MODEL ZET model hodnotenia spoločenskej zodpovednosti


Iveta Paulová
CVZP o.z., predseda,
predseda Odbornej skupiny Rady kvality
NPK SR Spoločenská zodpovednosť

Jaromíra Vaňová
CVZP o.z.
člen

resumé
Medzi aktivity Rady NPK SR na obdobie 2013 – 2016 pre zlepšovanie podnikateľského prostredia a úspešnosť podnikania okrem iného patrí aj koordinácia programu spoločenskej zodpovednosti (SZ).  Na podporu rozvíjania spoločenskej zodpovednosti v Slovenskej republike bola vytvorená súťaž Národná cena Slovenskej republiky za spoločenskú zodpovednosť, ktorá sa vyhlasuje od roku 2014. V snahe podporiť systémový prístup k implementácii a zlepšovaniu spoločenskej zodpovednosti sa vytvorila metodika a rámec pre jednotný spôsob preukazovania spoločenskej zodpovednosti organizácií v Slovenskej republike nazvaný model ZET.

Úvod

Vzhľadom na pokračujúcu globalizáciu prichádza v spoločnosti k zmene hodnôt. Z tejto zmeny hodnôt sa vyvíja vízia, ktorú si ľudia stále viac uvedomujú a ktorá sa odráža v línii udržateľného rozvoja. Neorientuje sa iba na súčasnosť, ale aj do budúcnosti. Udržateľný rozvoj je celospoločenská výzva a vyžaduje interakciu a dlhodobú kooperáciu viacerých zodpovedných z oblasti hospodárstva, politiky a spoločnosti. Tento prístup ruka v ruke ide so spoločenskou zodpovednosťou nielen podnikateľských subjektov, ale aj verejnej správy. Aktuálna úloha pozostáva v lepšom pochopení vzájomných vzťahov medzi ekonomickými, environmentálnymi a sociálnymi problémami, poukázaní na spoločné príčiny a vypracovaní konceptu riešenia. Koncept udržateľného rozvoja by sa mal vhodnými manažérskymi nástrojmi integrovať do činnosti spoločnosti.

V súčasnom svete žiadna organizácia nefunguje izolovane od okolitého sveta, ale je jeho priamou a predovšetkým aktívnou súčasťou. Každá činnosť, každý vyrobený výrobok alebo poskytovaná služba vplýva na ľudí, okolitú spoločnosť a životné prostredie, či už v menšej, alebo väčšej miere. Z toho dôvodu sa zamyslenie nad vplyvom na svoje okolie a spoločnosť v snahe o udržateľný rozvoj stáva čoraz dôležitejšou úlohou všetkých manažérov…

… viac sa dočítate v aktuálnom čísle časopisu.