Systém hodnotenia spoločenskej zodpovednosti


Jean-Marc Dochot
Národný korešpondent CAF, Belgicko
Generálny poradca pre organizačný manažment a RĽZ

Úvod

Koncepcia spoločenskej zodpovednosti vznikla v období druhej priemyselnej revolúcie (1880-1920). V tomto období sa privátny sektor musel začať zaoberať aj sociálnymi potrebami verejnosti. Prvé aktivity spájané so spoločenskou zodpovednosťou mali filantropický alebo ochranársky charakter. Ich cieľom bolo riešiť chyby, sprevádzajúce kapitalistickú ekonomiku. Neskôr sa táto problematika stala témou početných medzinárodných jednaní, napríklad na platforme iniciatívy OSN Global Compact alebo Globálnej iniciatívy pre podávanie správ GRI (Global Reporting Initiative). Tie sformovali systém usmernení a indikátorov výkonnosti v jednotlivých oblastiach trvalo udržateľného rozvoja. Od roku 2010 platí norma ISO 26000, ktorá definuje koncepciu spoločenskej zodpovednosti, a to ako produkt medzinárodnej dohody.

System hodnotenia spolocenskej zodpovednosti 01V súčasnosti existuje celý rad spôsobov, ako možno v organizáciách pristúpiť k spoločenskej zodpovednosti – rozličnými funkciami sociálnej regulácie, mocenskými vzťahmi, produktom kultúry, spoločensko-kognitívnym konštruktom alebo hľadaním odpovede na jednoduchú otázku. Ako dať firmy a spoločenstvá dokopy?

Základným princípom spoločenskej zodpovednosti organizácií je ich zmysel pre povinnosť. Prakticky to znamená, že organizácie musia akceptovať zodpovednosť za svoje rozhodnutia a aktivity a súčasne brať do úvahy aj ich dôsledky a spoločenský dopad. Zmysel pre povinnosť tak zvyšuje transparentnosť organizácie. Aj keď tansparentnosť nebude nikdy 100%-ná, musí byť všestranne podporovaná.

Spoločenská zodpovednosť v modeli CAF

Nástroj riadenia kvality CAF (Spoločný systém hodnotenia kvality) bol osobitne navrhnutý pre verejný sektor a v oblasti spoločenskej zodpovednosti venuje tejto problematike jedno z deviatich kritérií, a to kritérium výsledkov číslo 8.

System hodnotenia spolocenskej zodpovednosti 02Vo verejnom sektore sa musí spoločenská zodpovednosť posudzovať odlišne ako v sektore privátnom. Hlavným poslaním organizácií vo verejnom sektore je vždy uspokojovanie potrieb a očakávaní spoločnosti, čo nemusí rovnako platiť aj pre firmy v súkromnom sektore. Popri tomto poslaní musia verejné organizácie akceptovať aj zodpovedné správanie v snahe prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju v hospodárskej, sociálnej a environmentálnej oblasti svojho pôsobenia, a to tak na úrovni miestnej, celoštátnej alebo medzinárodnej komunity. Takéto správanie organizácie môže vyjadrovať prístupy, ktoré vedú k zvyšovaniu kvality života, ochrane životného prostredia, ochrane prírodných zdrojov, rovnosti príležitostí v oblasti zamestnávania, etického správania, zapájania komunity a podporovania miestneho rozvoja.

Preferovaný charakter spoločenskej zodpovednosti vyjadruje prianie organizácie integrovať sociálne a environmentálne aspekty jednak do rozhodovacích procesov, ale aj do schopnosti reagovať na dopady svojich rozhodnutí a aktivít na komunitu a životné prostredie. Spoločenská zodpovednosť musí byť integrálnou súčasťou firemnej stratégie. Strategické ciele sa musia verifikovať v konfrontácii s cieľmi v oblasti spoločenskej zodpovednosti, a to v snahe zabrániť neočakávaným konzekvenciám.

Výkonnosť organizácie smerom ku komunite, v ktorej vyvíja svoje aktivity (na miestnej, celoštátnej alebo medzinárodnej úrovni), rovnako ako dopady na životné prostredie, predstavujú významný faktor merania globálnej výkonnosti. Práca organizácie na zvyšovaní spoločenskej zodpovednosti sa prejavuje najmä ochotou zlepšiť si reputáciu a celkový obraz jej vnímania občanmi, zlepšiť svoju schopnosť získať nových zamestnancov, udržať si súčasných zamestnancov, posilniť vzťahy s firmami v privátnom sektore, organizáciami vo verejnom sektore, s médiami, dodávateľmi, občanmi/zákazníkmi a miestnou komunitou.

… viac sa dočítate v aktuálnom čísle časopisu.