DIS 9001/14001:2014 o krok vpred k novým štandardom


Juraj  Kliment
Lloyd´s Register Quality Assurance
Lead Assessor    

Jiří Bašta
Lloyd´s Register Quality Assurance
Technical manager

resumé
Po prvýkrát  ISO organizácia dáva možnosť širokému spektru používateľov nazrieť do procesu revízie najpoužívanejších štandardov  ISO 9001 a ISO 14001 prostredníctvom publikovania  štandardu v jednotlivých fázach tohto procesu. Obidva uvedené štandardy prešli po úspešnom pripomienkovaní do fázy prípravy na vydanie finálneho návrhu medzinárodného štandardu (FDIS). Aktuálne publikované návrhy obidvoch zmieňovaných štandardov (DIS) však už môžu byť dobrou štartovacou pozíciou pre plánovanie prechodu na ich nové verzie, ktoré majú byť publikované  podľa aktuálnych predpovedí na jeseň 2015. Cieľom tohto príspevku nie je obsiahlo informovať o všetkých zmenách v týchto štandardoch, snahou je upriamiť pozornosť na vybrané kľúčové oblasti.

Čo sa aktuálne deje?

Technická komisia zodpovedná za revíziu ISO 9001 zhromaždila viac ako 3000 komentárov, ktoré boli predmetom novembrového rokovania v írskom meste Galway. Z rokovania vyplynulo, že v požiadavkách obsiahnutých v DIS sa nepredpokladajú zásadné zmeny, avšak  môže dôjsť k drobným úpravám. Komisia rovnako pracuje na skrátení celého dokumentu. Z februárového rokovania vo Vilniuse, kde sa komisia zaoberala finálnym návrhom štandardu, vyplynulo (FDIS), že by mal byť publikovaný na pripomienkovanie v júli 2015.

Technická komisia zodpovedná za revíziu ISO 14001 sa stretla na mítingu 7. februára 2015 v Tokiu, kde sa zaoberala takmer 1400 komentármi, ktoré dostala. V priebehu rokovania úspešne preskúmala polovicu z pripomienok, ktoré boli predložené k návrhu medzinárodnej normy (DIS). Okrem toho sa komisia venovala  aj definíciám v norme a vo vzťahu ku kapitole 4 – Kontext organizácie a kapitole 6 – Plánovanie. Následne boli vykonané zmeny, ktoré tak isto zohľadňujú pripomienky, ktoré boli predložené. Zostávajúce komentáre budú preskúmané na najbližšom zasadnutí výboru, ktoré sa bude konať v apríli vo Veľkej Británii. ISO organizácia očakáva vydanie finálneho návrhu normy (FDIS) v apríli 2015, čo znamená posun oproti pôvodne plánovanému marcu 2015. Ani v prípade tohto štandardu sa neočakávajú významné zmeny voči aktuálnemu zneniu. Aj vydanie normy ISO 14001:2015 sa v porovnaní s pôvodne plánovaným publikovaním v septembri 2015 posúva a teraz sa očakáva v októbri až novembri 2015, avšak tento termín sa môže rovnako zmeniť…

… viac sa dočítate v aktuálnom čísle časopisu.