Hlavne nedostatky pri uplatnovani manazerskych systemov

Hlavné nedostatky pri uplatňovaní manažérskych systémov 11. časť


Mikuláš Čollák
MASM Michalovce
redakcia@casopiskvalita.sk

resumé
Seriál o nedostatkoch (nezhodách a chybách) v praxi manažérskych systémov pokračuje a v tomto čísle sa zameriame na prácu s ľuďmi. Ide o azda najvýznamnejší komplex procesov manažérstva. Suroviny i pomocné látky vstupujúce do výrobného procesu vieme špecifikovať - a keď to nie je možné, vieme proces validovať, t.j. nastaviť tak, aby výstup z neho, teda výrobok, plnil stanovené požiadavky. V službách je to podobné. Na rozdiel od materiálových vstupov, človek je iný prípad. Iba jeden príklad - predstavme si, s koľkými charaktermi a povahami spolupracovníkov alebo susedov sme sa stretli počas nášho života - medzi nimi neboli dvaja rovnakí. V každom pokračovaní informujeme čitateľa, že nadväzujeme v číslovaní kapitol, príkladov i odporúčaní na predchádzajúce číslo. Súčasne vyzývame skúsených kolegov, aby nám posielali príklady z vlastnej praxe. Stačí iba stručný opis nezhody/chyby alebo i pozitívneho príkladu a kontakt na autora, ktorého budeme citovať. Príklady alebo i otázky a pripomienky posielajte na adresy: redakcia@casopiskvalita.sk alebo autorovi: collakm@gmail.com.

37. Ignorovanie práv zamestnancov

Oficiálne používaný pojem „manažérstvo ľudských zdrojov“ neznie sympaticky. Ľudí na pracoviskách treba viesť a podporovať – nie „manažovať“. Človek, jeho intelekt a manuálne zručnosti nie sú „zdrojom“, ale najvyššou hodnotou pre firmu. Vyznelo to ako klišé, ale pokúsme sa predstaviť si plne automatizovanú firmu fungujúcu bez ľudského pričinenia. Isteže väčšina strojov je rýchlejšia, silnejšia i presnejšia ako človek. Ale tie stroje navrhol, udržuje a nastavuje človek, ktorého intelekt, kreativitu, pozorovacie a analytické schopnosti sa nedajú nahradiť. Preto nejestvuje žiadna prevádzka, nieto firma, ktorá by fungovala bez ľudí.  V novele ISO 9001, ktorá sa pripravuje k vydaniu na záver roka 2015, sa namiesto pojmu „ľudské zdroje“ pravdepodobne bude používať slovné spojenie „osoby vykonávajúce prácu“ alebo „ľudia/pracovníci“.

Žiaľ, i v dnešnej modernej dobe jestvuje mnoho firiem, v ktorých človek je až na konci pozornosti majiteľov. Tam, kde je hlavným cieľom rýchle zbohatnutie vlastníkov, človek a plnenie jeho potrieb sa dostáva na druhú koľaj.

Najdôležitejšou metódou na zmenu myslenia, spoľahlivého vykonávania pracovných postupov i perfektnej komunikácie je vzdelávanie, cvičenia a simulácie rôznych situácií.

Príklad 81:
Kauza Váhostav (príklad bez textu).

Odporúčanie 78:
Keby sa nezaplatenie faktúry posudzovalo ako trestný čin krádeže, ubudlo by nepoctivcov.  Nezaplatená faktúra je nielen krádež, ale aj prejav neúcty k človeku a ignorovanie jeho práv. Stovky ľudí a ich rodín čaká na zákonnú odmenu za vykonanú prácu. Mnohí z nich, v očakávaní príjmov, si nabrali hypotéky, ktoré nemôžu splácať. Paradoxne: čaká ich exekúcia, a hlavných vinníkov iba „reštrukturalizácia“ firmy, na ktorej zbohatli.

Nezaplatenie faktúry, či povinných daní a odvodov je v USA posudzované ako trestný čin. Z tejto krajiny si berieme množstvo príkladov, ale také jednoduché riešenie, ako je špecifický typ súdnych sporov, známych pod pojmom „class action“, si akosi nevieme osvojiť. Ide o účinnú formu vymožiteľnosti práva pre skupinu/triedu žalobcov. Častým výsledkom takéhoto sporu je zhabanie osobného majetku nepoctivým majiteľom firiem, ich odsúdenie a prípadné väzenie. U nás to akosi nechceme akceptovať.

To, že sa firma dostane do konkurzu a hrozí zvýšenie nezamestnanosti, je menšie zlo, ako krivdy spáchané na subdodávateľoch a ich zamestnancoch. Napokon, keď je firma životaschopná a mala by jej pomôcť reštrukturalizácia, určite by sa pozviechala i po konkurze – aspoň jej časť.

… viac sa dočítate v aktuálnom čísle časopisu.