Od OHSAS 18001 k ISO 45001: vývoj nového štandardu napreduje


Vladimír Žabár
Lloyd’s Register Quality Assurance
Lead Assessor

resumé
Budúci medzinárodný štandard - nariadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ISO 45001, sa rysuje stále jasnejšie - hlasovanie o tom, či táto norma vstúpi do fázy DIS (Návrh medzinárodnej normy), bolo kladné.

Ako je už známe, norma ISO 45001 nahradí OHSAS 18001 a iné normy ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci. Na vývoji tohto globálneho štandardu sa podieľa viac ako 50 krajín, z ktorých mnohé majú v tejto oblasti vydané svoje vlastné normy, a experti z ďalších krajín vývoj tejto normy pozorne sledujú. ISO 45001 by mala byť vydaná koncom roku 2016 (resp. začiatkom roku 2017) na základe jednotnej štruktúry a v súlade s normami ISO 9001 a ISO 14001, ktoré majú byť vydané ešte v tomto roku.

Zasadnutie pracovnej skupiny expertov z rôznych krajín a kontaktných skupín zapojených do vývoja tejto normy sa konalo v írskom Dubline od 29. júna do 3. júla 2015. Následne sa v dňoch 21. – 25. septembra 2015 uskutočnila ďalšia schôdza (PC 283) na vyriešenie otázok, ktoré neboli doriešené počas stretnutia v Dubline – k druhému návrhu výboru (CD2) bolo totiž prijatých viac ako 2000 pripomienok. Teraz bude DIS vydaný na preskúmavanie a komentáre.

Najvýznamnejšie rozdiely oproti OHSAS 18001:2007

Okrem zmeny štruktúry sa ISO 45001 bude odlišovať od OHSAS 18001 vo viacerých oblastiach, vrátane:

  • zvýšeného zamerania sa na kontext organizácie,
  • definovania konkrétnych požiadaviek na manažment organizácie (leadership),
  • jednoznačnejšieho riešenia rizík a príležitostí,
  • zabezpečenia riadenia outsourcovaných procesov.

Aké budú prínosy novej normy pre užívateľov?

ISO 45001 je určená pre všetky organizácie, ktoré chcú interne zabezpečovať lepšiu ochranu svojich pracovníkov. S touto medzinárodnou normou budú mať tieto organizácie k dispozícii štruktúrovaný a formalizovaný nástroj, ktorý im pomôže podporovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Pracovníci budú ústredným bodom systému manažérstva BOZP, ktorý sa v súčasnosti pripravuje.

Podľa Medzinárodnej organizácie práce (ILO) ekonomické straty vyplývajúce zo zlých pracovných postupov a nízkej úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci predstavujú 4 % hrubého domáceho produktu ročne. Náklady sú značné aj pre zamestnávateľov – ide o absencie, predčasné odchody do dôchodku, stratu kvalifikovaných pracovníkov, ako aj vysoké poistné v súvislosti s pracovnými úrazmi a chorobami z povolania.

Aký bude ďalší postup?

  • Koniec roku 2015: vytvorenie oficiálneho návrhu normy (DIS).
  • Začiatok roku 2016: predloženie návrhu normy na verejnú konzultáciu, aby ktokoľvek mohol vyjadriť svoje pripomienky.
  • Polovica roku 2016: oficiálne znenie návrhu pre záverečné hlasovanie (známe ako FDIS).
  • Koniec roku 2016/začiatok roku 2017: vydanie ISO 45001.