Strategie partnerství v dodavatelských řetězcích


Jaroslav Nenadál
Katedra managementu kvality FMMI, VŠB-TU Ostrava
vysokoškolský pedagog

resumé
„Dodavatelé jsou životně důležitou součástí našich zdrojů. Naše vztahy s dodavateli budou vždy otevřené, upřímné, etické a zahrnující ty nejvyšší principy partnerství.“ Tato pasáž ze strategie společnosti Harris Corporation snad může vhodně navodit téma, které bude v tomto článku rozvíjeno. Je totiž nezpochybnitelnou skutečností, že v důsledku globalizace ekonomik dochází k vytváření a rozvoji i velmi složitých dodavatelských řetězců. A protože každý článek v tomto řetězci může představovat určité riziko, jeví se jako nutnost toto riziko eliminovat.

Strategie partnerstvi v dodavatelskych retezcich 02Můžeme říci, že v současné době se mohou ve vztazích mezi odběrateli a dodavateli uplatňovat tři zásadně odlišné strategie, stručně prezentované v tabulce 1.

Jak strategie nátlaku, tak i přizpůsobení vede v praxi k naprosto nerovnovážnému postavení obchodních partnerů, protože „vítězem“ je pouze jeden. Vzájemná nedůvěra a snaha „poražených“ z takového vztahu odejít je nasnadě! Strategie partnerství je proto jedinou, která skutečně efektivně dokáže snižovat rizika selhání v dodavatelských řetězcích.

Strategie partnerstvi v dodavatelskych retezcich 03Nejprve se však podívejme na samotnou podstatu partnerství. Podle Evropské nadace pro management kvality (EFQM) je partnerství dlouhodobý a spolehlivý pracovní vztah mezi organizací a jejími partnery, vytvářející přidanou hodnotu, jež je sdílena oběma stranami [1]. J. Jusko pak doplňuje, že partnerství je závazkem v dlouhodobé perspektivě spolupracovat na vzájemných efektech, sdílet relevantní informace, rizika a přínosy. Tento vztah ale vyžaduje jasné pochopení, očekávání, otevřenou komunikaci, vzájemnou důvěru a společné budoucí směřování [2]. Základním strategickým cílem partnerství s dodavateli je vytvoření takových důvěryhodných vztahů v dodavatelském řetězci, umožňující dosažení dlouhodobé a absolutní způsobilosti plnit potřeby a očekávání při minimální a racionální spotřebě zdrojů. Jde o zcela odlišnou filozofii v porovnání s tradičními přístupy k nakupování (reprezentované např. požadavky čl. 7.4 normy ISO 9001:2008), kde je základním cílem kvalita dodávek. V programech partnerství je prvořadá kvalita vztahů s dodavateli, jejichž jedním z efektů je i kvalita dodávek!

… viac sa dočítate v aktuálnom čísle časopisu.