Návrh na zefektívnenie procesu pretypovania vulkanizačných lisov pomocou metodiky SMED


Ján Juroš
MTF STU Trnava
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
doktorant

Helena Makyšová
MTF STU Trnava
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
zástupkyňa riaditeľky UPIM pre transfer poznatkov

resumé
Cieľom článku je návrh na zefektívnenie pretypovania na vulkanizačných lisoch v podniku ZF Boge Elastmetall Slovakia, a.s. Trnava. V úvode sú zadefinované pojmy týkajúce sa štíhlej výroby a jej dôležitosť pre podnik. Následne je zanalyzovaný postupne celý postup pretypovania, z ktorého je vyhotovený formulár SMED. V ďalšej časti je vyhotovené vlastné riešenie danej problematiky. Navrhnutý je nový postup pretypovania, pričom došlo k zámene poradia a zlúčeniu niektorých činností. Nový postup priniesol úsporu času pretypovania.

Úvod

Konkurenčné prostredie je široké a uplatní sa len ten najlepší. Pre súčasné podniky je kľúčová požiadavka globálneho konkurenčného prostredia uspokojovať neustále sa meniace požiadavky zákazníkov. Snaha neustále zvyšovať pružnosť výroby, znižovať náklady, skracovať priebežné časy a zvyšovať kvalitu vedie podnik k novému štýlu riadenia procesov. Zvyšovanie pružnosti má priamy vplyv na frekvenciu pretypovania, z čoho vyplýva objektívna požiadavka na systematické skracovanie časov pretypovania s cieľom maximálneho využitia pracovného času. (Košturiak, 2006)

Navrh na zefektivnenie procesu pretypovania vulkanizacnych lisov 01V štíhlom podniku je potlačenie plytvania kľúčový jav. Plytvanie predstavuje všetko to, čo zvyšuje náklady výrobku alebo služby bez toho, aby zvyšovalo jeho hodnotu. Plytvanie predstavuje cestu k zlepšovaniu výkonu výrobných procesov, v našom prípade dosahujeme redukciu časov pretypovania, vedie cez rozpoznávanie a systematické odstraňovanie všetkých foriem plytvania, ktoré sa v praxi počas pretypovania vyskytujú takmer vo všetkých vykonávaných činnostiach, nielen výrobných, ale aj nevýrobných. (Košturiak, 2006)

Metódy

V nasledujúcej kapitole článku autori popisujú metódu SMED, ktorá bola využitá v práci. Single Minute Exchange of Dies (SMED) je jedna z najpoužívanejších metód pre skracovanie časov pretypovania výrobných zariadení. Metóda predstavuje minimalizáciu času prestojov pracoviska medzi opracovaním dvoch po sebe nasledujúcich rôznych typov výrobkov. Táto metóda sa využíva na pracoviskách, ktoré sú úzkymi miestami, kde sa pretypovanie vykonáva často a časy na pretypovanie predstavujú významné straty.

Navrh na zefektivnenie procesu pretypovania vulkanizacnych lisov 02Celý postup vychádza z dôkladnej analýzy pretypovania, ktorá sa vykonáva väčšinou pozorovaním priamo na pracovisku. Radikálne skracovanie časov pretypovania z niekoľko hodín na niekoľko minút sa dosahuje postupne zmenou organizácie pretypovania, štandardizáciou postupu pretypovania, tréningom tímu, špeciálnymi pomôckami a technickými úpravami stroja. Pretypovanie  predstavuje čas od ukončenia výroby posledného kusu potrebného na odstránenie starého náradia a prípravkov, nastavenie nového náradia, nastavenie a doladenie parametrov procesu, skúšobné zábehy až po výrobu prvého dobrého kusu. Rýchle zmeny sú systematickým procesom minimalizácie času prestavby pracoviska medzi výrobou dvoch po sebe nasledujúcich rôznych typov výrobkov.

Výsledky

Nasledujúca kapitola obsahuje výsledky, kde sme využili výstupy z analýzy a stanovili návrhy na zlepšenie súčasného stavu pretypovania v podniku. Vo výstupoch sme identifikovali niekoľko miest, kde by sme mohli zefektívniť proces pretypovania. Po realizovaných zmenách sme vyhotovili nový formulár, kde sme jednotlivé činnosti zamenili, zlúčili alebo zefektívnili. Návrh bol následne testovaný v podniku, kde sa potvrdila efektívnosť nového riešenia. Zmeny, ktoré sme vykonali, boli v prvom rade preskupením externých činností na začiatok pretypovania.

… viac sa dočítate v aktuálnom čísle časopisu.