Návrh efektívneho montážneho procesu pomocou analýzy MTM UAS a simulácie


Vladimír Krajčo
ZF Slovakia, a.s.
Lean Manager

Rastislav Beňo
MTF STU Trnava
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
odborný asistent

resumé
Predmetom článku je priblíženie analýzy a optimalizácie montážnych procesov na vybranom pracovisku v podniku ZF Boge Elastmetall Slovakia, a.s. Zámerom pracovnej úlohy bolo čo najdetailnejším plánovaním vytvoriť efektívny proces, ktorý danému podniku zabezpečí väčší objem výrobkov za jednotku času, pri súčasnom zohľadnení relevantných ergonomických požiadaviek na zdravé a bezpečné pracovisko.

1. Ciele a metodika

Cieľom predkladaného článku je vytvorenie komplexného a detailného plánu montážneho procesu, z ktorého sa bude produkovať čo najvyšší objem zmontovaných dielov za časovú jednotku. Daný cieľ by mal byť dosiahnutý vytvorením komplexného plánovania pri súčasnej kooperácii metodiky MTM UAS a simulácie.

Pri plánovaní a optimalizácii procesov sa využívajú rôzne metódy, techniky a nástroje, ktoré sa najskôr venujú analýze pracovnej činnosti. Súbor metód vhodných na analýzu pracovnej činnosti obsahuje časové, pohybové a ergonomické štúdie (Szombathyová, Šebo, 2009). Na časovú analýzu súčasného stavu a sledovanie ekonómie pohybov sme použili pohybové štúdiá metódy MTM UAS. Metodika MTM sa používa pri tzv. pohybových štúdiách, konkrétne pri štúdiu mikropohybov a ich časového trvania. Metóda MTM sa využíva pri optimalizácii, plánovaní a racionalizácii pracovnej činnosti a pracovného miesta. Veľkou výhodou tejto metódy je fakt, že časové hodnoty a štandardy MTM sú medzinárodne platné. MTM analyzuje a poskytuje informácie o obmedzeniach pohybov, možných kombináciách pohybov a neefektívnych alebo zbytočných pohyboch. (Szombathyová, Šebo, 2009). Metodika MTM UAS je teda charakterizovaná ako systém pracovných blokov, ktoré sú využité v sériovej výrobe. Skratka UAS doslovne v preklade znamená „Univerzálny analyzačný (rozborový) systém“ (Školiace materiály MTM UAS). A práve táto metodika je vstupom pre vytvorenie vizualizácie pomocou simulácie…

… viac sa dočítate v aktuálnom čísle časopisu.