledky Národnej ceny SR za kvalitu 2014, Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť 2014 a ďalších súťaží v oblasti kvality vyhlasovaných úradom.

November je už tradične mesiacom, kedy sa na Slovensku odovzdávajú významné ocenenia v oblasti kvality, či už organizáciám alebo jednotlivcom. Aj tento rok si tí najúspešnejší mali možnosť prebrať ocenenia v Bratislave v priestoroch Historickej budovy Národnej rady Slovenskej republiky.

Slávnostný večer sa uskutočnil 20. novembra 2014 pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky, Andreja Kisku, ktorý sa slávnostného večera osobne zúčastnil a odovzdal ocenenia tohtoročným víťazom Národnej ceny SR za kvalitu a ocenenia za celoživotný prínos v oblasti kvality.

Počas slávnostného večera boli taktiež odovzdané:

 • ocenenia v rámci súťaže Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť 2014,
 • ocenenia v rámci súťaže Cena za najlepší publicistický príspevok v oblasti kvality práce, produkcie a života 2014,
 • ocenenia v rámci súťaže Top manažéri kvality roka 2014,
 • titul Efektívny používateľ modelu CAF.

Výsledky Národnej ceny SR za kvalitu

Národné ceny za kvalitu majú dlhoročnú históriu, vysokú prestíž a uznanie v mnohých európskych krajinách, ale i na ázijskom či americkom kontinente. V mnohých z nich pritom odovzdávajú ocenenia tým najlepším najvyšší predstavitelia štátu a Slovensko je jednou z nich. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR vyhlásil tento rok jubilejný 15. ročník Národnej ceny SR za kvalitu.

Súťaž sa v hodnotení kvality nezameriava len na určitú časť organizácie, konkrétny výrobok alebo službu, ale pod drobnohľad si berie všetky oblasti manažérstva organizácie. Nie je preto náhodou, že metodiku súťaže tvoria nástroje komplexného manažérstva kvality, model výnimočnosti EFQM a model CAF. Tie predstavujú najväčšiu výhodu a zároveň pridanú hodnotu súťaže, nakoľko sú európsky uznávané a umožňujú preukázanie toho, že výborné výsledky dosahované v organizácii nie sú náhodou, ale sú výsledkom správneho riadenia a neustáleho zlepšovania založeného na učení sa, tvorivosti a inováciách.

Organizácie si v súťaži nastavujú zrkadlo na svoje každodenné činnosti a to vo forme samohodnotenia. Následne sú preverené externým hodnotením, ktoré vykonáva tím posudzovateľov priamo v organizácii. O tom, že manažérstvo kvality je nevyhnutnosťou naozaj v každej oblasti hospodárstva, nevynímajúc verejný sektor, svedčí aj skutočnosť, že do súťaže sa v roku 2014 zapojili a boli ocenené organizácie z najrôznejších sfér, od výrobných podnikov, cez samosprávu, až po sociálne zariadenia a podobne.

Víťazi súťaže podľa modelu výnimočnosti EFQM:

 • HANIL E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA, s.r.o. (kategória A1 – organizácie vyrábajúce výrobky od 251 zamestnancov)
 • I.TRAN., s.r.o. (kategória B1 – organizácie vyrábajúce výrobky do 250 zamestnancov)
 • Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o. (kategória C3 – iné organizácie verejného sektora)

Ocenený finalista súťaže podľa modelu CAF:

 • IUVENTA (kategória C3 – iné organizácie verejného sektora)

Ocenený finalista súťaže podľa modelu výnimočnosti EFQM:

 • Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline (kategória C3 – iné organizácie verejného sektora)

Ocenenie zlepšenia výkonnosti podľa modelu CAF:

 • Mestská časť Bratislava-Petržalka (kategória C2 – organizácie samosprávy)

Ocenenie za zapojenie sa do súťaže podľa modelu CAF:

 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (kategória C3 – iné organizácie verejného sektora)
 • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (kategória C3 – iné organizácie verejného sektora)

Výsledky Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť

Spoločenská zodpovednosť nie je novým pojmom, ale predsa je v súčasnosti intenzívnejšie skloňovaná ako kedykoľvek v minulosti. Sféra vplyvu akejkoľvek organizácie (podnikateľského alebo verejného sektora) je veľmi široká a zahŕňa zamestnancov, partnerov, životné prostredie, aj miestnu komunitu. Dlhodobo úspešnou je pritom iba tá organizácia, ktorá ruka v ruke s kvalitou vníma aj svoje postavenie v spoločnosti. To zahŕňa nielen plnenie zákonom uložených povinností (v prípade podnikateľského subjektu v prvom rade vytváranie zisku), ale presadzovanie transparentnosti a zodpovednosti vo všetkých oblastiach vlastnej pôsobnosti ako napríklad ochrana životného prostredia, zvyšovanie kvality života zamestnancov a komunity, v ktorej pôsobia.

Predpoklad spoločensky zodpovednej organizácie je pritom založený na vyváženom prístupe ku všetkým trom základným pilierom (ekonomickému, environmentálnemu a sociálnemu). Prioritou by malo byť aj uskutočňovanie dobrovoľných aktivít, proaktívny prístup, spolupráca so všetkými zainteresovanými stranami, pričom všetky tieto činnosti by mali byť riadené systémovo a nie len „ad hoc“. Čo je však najdôležitejšie, spoločenská zodpovednosť by mala byť súčasťou kultúry organizácie.

Podpora spoločenskej zodpovednosti sa stáva prioritou mnohých krajín a Slovensko nie je výnimkou. Dôkazom toho je aj jej význam v Národnom programe kvality SR na roky 2013 – 2016, a preto bol s cieľom zhodnotenia dosiahnutej miery uplatňovania spoločenskej zodpovednosti tento rok vyhlásený prvý ročník súťaže Národná cena Slovenskej republiky za spoločenskú zodpovednosť.

Ocenení finalisti súťaže:

 • Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky (kategória B1 – sektor verejnej správy – organizácie od 251 zamestnancov)
 • Obec Janova Lehota (kategória B2 – sektor verejnej správy – organizácie do 250 zamestnancov)

Výsledky súťaže Cena za najlepší publicistický príspevok v oblasti kvality práce, produkcie a života

Súťaž oceňuje hodnotnú prácu novinárov, publicistov, redakcií, vedeckých pracovníkov a absolventom vysokých škôl zameranú na oblasť kvality.

Víťazi súťaže podľa kategórií:

Kategória A) Najlepší publicistický príspevok (autorstvo novinár publicista):

 • Ján Košturiak (názov príspevku: Moderný manažment? Ako za socíku; uverejnený v týždenníku Trend)

Kategória B) Najlepší odborný príspevok (autorstvo odborná verejnosť):

 • Alžbeta Szabóová (názov príspevku: Interný dokument – môj kolega, môj partner; uverejnený v odbornom časopise Kvalita)

Kategória C) Najlepší vedecký príspevok (autorstvo vedecký pracovník):

 • Anna Šatanová a kolektív (názov príspevku: How Slovak small and medium manufacturing enterprises maintain quality costs: an empirical study and proposal for a suitable model; uverejnený v karentovanom časopise Total quality management and business excellence)

Kategória D) Najlepšia dizertačná práca (autorstvo absolvent doktorandského štúdia):

 • Peter Madzík (názov dizertačnej práce: Tvorba a riadenie vzťahov medzi praxou a vzdelávaním; obhájená na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline)

Kategória E) Najlepšia diplomová práca (autorstvo absolvent vysokoškolského štúdia):

 • Tomáš Paukovček (názov diplomovej práce: Sledovanie a vyhodnocovanie spokojnosti zákazníka; obhájená na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline)

Výsledky súťaže Top manažéri kvality

Súťaž oceňuje manažérov kvality a osoby v pozícii priamo spojenej s manažérstvom kvality za ich osobný podiel v oblasti budovania, rozvoja a trvalého zlepšovania systémov manažérstva kvality vo svojich organizáciách.

Kategória A) súkromný sektor:

 • Pavol Šurín, Business Excellence Manager, PosAm spol. s r.o.

Kategória B) sektor verejnej správy:

 • Miroslav Hrnčiar, manažér kvality, Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline

Titul Efektívny používateľ modelu CAF

Cieľom tejto metodiky je zhodnotenie správnej implementácie modelu CAF podľa odporúčaných desiatich krokov, systematického prístupu k plneniu ôsmich princípov výnimočnosti a predovšetkým aktívnej angažovanosti vedenia, všetkých zamestnancov, ako aj zainteresovaných strán organizácie na procese zlepšovania.

Titul získal:

 • Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Ocenenie za celoživotný prínos v oblasti kvality

Predstavuje významné ocenenie osobností, ktoré sa počas svojho profesijného života významným spôsobom pričinili o rozvoj kvality na Slovensku.

Ocenenie si z rúk prezidenta Slovenskej republiky, Andreja Kisku a predsedu ÚNMS SR, Jozefa Mihoka prevzali:

 • prof. Ing. Ivan Slimák, CSc.
 • prof. Ing. Alexander Linczényi, CSc.