Presun výroby z pohľadu kvality


Michal Čierny
Askoll Slovakia s.r.o.
manažér kvality a environmentu

resumé
Presun výroby je proces, ktorý sa spája s rôznymi aktivitami, no nie pre všetkých zúčastnených aj príjemnými. V článku som sa venoval tejto problematike z pohľadu kvality. Snažil som sa identifikovať fázy, ktoré sú súčasťou presunu výroby a doplniť  ich o pracovné balíky a úlohy, ktoré sa identifikovali pri presune výroby ako kľúčové, aby tento proces prebehol čo najlepšie s ohľadom na plán a plánované zdroje.

Úvod

V dnešnej dobe sa často stretávame s faktom, že zahraničné spoločnosti presúvajú svoje výrobné kapacity z krajín, kde výroba prestáva byť rentabilná najmä z dôvodu ceny práce a energií, ktoré tvoria nemalú časť nákladov, hlavne pokiaľ sa jedná o výrobu s menšou mierou automatizácie, kde časť pridanej hodnoty výrobku tvorí ľudská práca. Tento článok sa venuje problematike presunu výroby z pohľadu kvality. Hovorí o tom, akú úlohu má oddelenie kvality pri presune výroby a popíšem jednotlivé kroky, WBS (Work Breakdown Structure) fázy, kde vstupuje oddelenie kvality.

Presun výroby a jeho fázy

Presun vyroby z pohladu kvality 01Proces presunu je postupný proces jedinečných a komplexných aktivít, pri ktorom dochádza k premiestneniu výrobných zariadení a „know-how“ z pohľadu produktu, procesu z bodu A do bodu B, vo vopred definovanom časovom rozmedzí, podľa vopred definovaného rozpočtu a na základe definovaných kritérií (špecifikácií). Pri presune výroby je vhodné využívať prvky projektového riadenia, pretože sa jedná o koordinované aktivity, ktoré poväčšine prebiehajú simultánne s inými aktivitami s presne stanovenými míľnikmi, preto je vhodné jednotlivé fázy a ciele v nich monitorovať a vyhodnocovať ich plnenie. Fázy presunu výroby sú zobrazené na obr. 1.

… viac sa dočítate v aktuálnom čísle časopisu.