Riešenie predĺženej konzultácie/poradenstva pomocou vybraných nástrojov manažérstva kvality


Hajnalka Németh
certifikovaná výživová poradkyňa
členka Aliance výživových poradců ČR

resumé
Príspevok pojednáva o oblasti, ktorá je menej praktikovaná v praxi poradcov. Zvýšenie efektivity procesu konzultácie/poradenstva môže znamenať i využívanie nástrojov manažérstva kvality pri riešení problémov. Každé riešenie a neustále zlepšovanie poradenstva by malo byť založené na zhromažďovaní potrebných informácií a ich usporiadaním do súvislostí, nájdením si vzťahov, ako i pri hľadaní a vyšetrovaní príčin, stanovení priorít a hľadaní možností k zlepšovaniu. Predložený príspevok môže pomáhať pri riešení zvýšenia efektívnosti konzultácie v oblasti poradenstva; sprehľadňuje sumarizáciu zistení, pričom základným nástrojom riešenia problému (predĺžená konzultácia) je Ishikawov diagram, ktorý poukazuje na možné príčiny a na spôsoby odstraňovania nezhôd a riešenia nápravných opatrení.

Úvod

Výživa všeobecne vplýva na zdravotný stav a ovplyvňuje ho od 40 do 80 %. Výživa zohráva významnú úlohu pri kvalite života obyvateľstva. Výsledky rôznych štúdií a analýz potvrdzujú, že zdravotný stav obyvateľstva výrazne limituje spotreba potravín. Ukazuje sa, že dnes je omnoho viac potrebné vytvárať priestor na diškurz, v ktorom zdravý životný štýl a výživa sú považované za najcennejšie hodnoty (Šupšáková, 2009).

Najvážnejším problémom obyvateľstva je obezita, nielen dospelých, ale najmä detí. Nadváha a obezita majú významný vplyv na fyzické a psychické zdravie. Svetová zdravotnícka organizácia uvádza, že „obezita detí je jedným z najvážnejších problémov v oblasti verejného zdravia v 21. storočí“ (WHO, 2010, s. 190). Detská obezita môže však viesť k akútnym a chronickým ochoreniam, vrátane cukrovky, vysokého krvného tlaku, ako aj rakovine, ortopedickým a psycho-sociálnym problémom (Kumanyika et al., 2008; Sinnot, 2011). Mechanizmus rozvoja obezity nie je úplne objasnený a predpokladá sa, že je to porucha s mnohými príčinami.

Starnutie obyvateľstva je ďalšou problémovou oblasťou, v rámci ktorej je možné konštatovať narastajúci počet ľudí s potravinovou intoleranciou (výskyt potravinovej alergie sa rýchlo zvyšuje; Morris, 2006; Perlmutter, 2014 a iní). Obyvateľstvo bude vyžadovať kvalitné potraviny umožňujúce predĺženie zdravia a života. Potvrdzujú to aj odborníci (Živelová, Jánsky, 2007, s. 5): „Vo všetkých vyspelých štátoch sa zvyšuje záujem spotrebiteľov o kvalitné potraviny. Dôsledkom tohto záujmu je i rast spotreby biopotravín, ktoré majú vyššiu nutričnú hodnotu, danú najmä vyšším obsahom horčíka a železa, vyššiu hygienickú kvalitu spôsobenú absenciou pesticídov pri pestovaní i obvykle nižším obsahom dusičnanov v bioproduktoch. Možnosti rozšírenia trhu s biopotravinami možno hľadať i na strane dopytu, ktorú tvoria spotrebitelia. Tí sú pri svojom rozhodovaní ovplyvnení celou radou faktorov, ktorých objektivizácia môže napomôcť k hľadaniu cesty podpory zvýšenia odbytu biopotravín.“

Zastávam názor, že výživa je nevyhnutným, kľúčovým nástrojom organizmu pri optimálnom fungovaní. Môžem len odporúčať, aby ľudia investovali do kvalitných potravín, čítali etikety a venovali sa viac zdraviu a zdravému životnému štýlu. V súčasnosti sa venujem výživovému poradenstvu (vychádzajúce z celkového stavu človeka a jeho potrieb) a zdravému životného štýlu.

Prednášam na rôznych podujatiach a aktivitách (tzv. Dni zdravia, Dni športu a pod.) zameraných aj na deti a mamičky, tehotné ženy.

Využívané nástroje na riešenie problému

Ako certifikovaná výživová poradkyňa sa venujem aj tvorbe individuálnych jedálničkov, či už za účelom chudnutia, alebo podpory, zachovania, resp. rozvoja zdravia. Zameriavam sa celkovo na životný štýl klienta, pričom výživa (tzv. racionálne stravovanie) tvorí kľúčový, nosný pilier programov zameraných na podporu zdravia obyvateľstva SR.

Konkrétne riešenie problému daného jedinca je jedinečné. Je potrebné brať do úvahy i iné možnosti, riešenia, resp. programy ponúkané kvalifikovanými výživovými poradcami. Na zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva by sa mali ponúkať komplexné programy, ktoré by mali zahŕňať nielen výživové poradenstvo, ale aj poradenstvo zamerané na životný štýl človeka.

Riesenie predlzenej konzultacie 01V rámci osobnej konzultácie/diagnostiky poradkyňa s klientom rozoberá riešenie výživy na základe znalostí daného stavu, preberá návrh zmeny výživy. Predmetom (a výsledkom spolupráce klienta s poradkyňou) je návrh na úpravu celkovej životosprávy (životného štýlu), spracovaný poradkyňou na základe informácií poskytnutých klientom. Návrh obsahuje plán psychohygieny, stravovací plán, plán pohybových aktivít a plán relaxácie a regenerácie. Všetky informácie sa preberú v rámci osobnej konzultácie s klientom. Problémom (nespokojnosť zo strany zákazníka) môže byť predĺžená konzultácia s diagnostikou. Konzultácie trvajú 1,5 hodiny. Ak sa predĺži konzultácia zameraná na zistenie stavu súčasného jedálnička a životného štýlu zákazníka, a to z 1,5 hodiny na 2,5 hodiny, môže viesť k nespokojnosti. Spolupráca so zákazníkom by mala byť efektívna, s maximálnym trvaním 1,5 hodiny, a pritom by sa mali sprostredkovať všetky informácie týkajúce sa zmien a návrhov do budúcna. Je potrebné skracovanie času konzultácie.

Predmetom tohto článku je nájsť možné riešenie, ktoré by mohlo pomáhať pri zvýšení efektívnosti konzultácie. Pri spracovaní sa použili všeobecné vedecké metódy, najmä analýza a syntéza, metóda indukcie a dedukcie, metóda porovnávania a zovšeobecnenia.

… viac sa dočítate v aktuálnom čísle časopisu.