FMEA – jadro firemnej dokumentácie


Michal Čierny
Askoll Slovakia s.r.o.
manažér kvality a environmentu

resumé
V tomto príspevku je opísaná PFMEA (Process Failure Mode and Effect Analysis) ako nástroj, ktorý sa pri správnom používaní môže stať jadrom celej dokumentácie v podniku, živým dokumentom, databázou Lessons Learned, resp. niečím, čo pomôže (vždy s istou dávkou expertného pohľadu) stanoviť si priority pre analýzy risku, projekty, zlepšovanie (Six Sigma) nielen samotného procesu (produktu), efektivity a produktivity výroby s cieľom minimalizácie rizika znižovaním výskytu, resp. zvyšovaním odhaliteľnosti, ale aj zameranie sa na minimalizáciu kontrol vo výrobnom procese a chýb v dokumentácii, a to nielen pri novovznikajúcej, ale aj usporiadanie už existujúcej dokumentácie.

Úvod

O rozdelení FMEA a o ďalších teoretických znalostiach ohľadne PFMEA je už popísané neúrekom. Tak ako všetko okolo nás podlieha vývoju, aj štandardne používané nástroje, v tomto prípade na analýzu procesu, vzhľadom na rýchlo sa meniace prostredie, je podľa môjho názoru potreba upraviť a ich vypovedaciu hodnotu spresniť.

FMEA jadro firemnej dokumentacie 021 Základné úlohy FMEA

Základnou úlohou FMEA je definovanie a hodnotenie:

  • potenciálnych možných chýb,
  • potenciálnych možných následkov (dôsledkov),
  • potenciálnych príčin vzniku chýb.

Ďalej sa FMEA zameriava na definovanie spôsobov kontroly, identifikovanie a hodnotenie rizík a definovanie a následne aj určenie akcie na elimináciu vzniku (opakovania) možných chýb.

FMEA jadro firemnej dokumentacie 032 Postavenie PFMEA v rámci podniku a jej využívanie

PFMEA je používaná ako jeden z nástrojov analýz procesu podľa DMAIC (obr. 1) a jej hlavnou úlohou je odhadnúť mieru rizika stanovením koeficientov významnosti, výskytu a odhalenia. Poväčšine je riadená buď pomocou excel-u, alebo samostatne fungujúceho programu. Jej aktualizácia je málo pružná a robí sa vo výrobných podnikoch spravidla pred auditom či už zákazníckym alebo certifikačným, pričom pravidlo frekvencie prehodnotenia je minimálne jedenkrát za rok. Súčasťou prehodnotenia je aktualizácia (zväčša zníženie) RPN (Risk priority number – miera rizika), a to doplnením opatrení vykonaných za posledné obdobie na elimináciu výskytu alebo zvýšenia odhaliteľnosti…

… viac sa dočítate v aktuálnom čísle časopisu.