Opodstatnenosť kvality v oblasti metrológie


Jana Krivosudská
Technická univerzita v Košiciach,
Strojnícka fakulta

Zbyněk Schreier
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Odbor metrológie

Jaromír Markovič
Slovenská legálna metrológia, n.o.

Metrológia je veda o meraní, čo znamená veda o metódach merania a meradlách. Je zrejmé, že nepostačuje mať iba vedu, ale veda musí mať aj svoju aplikáciu a využitie v praxi. V oblasti metrológie je táto požiadavka splnená a jej aplikáciu predstavuje priemyselná a legálna metrológia. Záväznosť metrológie je zabezpečená metrologickou legislatívou, ktorou nositeľom je v každom štáte regulátor, to znamená príslušný orgán štátu (v Slovenskej republike Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, ďalej len „úrad“), ktorý zodpovedá za legislatívu a jej uplatňovanie.

Metrológia sa zaoberá meraním, meracími jednotkami, metódami a prostriedkami merania a tiež zásadami spracovania výsledkov meraní s cieľom zabezpečenia jednotnosti a správnosti meraní v rôznych oblastiach ľudskej činnosti. Legálna metrológia sa týka meraní, ktoré majú vplyv na transparentnosť obchodných transakcií, ochranu spotrebiteľa, zdravia, bezpečnosti, životného prostredia alebo pri vymožiteľnosti práva. Legálna metrológia zahŕňa všetky aktivity stanovené právnymi predpismi, ktoré sa týkajú meraní, meracích jednotiek, meracích prístrojov a metód merania. Tieto aktivity vykonávajú buď štátne inštitúcie alebo štátom poverené subjekty a ich cieľom je zabezpečiť dôveryhodnosť výsledkov meraní v štátom regulovanej sfére.

Subjekty podieľajúce sa na metrologických a s metrológiou súvisiacich činnostiach sú najmä orgány štátnej správy v rozsahu delegovaných právomocí, subjekty vykonávajúce overovanie meradiel, úradné meranie, kalibráciu meradiel, subjekty vyrábajúce, opravujúce a montujúce meradlá, akreditované skúšobné a kalibračné laboratóriá a certifikačné subjekty, výskumné a vzdelávacie subjekty, kontrolné orgány, ale i samotní používatelia meradiel. Všetky tieto subjekty spolu so sústavou právnych a technických predpisov vymedzujúcich ich postavenie, komplexom technických prostriedkov a zariadení tvoria národný metrologický systém.

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že celá metrológia funguje ako systém a jednotlivé funkcie a procesy na seba nadväzujú a tvoria, alebo by mali tvoriť, fungujúci mechanizmus. Takýto mechanizmus bude fungovať len za predpokladu, že jednotlivé časti budú na seba nadväzovať v dostatočnej kvalite alebo v kvalite, ktorá je legislatívne vyžadovaná. Kedykoľvek sa ktorákoľvek časť systému začne správať nekorektne, systém sa znefunkční alebo bude produkovať nekvalitné produkty a služby. Len kvalita a jej dôsledné vyžadovanie a dodržiavanie môže zabezpečiť fungovanie takéhoto systému.

… viac sa dočítate v aktuálnom čísle časopisu.