Plánovanie prechodu na ISO 9001/14001:2015


Juraj Kliment
Lloyd’s Register Quality Assurance
Lead Assessor

Jiří Bašta
Lloyd’s Register Quality Assurance
Technical manager

resumé
Pracovné skupiny ISO organizácie sa aktuálne sústredia na predposlednú etapu revízie najpoužívanejších štandardov ISO 9001 a ISO 14001, a to na vydanie finálneho návrhu medzinárodného štandardu (FDIS). V súvislosti s výraznými zmenami v štruktúre, ako aj požiadavkách nových návrhov noriem je nevyhnutné priblížiť všetkým zainteresovaným stranám kľúčové oblasti zmien, ako aj napomôcť plynulému prechodu certifikovaných organizácií na nové znenie štandardov. Túto iniciatívu okrem iných prebralo aj Medzinárodné akreditačné fórum (IAF) prostredníctvom publikovania návodov na prechod na tieto nové verzie štandardov. Cieľom tohto príspevku je v stručnosti oboznámiť čitateľov s informáciami obsiahnutými v týchto návodoch, ako aj načrtnúť jednoduchý sled krokov na efektívne zvládnutie tohto prechodu.

Z pohľadu predstaviteľov IAF možno hlavné zmeny pripravovanej revízie ISO 9001:2015 zosumarizovať do nasledovných oblastí:

 1. Implementácia základnej osnovy štandardu (HLS) definovanej Prílohou SL (Annex SL).
 2. Myslenie na základe rizík na podporu a zlepšenie pochopenia a aplikácie procesného prístupu sa stáva explicitnou požiadavkou.
 3. Menšie množstvo predpísaných požiadaviek.
 4. Menší dôraz na dokumentáciu.
 5. Lepšia použiteľnosť štandardu pre oblasť služieb.
 6. Požiadavka na určenie hraníc systému manažérstva kvality.
 7. Silnejší dôraz na kontext organizácie.
 8. Silnejší dôraz na vodcovstvo.
 9. Väčší dôraz na dosahovanie požadovaných výstupov s cieľom zlepšiť spokojnosť zákazníka.

Aké sú hlavné oblasti zmien?

Medzinárodné akreditačné fórum (IAF), ktoré dohliada na proces certifikácie ISO 9001 a ISO 14001, publikovalo 12. januára 2015 oficiálnu verziu dokumentu Návod na plánovanie prechodu na ISO 9001:2015 a následne 27. februára 2015 aj Návod na plánovanie prechodu na ISO 14001:2015. Tieto informatívne dokumenty vznikli v spolupráci s tímami ISO/TC 176/SC 2/WG 23 a ISO/TC 207/SC 1 ako odozva na početné žiadosti zainteresovaných strán. V znení dokumentov sú identifikované činnosti, ktoré by mali byť vzaté do úvahy týmito stranami a napomáha pochopeniu súvislostí oboch štandardov.

V prípade ISO 14001:2015 boli členmi IAF identifikované nasledovné kľúčové oblasti zmien:

 1. Strategické environmentálne manažérstvo: je zvýšením dôležitosti environmentálneho manažérstva (EMS) v strategických procesoch organizácie. Rovnako ako v prípade ISO 9001:2015 bola začlenená nová požiadavka na porozumenie kontextu organizácie, aby sa identifikovali príležitosti k prospechu ako organizácie, tak aj životného prostredia. Zvláštna pozornosť je venovaná meniacim sa potrebám a očakávaniam zainteresovaných strán (zahrňujúcim legislatívne, regulačné požiadavky) a lokálnym, regionálnym alebo globálnym podmienkam, ktoré môžu ovplyvniť alebo byť ovplyvnené organizáciou. Akcie zamerané na zmiernenie nepriaznivých rizík alebo využitie prospešných príležitostí, ktoré boli identifikované ako prioritné, sú začlenené do operatívneho plánovania environmentálneho systému.
 2. Ochrana životného prostredia: očakávania týkajúce sa organizácií boli rozšírené smerom k záväzku k proaktívnym opatreniam na ochranu prostredia v rámci svojho kontextu. Revidovaný text nedefinuje ochranu životného prostredia, ale naznačuje, že to môže zahrňovať prevenciu znečistenia, udržateľné využívanie zdrojov, zmierňovanie klimatických zmien a adaptáciu, ochranu biodiverzity a ekosystémov a ďalšie.

  … viac sa dočítate v aktuálnom čísle časopisu.