Preprojektovanie procesov v organizáciách verejnej správy


Ľubomír Plai
národný korešpondent CAF za SR
expert na verejnú správu

resumé
Keď sa pozrieme na úlohu CAF-u pri depolitizácii štátnej služby v jednotlivých členských krajinách Európskej únie, musíme si položiť zásadnú otázku: Akou cestou sa pri aplikácii CAF-u musíme uberať? Je  nespokojnosť občanov, podnikateľov a živnostníkov s verejnou správou, s kvalitou a dostupnosťou verejných služieb taká veľká, že náprava si vyžaduje radikálnu zmenu? Ak odpovieme áno, potom jediná cesta dopredu vedie cez preprojektovanie procesov, teda nasadenie BPR (Business Process Reengineering). Ak je našou odpoveďou nie, potom stačí pokračovať postupnosťou malých krokov, na čo je najvhodnejší CAF. V tomto zmysle sa ku dvojrýchlostnej Európe pridáva ďalšie  ozlišovacie kritérium - stupeň politizácie štátnej služby v tej-ktorej členskej krajine.

Pred vstupom do Európskej únie (EÚ) prijala Slovenská republika zákon o štátnej službe a od roku 2002 začala formovať profesionálnu, stabilnú a politicky neutrálnu štátnu službu. Zákonný rámec pre súvisiace aktivity bol daný reformou štátnej služby založenou na princípoch zásluhovosti – vstup do služby bol podmienený skúškami, štátni zamestnanci boli chránení proti svojvoľnému prepúšťaniu, pod zákonnou ochranou bola aj ich politická neutralita a štátnu službu riadil nezávislý úrad.

Princípy štátnej služby

Princípy štátnej služby

Po vstupe do Európskej únie sa od roku 2004 začala politická deštrukcia tohto systému, ktorá vyvrcholila v roku 2006 zrušením Úradu pre štátnu službu a pokračovala návratom k „starej dobrej“ praxi straníckych funkcionárov z čias komunistického režimu a vyvrcholila totálnou politizáciou štátnej služby, ktorá trvá dodnes.

Na ilustráciu uvediem niekoľko príkladov. Po vstupe do EÚ sa začal postupný odklon od dodržiavania hodnôt a princípov, na ktorých stojí v EÚ stabilná a politicky neutrálna štátna služba, zrušil sa Úrad pre štátnu službu, otvorili sa dvere pre politické obsadzovanie úradov, demontoval sa systém výberových konaní, vedúci služobného úradu ako najvyšší predstavený sa zaradil medzi politické nominácie a každého vedúceho štátneho zamestnanca je odvtedy možné odvolať bez uvedenia dôvodu, zrušil sa centrálne koordinovaný systém vzdelávania, zo zákona sa vypustilo disciplinárne konanie, zrušil sa systém hodnotenia výkonnosti, ale aj personálny informačný systém, bez ktorého nie je možné efektívne riadiť ľudské zdroje v štátnej službe.

… viac sa dočítate v aktuálnom čísle časopisu.