12. medzinárodná konferencia o kvalite


Organizátor konferencie:
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Spoluorganizátor konferencie:
Centrum výnimočnosti a zodpovedného podnikania, o. z.

Partneri konferencie:
EUBOIA GLASS spol. s r.o.
Hotel TATRA

Mediálny partner:
časopis KVALITA A SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ

Motto:
„Kvalitou a spoločenskou zodpovednosťou sa stávame výnimočnými.“

Je tu jeseň a s ňou spojené významné aktivity a udalosti súvisiace so zapojením sa do Európskeho týždňa kvality, u nás v podobe oceňovania tých najlepších v oblasti manažérstva kvality a spoločenskej zodpovednosti organizácií. Ide o oblasti, ktoré sú  súčasťou Národného programu kvality v SR preukazujúce plnenie štátnej politiky kvality v SR.

Slávnostné odovzdávanie ocenení tým najlepším sa uskutoční pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky. Odovzdajú sa ocenenia v rámci Národnej ceny SR za kvalitu a Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť. Súčasťou bude i ocenenie jednotlivcov za celoživotný prínos v oblasti kvality, za najlepší publicistický príspevok v oblasti kvality práce, produkcie a života, ako aj ocenenie Top manažéri kvality.

Nakoľko máme záujem oboznámiť i širokú odbornú verejnosť s aktivitami výnimočných organizácií, jednotlivcov, ale aj projektmi, organizujeme opäť, v poradí už 12. medzinárodnú odbornú konferenciu o kvalite a spoločenskej zodpovednosti.

Vzhľadom k pozitívnym ohlasom na konferenciu z minulého roka sme sa rozhodli tú tohtoročnú zrealizovať v podobnom duchu. Pôjde o prezentáciu nových trendov a prístupov v oblasti komplexného manažérstva kvality zamerané najmä na výnimočné projekty, jednotlivcov a organizácie v oblasti kvality a spoločenskej zodpovednosti. Snahou bolo vytvoriť program tak, aby bol zaujímavý pre podnikateľský sektor, ale aj verejnú správu.

Prvý deň konferencie bude zameraný na novinky v oblasti zlepšovania kvality a zefektívnenia riadenia v organizáciách, ako aj systémových prístupov k spoločenskej zodpovednosti. Privítame i hostí zo zahraničia v rámci plenárnych vystúpení. Zároveň budú do Siene slávy uvedení víťazi Národnej ceny SR za kvalitu. Ukončenie dňa sa bude niesť v spoločensko-kultúrnom duchu a sme presvedčení o tom, že pre všetkých k úplnej spokojnosti.

Druhý deň konferencie bude zameraný na prezentáciu výnimočných organizácií, projektov a zaujímavých ľudí, ktorí robia výnimočné veci pre dobro ľudí a celej spoločnosti.

Konferencia sa bude konať v dňoch 1. – 2. 12. 2015 v hoteli TATRA v Bratislave.