Hlavne nedostatky pri uplatnovani manazerskych systemov

Hlavné nedostatky pri uplatňovaní manažérskych systémov 12. časť


Mikuláš Čollák
MASM Michalovce
redakcia@casopiskvalita.sk

resumé
Seriál o nedostatkoch (nezhodách a chybách) v praxi manažérskych systémov pokračuje. V tomto čísle sa zameriame na chyby, ale uvedieme aj pozitívne príklady k procesu vzdelávania ľudí vo firmách. Je to bezpochyby mimoriadne dôležitý proces. Veď je zrejmé, že na kvalifikačnej úrovni a na praktických zručnostiach závisí plynulosť a kvalita prevádzky alebo poskytovanej služby.

V každom pokračovaní informujeme čitateľa, že nadväzujeme v číslovaní kapitol, príkladov i odporúčaní na predchádzajúce čísla, aby sme sa vedeli k príkladom vrátiť. Súčasne vyzývame skúsených kolegov, aby nám posielali príklady z vlastnej praxe. Stačí iba stručný opis nezhody/chyby alebo i pozitívneho príkladu a kontakt na autora, ktorého budeme citovať. Posielajte na adresy: redakcia@casopiskvalita.sk alebo autorovi: collakm@gmail.com.

41. Podcenenie procesu vzdelávania

So svojimi praktickými poznatkami o nedostatkoch v procese prípravy zamestnancov vo firmách sa s nami podelil Ing. Emil Števík, vedúci poradenskej kancelárie QKS, Martin. Konštatuje, že:

  • školenia sú formálne – sú považované za premrhaný čas,
  • absentujú následné školenia o chybách pri realizácii produktov,
  • lektori sú stále tí istí – opakujú sa a poslucháči spia,
  • manažmenty firiem nemerajú efektívnosť školení.

Autor seriálu má z poradenskej činnosti podobné skúsenosti a s poznatkami Ing. Števíka sa stotožňuje. Mnohé firmy vedú manažéri, ktorí školenia zamestnancov považujú za zbytočne vynaložený čas i peniaze. Podľa ich názoru, účastníci školenia v dobe jeho trvania nič nevyrobia, ale mzda im beží – odborne povedané: netvoria pridanú hodnotu. Navyše – šéfovia, aby šetrili, nezabezpečujú kvalifikovaných externých lektorov, ale školenia „odbijú“ vlastnými silami. Takéto praktiky sa môžu firmám vypomstiť, napr. takto:

  • dochádza k chybným postupom a stratám, spôsobených nevyškolenými zamestnancami,
  • zanedbaním školení môže dôjsť k chybnej produkcii, k úrazom alebo poškodeniam životného prostredia,
  • chyby sa opakujú – nepoučia sa z nich ani zamestnanci, ani manažmenty,
  • absenciou školení ku komunikácii (týka sa najmä služieb), nevhodným správaním môžeme znechutiť zákazníka a stratiť ho; navyše zlé referencie sa šíria rýchlo,
  • firma nezavádza nové procesy – nerozvíja sa,
  • konkurencia nespí – vďaka vyškoleným zamestnancom šetrí náklady a „spiacu firmu“ predbehne.

Príklad 86:
Majiteľ píly si zjednodušil zákonné školenie k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Prečo by platil externému bezpečnostnému technikovi, keď ľudí môže vyškoliť i sám? „Školenie“ zredukoval na niekoľko viet, ktorých obsah sa dá zhrnúť do dvoch všeobecne znejúcich slov: „Pracujte bezpečne!“

Prešiel čas a nešťastnou hrou osudu došlo k vážnemu – tzv. registrovanému pracovnému úrazu: Pri upevňovaní kotúča píly pracovník „zabezpečil“ zariadenie tak, že omylom vypol istič elektrického pohonu frézy namiesto pohonu píly. V momente demontáže kotúča druhý pracovník nechtiac lakťom stlačil spúšťací spínač a píla sa dala do pohybu. Kotúč v okamihu devastačne amputoval pracovníkovi palec ľavej ruky. Okrem ťažkej ujmy na zdraví, mal úraz vážnu dohru. Inšpektori zistili viacero porušení zákona, okrem iného aj neplatnosť školenia k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktoré bolo vykonané neoprávnenou osobou. Navyše – pohon píly bol nesprávne zapojený – spúšťací spínač na stlačenie má pílu vypnúť a nie naopak.

Majiteľ neskôr čelil súdnemu sporu s poisťovňou, ktorá zamestnancovi nahradila úraz vrátane škody pre sťaženie spoločenského uplatnenia. Majiteľ súd prehral a musel zaplatiť regres.

Odporúčanie 86:
Školenia k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci sú mimoriadne dôležité a organizácie sú podľa zákona povinné školiť všetkých zamestnancov. Školiť môžu iba oprávnené osoby, ktoré musia plniť požiadavky dané v zákone č. 124/2006, Z. z. cit. § 27 Výchova a vzdelávanie, odsek (5):

„Na účely vydania oprávnenia na výchovu a vzdelávanie sa preukazuje:
a) odborná spôsobilosť príslušným osvedčením alebo preukazom, alebo iným dokladom,
b) lektorská spôsobilosť osvedčením o absolvovaní akreditovaného lektorského kurzu vydaným vzdelávacou inštitúciou ďalšieho vzdelávania podľa osobitného predpisu alebo iným dokladom o absolvovaní pedagogického štúdia,“.

Z citácie zákona je zrejmé, že majiteľ neplnil ani jednu z podmienok.

Na zákonné školenia si vyberáme autorizované osoby. Externistov hodnotíme podľa referencií z iných firiem. Dôležité je, aby lektor „neodflákol“ školenie čítaním paragrafov zo zákonov, ale aby vedel upútať, najmä prezentovaním možných rizík/dôsledkov nedodržania postupov a príkladov z praxe.
Novelizované norma ISO 45001, ktorá má v roku 2016 nahradiť súčasne platnú normu OHSAS 18001:2007, kladie dôraz na identifikáciu rizík a ich riešenia.

Odporúčanie 87:
Otestujte seba i firmu: Ak ste vedúci pracovník organizácie, stiahnite si cez internet zákon č. 124/2006 Z. z.2 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci – konsolidované znenie s prijatými doplnkami a otvorte 2. časť, § 6 až 11 i § 17 a ďalšie, ktoré sa týkajú povinností zamestnávateľa. Naplánujte analýzu požiadaviek zákona v kolektíve odborníkov a manažérov firmy. Vykonajte kritické posúdenie – ktoré požiadavky zákona plníte a ktoré nie. Zaznamenajte neplnenia (z P-D-C-A cyklu ste splnili body P, D, C). Najdôležitejší bod je naformulovanie opatrení pre odstránenie prípadných neplnení požiadaviek zákona (A).

Analýzu je vhodné kombinovať s brainstormingom, ktorý sme opísali v čísle 1/2015, pri príklade 74. Podobné analýzy je užitočné zorganizovať i pre legislatívu týkajúcu sa životného prostredia a pre procesy systému manažérstva kvality alebo hocaký iný problém.

… viac sa dočítate v aktuálnom čísle časopisu.