Pohľad na revíziu ISO 9001:2015


Jozef Grauzeľ
MASM – Systémy kvality

resumé
ISO 9001:2015 standard view is based on draft of ISO/FDIS 9001:2015 standard. The article is focused to crucial change presented at draft standard, relate to for example quality management proceses included into organization business processses, management commitment. The changes also related to approach based on risk at quality management significant activities and related knovledges for products and services comformity assurance.

Aktuálnou problematikou v oblasti noriem systému manažérstva kvality je revízia noriem ISO 9000 a ISO 9001:2015. Súbor noriem ISO 9000 od svojho vzniku prešiel nasledovnými revíziami:

 • Pohlad na reviziu ISO 9001 2015 01Vydanie rok 1987:
  – 1. revízia rok 1994
  – 2. revízia rok 2000
  – 3. revízia rok 2008
  – 4. revízia rok 2015 v štádiu realizácie.

Dôvody, ktoré viedli k súčasnej revízii normy ISO 9001:

 • Periodická revízia – ide o pravidelný päťročný cyklus revízií ako reakcia na medzinárodný obchod a moderné podnikanie. Výsledkom revízie môže byť, že sa norma ponechá bez zmien, pripraví sa nové vydanie po jej revízii alebo sa norma zruší.
 • Požiadavky používateľov – ide o normu, ktorú používa viac ako 1 milión používateľov na celom svete, poskytujúcich produkty a služby. Na základe ich pripomienok bol nahradený termín produkt spoločným termínom produkty a služby. Rovnako tiež bol zavedený termín zdokumentované informácie namiesto zdokumentovaný postup a záznam.
 • Požiadavky špecifických sektorov – normu pre systémy manažérstva kvality využíva široké spektrum organizácií špecifických sektorov. Na základe ich požiadaviek ide o zavedenie prístupu založeného na riziku. Ide predovšetkým o telekomunikácie, kozmický priestor, zdravotníctvo atď.
 • Štruktúra vysokej úrovne – rešpektovanie jednotnej štruktúry noriem pre systémy manažérstva, ktorá je definovaná v Annex SL of the Consolidated ISO Supplement to the directives.

Pohlad na reviziu ISO 9001 2015 02

Štruktúra vysokej úrovne

Je definovaná v dokumente Annex SL a jej úlohou je:

 • Zjednotenie a konzistentnosť noriem manažérstva.
 • Prepojenie revízie 2008 s novými článkami.
 • Zmenou štruktúry článkov normy a úpravou terminológie sledovať kompatibilitu s ostatnými normami systémov manažérstva.
 • Dôsledky horeuvedených zmien nie je potreba premietnuť do dokumentácie systému manažérstva kvality organizácie.
 • Väčšie zameranie článkov normy na model dokumentovania politiky, cieľov a procesov v organizácii ako na súvisiacu dokumentáciu. Norma neobsahuje požiadavku na štruktúru dokumentácie systému manažérstva kvality organizácie.

Prechod na revidovanú normu

Pohlad na reviziu ISO 9001 2015 03Tak ako pri revízii normy ISO 9001:2000 sa predpokladá trojročné obdobie prechodu na revidovanú normu. Tiež treba zdôrazniť aktívnejšiu účasť certifikačných orgánov v prechodnom období. Organizácie predpokladajú, že získajú odpovede na otázky „čo sa očakáva a dokedy“. Na revíziu  normy existujú dva mantinelové pohľady. Jeden, že to nie je nič nové a žiadne zmeny v systémoch nie sú potrebné, druhý, že treba celý systém prepracovať. Tieto mantinelové názory nie sú správne. Prechodové obdobie treba využiť na aplikáciu rozhodujúcich zámerov revízie a to zaradenie procesov manažérstva kvality do podnikateľských procesov organizácie, zavedenie prístupu založeného na riziku a vzájomné previazanie cieľov kvality a podnikania, poslania a vízie. Toto obdobie treba starostlivo naplánovať. Pri tejto činností majte na pamäti, že „zlyhanie v plánovaní je plánovanie zlyhania“.

… viac sa dočítate v aktuálnom čísle časopisu.