FDIS 9001/14001:2015 – na cieľovej rovinke k novým štandardom


Juraj  Kliment
Lloyd’s Register Quality Assurance
Lead Assessor    

Jiří Bašta
Lloyd’s Register Quality Assurance
Technical manager

resumé
Najpoužívanejšie štandardy  ISO 9001 a ISO 14001 sa v mesiaci júl tohto roka dostali do poslednej etapy pred publikovaním ich nového znenia - do fázy finálneho návrhu medzinárodného štandardu (FDIS). Letné mesiace so sebou priniesli obdobie hlasovania o týchto finálnych návrhoch, pričom nové znenie obidvoch noriem je k dispozícii od septembra tohto roka. Dátum vydania oboch štandardov okrem ohraničenia trojročného prechodného obdobia dáva aj jasný signál na začatie procesu plánovania prechodu. Keďže sme v  minulých číslach priniesli prehľad zmien v kľúčových oblastiach, radi by sme preto v tomto príspevku okrem zdôraznenia týchto oblastí   zosumarizovali hlavne  zmeny, ktoré nastali od publikovania  predchádzajúcej verzie – návrhu medzinárodného štandardu (DIS). V budúcom príspevku sa už budeme zaoberať novými verziami oboch štandardov.

Základná osnova a kľúčový text

Aj napriek tisícom pripomienok, ktoré boli doručené pracovným skupinám od  zainteresovaných strán počas procesu prípravy FDIS verzií oboch štandardov, možno konštatovať, že k výraznejším zmenám v znení štandardov v porovnaní z DIS verziami nedošlo. Zachovanie základnej  osnovy pozostávajúcej z desiatich kapitol  a kľúčového textu, ako ju určuje Príloha SL, zohrávajú v tejto oblasti najdôležitejšiu úlohu. Zároveň prostredníctvom týchto pravidiel určujú štruktúru a významnú časť znenia jednotlivých kapitol aj v prípade ďalších štandardov systémov manažérstva. Lepšia integrácia s ďalšími často používanými štandardami, zrozumiteľnejšie definované požiadavky a ich lepšia aplikovateľnosť pre oblasť služieb zostávajú hlavnými prínosmi tohto unifikovaného prístupu.

FDIS 9001 14001 2015 01Základné piliere štandardu

Procesný prístup, PDCA cyklus spolu s myslením založenom na rizikách (ako novo implementovaný holistický prístup nahrádzajúci zaužívané preventívne opatrenia) možno chápať ako kľúčové piliere, ktoré v kombinácii so zvyšnými šiestimi princípmi manažérstva kvality (zameranie na zákazníka,  vodcovstvo, zapojenie ľudí, zlepšovanie, rozhodovanie na základe dôkazov, riadenie vzťahov) tvoria oporné piliere systémov manažérstva. Treba podotknúť, že samotné znenie princípov manažérstva kvality už nie je súčasťou textu FDIS 9001:2015.

FDIS 9001 14001 2015 02Procesný model a PDCA cyklus

Model publikovaný v DIS 9001:2014 (pozri obr. 1a), ktorý výrazne kopíroval aktuálny variant v ISO 9001:2008, bol nahradený modelom, ktorý je temer identický s modelom použitým v DIS 14001:2014. Z obrázku je zrejmé umiestnenie systému manažérstva do rámca (kontextu) organizácie, kde vodcovstvo zohráva kľúčovú rolu pri plnení jednotlivých požiadaviek a je s nimi prepojené. V modeli použitom v FDIS 14001:2015 (pozri obr. 1b)  tvorcovia ešte viac zdôrazňujú úlohu vodcovstva nielen vo forme interakcie, ale až prieniku naprieč jednotlivými požiadavkami. Systém environmentálneho manažérstva je rovnako zasadený do rámca organizácie. Tak ako doteraz podstata PDCA cyklu zostáva zachovaná.

Základné pojmy a definície

Prvou zo zmien je fakt, že definície, ktoré sa objavili v DIS 9001:2014, sa už v aktuálnej verzii neobjavujú a boli presunuté do ISO 9000:2015. V prípade FDIS 14001:2015 boli definície z verzie DIS 14001 ponechané, ich usporiadanie však viac rešpektuje sled a požiadavky jednotlivých kapitol.

… viac sa dočítate v aktuálnom čísle časopisu.