Synchronizácia riadenia zásob


Marcela Malindžáková
Technická univerzita v Košiciach, F BERG,
Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov, odborný asistent

resumé
Pohľad na podnik z čisto účtovníckeho hľadiska vedie k takým negatívnym javom ako minimalizácia nákladov naprieč celým podnikom, čo nemusí nevyhnutne znamenať minimalizáciu celkových nákladov podniku. Rovnako maximalizácia všetkých potenciálnych zdrojov v podniku môže viesť k hromadeniu zásob a skladovaniu, čo znižuje flexibilitu systémov, zvyšuje nároky na pracovnú silu, zvyšuje náklady, nároky na priestory, a pod.

Problematika rozhodovania je veľmi špecifická, tak ako špecifické sú oblasti rozhodovania. Všeobecne rozšírené metódy rozhodovania vychádzajú zo znalosti rôznych individuálnych faktorov, ktoré je potrebné navzájom prepojiť, nájsť medzi nimi súvislosti, vzťahy. Pre rozhodovanie o obstarávaní základných materiálových vstupov sa s výhodou využíva ABC analýza, ktorá zatrieďuje zásoby do troch tried. Pri rozhodovaní o spotrebovávaní základných materiálových vstupov je to XYZ analýza, ktorá je založená na klasifikácii podnikových položiek podľa charakteru ich predaja. Spojením týchto analýz vzniká možnosť hodnotiť dôležitosť vzťahu množstva materiálu a pravidelnosť jeho spotreby. Pre rozhodnutie o vhodnom spôsobe obstarávania jednotlivých materiálových položiek je vždy vhodné neorientovať sa iba na jeden prístup. Z toho dôvodu boli zvolené dve metódy analýzy, a to ABC a XYZ v ich vzájomnej kombinácii. Tak vzniká rozhodovacia kocka  (obr. 1). Z nej vyplýva, že najvhodnejšie obstarávanie je výhodné najmä pre materiály vyššej hodnoty s plynulejšou spotrebou, čiže materiály zaradené do skupiny AZ. Pre vysokú materiálovú hodnotu a vysokú pravidelnú spotrebu je najvhodnejšie zaradenie do skupiny AZ. Menej vhodná alternatíva sa týka materiálov s rovnakým podielom hodnoty nákupu a s menej pravidelnou spotrebou, čiže skupín AY, BY a BZ. Najnevhodnejšie obstarávanie je pre materiály s nízkou materiálovou hodnotou a nepravidelnou spotrebou, čiže skupiny AX, BX, CX, CY, CZ [1].

Pre niektoré zatriedené materiály je potrebné si zvoliť medzi synchrónnym a zásobovacím obstarávaním, pri iných medzi zásobovacím a individuálnym. Je to dôsledok toho, že pre voľbu optimálneho variantu obstarávania je potrebné zohľadniť aj ďalšie – individuálne kritériá podniku alebo priemyselného odvetvia. Sú nimi napr. náklady vzniknuté nedostatkom zásob, dodávková spoľahlivosť dodávateľov, počet a vzdialenosť miest spotreby v podniku, životnosť/starnutie materiálov a iné. Taktiež stanovenie počtu jednotlivých tried/skupín a ich hraníc je individuálnou záležitosťou každého podniku [2].

Economic Wizard (EW) matica

Zdokonalením ABC a XYZ analýzy je hodnotenie pomocou matice EW. Matica EW pozostáva z deviatich riadkov, ktoré obsahujú hodnoty skladových položiek získané na základe výsledkov analýzy ABC. Stĺpce matice EW vo svojej štruktúre obsahujú informácie o počte období, počas ktorých došlo k zmene stavu danej skladovej položky.

Pri riadení množstva skladových zásob s ohľadom na zabezpečenie spokojnosti zákazníkov, ako aj dosahovania minimálnych nákladov s prihliadnutím na efektívne usporiadanie značného množstva položiek skladových zásob sa v praxi osvedčila aplikácia matice EW. Túto maticu je vhodné aplikovať či už pri riadení zásob vlastnej produkcie, alebo iných dodávaných tovarov a surovín. Z obr. 2 vyplýva, že riadok „AA“ obsahuje skladové položky, ktoré sú zaradené do skupiny A podľa množstva spotreby a zároveň i do skupiny A podľa variačného koeficienta. Do stĺpca „++ (4-6)“ patria položky predané v 4 – 6 mesiacoch z celkového počtu analyzovaných šiestich mesiacov.

V obr. 2 je možné rozpoznať, že položky obsiahnuté v stĺpci „0 (0)“ ukazujú nulový predaj a v bežnej praxi sa nazývajú „ležiaky“.
Na základe zaradenia položiek do uvedených skupín môže podnik rozhodovať o potrebe obstarávania daných položiek a zároveň určovať potrebný optimálny stav zásob.
Pomocou matice EW a zaradenie skladových položiek do jednotlivých skupín matice má skúmaná spoločnosť možnosť efektívnejšie riadiť ich obstarávanie a na základe ich skutočnej potreby sa usilovať o optimálny stav skladových zásob.

Jej zostrojeniu predchádza vykonanie nasledujúcich analýz [3, 4]:

  • ABC analýza podľa objemu spotreby, resp. početnosti odberov,
  • ABC analýza podľa účtovnej hodnoty materiálových položiek,
  • analýza štruktúry podielu počtu období so spotrebou produktu k celkovému počtu sledovaných období,
  • trendová analýza,
  • predpoveď budúcej spotreby (na základe predpovede dopytu).

Samotná matica pozostáva z riadkov, kde jednotlivé materiálové položky sú zaradené podľa výsledkov jednotlivých ABC analýz a zo stĺpcov vyjadrujúcich počet období, v ktorých došlo k zmene v stave danej položky. Matice (ABC ? XYZ) a EW predstavujú metódy na podporu rozhodovania pri spôsobe výberu obstarávania materiálových vstupov výrobných podnikov. Každú z popísaných metód si môže konkrétny podnik prispôsobiť pre potreby vlastných výrobných prevádzok. Za predpokladu presnej evidencie súvisiacej s obstarávaním materiálových položiek, správnej voľby počtu a hraníc jednotlivých skupín môže podnik pomocou týchto nástrojov identifikovať vlastné rezervy a znižovať logistické náklady súvisiace s obstarávaním materiálu [5, 6, 7].

Prípadová štúdia analýzy predaja hlavného sortimentu

Implementáciu EW matice možno prezentovať na príklade, základných produktov predaja nemenovanej spoločnosti. Sú to:

  • sadrokartónové profily typu UW, UA, WC, UD, CD,
  • okenné profily pre plastové okná uzavreté a otvorené,
  • oceľové zvitky pozdĺžne delené na pásku,
  • vinohradnícke stĺpiky (oceľové).

Na základe disponibilných firemných údajov bola aplikovaná EW matica pre rok 2013. Uvedená matica (Obr. 2) predstavuje upravené grafické znázornenie používanej ABC a XYZ metódy. Využitie metód bolo výhodné z dôvodu veľkého objemu predávaných produktov s minimálnymi nákladmi. V tomto prípade je vhodné rozdeliť jednotlivé predávané produkty do jednotlivých skupín (A, B, C) podľa uskutočňovania nákupu konečným odberateľom. Následne je EW maticu možné použiť vzhľadom pre rôzne analýzy. V tomto prípade ide o analýzu obratovosti a variačného koeficienta [8].
Jednotlivé riadky matice predstavujú objemy výroby produktov a stĺpce predstavujú mesiace sledovaného obdobia. Riadok AA znamená, že okenné profily patria do skupiny A podľa objemu aj podľa variačného koeficienta. Obdobne sú určované riadky patriace k danej skupine. V prvom stĺpci je sledovaný dopyt za mesiace 4 – 6 a druhý stĺpec sleduje dopyt za mesiace 1 – 3 roku 2013. Tretí stĺpec znázorňuje tie produkty, ktoré sú najmenej, resp. nepravidelne predávané. Vďaka výsledkom analýzy pomocou EW matice je vedenie spoločnosti schopné zistiť, ktoré zo skladových zásob sú „ležiaky“ alebo málo predávanou skupinou položiek, teda neprinášajú spoločnosti želané výnosy. Pomocou matice EW možno zabrániť neuváženému hromadeniu nechcených, resp. morálne zastaralých skladových zásob.

Záver

Využitie uvedených rozhodovacích metód umožňuje prehľadné rozdelenie skupín produktov a určenie tých typov produktov, ktoré v podniku najviac prispievajú k dosahovaniu kladného hospodárskeho výsledku svojej podnikateľskej činnosti. V tomto prípade sú to okenné profily, ktoré predstavujú hlavný predávaný sortiment spoločnosti a objem počas sledovaného obdobia bol 29 817 t. V nižšom objeme sú predávané sadrokartónové profily 27 116 t a páska na pozdĺžne delenie 2 679 t. Najmenší objem predaja predstavujú vinohradnícke stĺpiky 1 436 t. Za sledované obdobie boli k dispozícii údaje z roku 2013, na základe ktorých bola vytvorená Economic Wizard matica.
Jednotlivé druhy produktov boli rozdelené na základe vypočítaného variačného koeficienta (Vx). Okenné profily o objeme 10 637 t predstavujú Vx 22,07 %, sadrokartónové profily o objeme 9 466 t predstavujú Vx 34,67 %, pásky na pozdĺžne delenie o objeme 900 t predstavujú Vx 63,46 % a vinohradnícke stĺpiky o objeme 830 t predstavujú Vx 143,26 %.
Na základe porovnania objemov predávaných produktov a vypočítaných variačných koeficientov je možné zrejmé, že rast Vx sa viaže na pokles objemom predávaných produktov.
Na základe výpočtu je zrejmé, že čím je väčší dopyt po jednotlivých produktoch, tým je výsledná hodnota variačného koeficienta nižšia. Kým okenné profily sú predávané takmer na stabilnej objemovej úrovni, sadrokartónové profily majú klesajúcu tendenciu. Čo sa týka predaja vinohradníckych stĺpikov, sú predávané podľa sezónnosti. Najväčší dopyt po týchto produktoch je v letných mesiacoch a nulový v zimnom období.

Literatúra:
1.    Cibulka, V.: Aktívne manažovanie zefektívňovania logistických systémov. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2008. s. 51 – 52. ISBN 978-80-227-2980-2.
2.    Chajdiak, J.: Pomerové ukazovatele ekonomiky firmy. Bratislava, 2010. s. 11 – 15. ISBN 978-80-85659-61-0.
3.    Schneider, J.: Methoden der Materialbedarfsplannung unter besonderer Berücksichtigung der ABC- und XYZ-Analyse, München: Grin Verlag, 2003. s. 4 – 1. ISBN 978-3-656-25071-5.
4.    Sedliak, M., Šulgan, M.: Metódy na podporu rozhodovania o spôsobe obstarávania materiálových vstupov výrobných podnikov. In: Perner’s Contacts, roč. 5, č. 3, 2010. s. 282 – 287. ISSN 1801-674X.
5.    Bazala, J. a kol.: Logistika v praxi, 19. aktualizácia. Praha: Verlag Dashöfer, 2008. 1962 s. ISBN 80-86229-71-8.
6.    Malindžák D., Straka M., Helo P., Takala J.: The methodology for the logistics system simulation model design. 2010. In: Metalurgija. Vol. 49, no. 4 (2010), p. 348-352. ISSN 1334-2576
7.    Baricová, D., Pribulová, A., Rosová, A.: Steelmaking slag – waste or valuable secondary raw material. In: SGEM 2013: 13th International Multidisciplinary Scientific Geoconference: Renewable energy sources and clean technologies: conference proceedings: 16-22 June 2013, Albena, Bulgaria. – Sofia: STEF92 Technology, 2013 P. 437-442. ISBN 978-619-7105-03-2. ISSN 1314-2704.
8.    Tokarčíková, A.: Komplexná analýza materiálového toku v skúmanom podniku. 2014.