Kvalita života v Norsku


Martina Ortová
Technická univerzita v Liberci,
Ekonomická fakulta
odborná asistentka

resumé
Článek se zabývá kvalitou života v  Norsku a je rozdělen na dvě zásadní části.  V první části je nezbytně nutné si stručně vymezit pojem kvalita života, který se jeví jako značně neuchopitelný. V druhé části se článek věnuje osobnímu pohledu na kvalitu života v Norsku, jež může autorka poskytnout po třech letech pobytu v této zemi.

Definice kvality života

Kvalita zivota v Norsku 02Smyslem existence člověka se čím dál víc stává život sám. Předmětem zájmu byla z počátku především materiální stránka života společnosti jako celku, postupně však můžeme zaznamenat sílící proud výzkumu nematerialistické stránky a posun k subjektivnímu vnímání a hodnocení kvality života samotného individua [1, 2].

Kvalita života je složitý a velmi široký pojem. Je těžko uchopitelný pro svou multidimenzionalitu a komplexnost. Dotýká se pochopení lidské existence, smyslu života a samotného bytí. Zahrnuje hledání klíčových faktorů bytí a sebepochopení. Zkoumá materiální, psychologické, sociální, duchovní a další podmínky pro zdravý a šťastný život člověka. Komplexní pohled na život postihuje jak vnější podmínky, tak i vnitřní rozměry člověka.

Martin Potůček vychází z předpokladu, že existuje několik významných oblastí, které bezprostředně ovlivňují kvalitu a udržitelnost života. Jde o sociální soudržnost a sociální stát, trh práce a zaměstnanost, vzdělávání, strukturu populace, bydlení, rodinu, péči o zdraví, vnější a vnitřní bezpečnost, o životní prostředí a územní potenciály rozvoje. Ekonomika nabízí těmto oblastem jakýsi krevní oběh, napájí je zdroji – a sama závisí na jejich dobrém fungování. Kromě toho můžeme vymezit obecné podmínky usměrňující činnost lidí a institucí ve všech zmíněných oblastech. Jde o formování národní identity, ústavní a politický systém země, regulační působení trhu, státu a občanského sektoru ve vzájemných vztazích [2, 3, 4]…

… viac sa dočítate v aktuálnom čísle časopisu.