Súťaž Top manažéri kvality roka 2015


Katarína Kašubová
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
útvar kvality

Katarína Verešová
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
útvar kvality

Kvalita je pre zákazníkov téma číslo jedna dennodenne. Bola by to pekná predstava žiť vo svete, kde nie je potrebné riešiť reklamácie a nekvalitné produkty, ale keďže nežijeme v ideálnom svete, aj tieto záležitosti občas patria ku kúpe tovaru alebo služby. Oveľa príjemnejšími momentmi sú tie, keď bezproblémové využitie výrobku, korektný prístup predajcu, cena zodpovedajúca kvalite získava nie „iba“ zákazníka, ale verného zákazníka. V tom prípade naozaj platí dobre známa definícia: „Kvalita je to, keď sa vracia zákazník a nie tovar.“

Je teda nespochybniteľné, že kvalita je základom úspechu a možno za ňou nájsť prístup  organizácie v oblasti zabezpečovania systému manažérstva kvality. Tie najúspešnejšie organizácie môžu v oblasti kvality získať ocenenia v rôznych súťažiach, ale súťaž Top manažéri kvality vyhlasovaná Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky obracia svoju pozornosť práve na osoby pôsobiace v oblasti zabezpečovania manažérstva kvality v organizáciách.

Ide o manažérov kvality, ale aj zmocnencov pre kvalitu, špecialistov kvality, metodikov modelu výnimočnosti EFQM/modelu CAF a osoby vykonávajúce funkciu priamo spojenú s manažérstvom kvality. Všetci totiž majú niečo spoločné. Zodpovedajú za budovanie, implementáciu a rozvoj systému manažérstva kvality a zlepšovanie procesov v organizácii. A toto je len stručná charakteristika zodpovedností osôb, ktoré v organizáciách či už súkromného alebo verejného sektora zlepšujú nielen kvalitu a celkové výsledky, ale prispievajú tak k významným úspechom organizácie, ktorá ich zamestnáva.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) ako koordinátor štátnej politiky kvality v Slovenskej republike si uvedomuje dôležitosť oceňovania a zviditeľnenia týchto osôb, a preto tento rok pristúpil k vyhláseniu XIII. ročníka súťaže Top manažéri kvality.

Uchádzača do súťaže prihlasuje štatutárny zástupca organizácie, pre ktorú uchádzač pracuje, a to zaslaním prihlášky a kompletne vyplnenej súťažnej dokumentácie, najneskôr do 30. septembra 2015.

V súťaži sa udeľuje ocenenie v dvoch kategóriách, Top manažér kvality roka 2015 v súkromnom sektore a Top manažér kvality roka 2015 v sektore verejnej správy. Úspešný kandidát v každej kategórii získa prestížne ocenenie „Top manažér kvality roka 2015“, ktoré mu bude slávnostne odovzdané počas vyhlásenia výsledkov súťaže Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu v novembri 2015.

V prípade, ak Vás súťaž oslovila a máte vo Vašej organizácii šikovnú osobu, ktorá sa podieľa na úspešnom zavedení, udržiavaní a rozvíjaní systému manažérstva kvality, neváhate ju prihlásiť do tejto súťaže.

Bližšie informácie o súťaži nájdete na webovej stránke www.unms.sk v časti Kvalita – Súťaže alebo Vám ich poskytnú zamestnanci útvaru kvality ÚNMS SR.Urad pre normalizaciu