Leadership v kontextu ISO 9001:2015


Jan Miler
Lloyd’s Register Quality Assurance
Lead Assessor

Problematice řízení lidských zdrojů, do jejíhož rámce zapadá i v současné době stále diskutovanější leadership, je v rámci řady norem ISO 9001 věnována od jejich samotného vzniku patřičná pozornost. V průběhu jejich existence se však v souvislosti s měnícím se politickým i tržním prostředím pohled na tuto problematiku významně mění. Abychom si tento posun zcela uvědomili, je třeba se vrátit o 20 let zpět.

Vydání ISO 9001:1994 v oblasti lidských vyžaduje pouze:

  • stanovení a dokumentaci odpovědností, pravomocí a vzájemných vztahů pracovníků, kteří řídí, vykonávají a ověřují činnosti ovlivňující jakost (4.1 Odpovědnost vedení),
  • identifikaci požadavků na zdroje včetně vyškolených pracovníků pro řídící, výkonné a ověřovací činnosti včetně interních prověrek jakosti (4.1 Odpovědnost vedení) a
  • vytvoření a udržování dokumentovaných postupů pro zajištění potřeb výcviku pracovníků a zajišťování výcviku všech pracovníků provádějících činnosti ovlivňující jakost (4.18 Výcvik),

což zcela odpovídá požadavku, který byl v té době na řízení kvality kladen, tzn. zajistit kvalitu výroby, resp. služeb v souladu s požadavky zákazníka.

Vzhledem k tomu, že více než 15-letá praxe ukázala, že takto koncipovaný standard sice zajistí kvalitu výroby, resp. služeb v souladu s požadavky zákazníka, neobstojí však jako nástroj napomáhající společnostem obstát ve stále sílícím konkurenčním prostředí. Vydání ISO 9001:2000 proto přichází s novými požadavky na procesní řízení a vyhodnocování jeho účinnosti. V oblasti lidských zdrojů je pak nad rámec výše uvedených požadavků pozornost zaměřena na:

  • osobní angažovanost a aktivitu vrcholového vedení při rozvíjení a uplatňování systému managementu jakosti a k neustálému zlepšování jeho efektivnosti (5.1 Odpovědnost managementu),
  • povědomí zaměstnanců o závažnosti a důležitosti svých činností a toho, jak přispívají k dosažení cílů jakosti (6.2 Lidské zdroje).

Ekonomická krize v předcházejících letech však jasně naznačila, že sledování a zvyšování výkonnosti je jistě užitečné, opomineme-li však současně předcházet rizikům vyplývajícím z měnícího se tržního a politického prostředí, je naše budoucnost nejistá. Abychom byli schopni v této budoucnosti obstát, již nám nestačí angažované vedení a kompetentní personál s patřičným povědomím závažnosti a důležitosti svých činností, potřeba je vůdců a týmů spolupracovníků, kteří sdílí jejich vize.

… viac sa dočítate v aktuálnom čísle časopisu.