Udelenie členstva ÚNMS SR v CEN a CENELEC


Martina Piklová
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Útvar kvality

Jana Krivosudská
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta

Milan Holeček
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní

Už po štvrtýkrát sa európska normalizácia zišla v rámci tzv. Európskeho normalizačného summitu. Tentoraz v Rige v dňoch 3. – 5. júna 2015 sa zišli zástupcovia na vysokej úrovni z 33 národných členov európskych normalizačných organizácií (CEN, CENELEC), zástupcovia európskej normalizačnej organizácie pre telekomunikačné normy ETSI, medzinárodných normalizačných organizácií (ISO, IEC), 50 národných normalizačných orgánov, Európskej komisie a medzinárodného podnikateľského prostredia.

Summit bol usporiadaný počas lotyšského predsedníctva Rady Európskej únie, aby zdôraznil priority Lotyšska a odpovedal na otázku: „Ako môže technická normalizácia podporiť prechod na čistejšie a inteligentnejšie hospodárstvo?“ S cieľom inteligentnejšieho a čistejšieho hospodárstva sa Európska únia usiluje o podporu rastu, tvorby pracovných miest, posilňovanie konkurencieschopnosti a zabezpečenie postavenia Európy na celosvetovom trhu.

Tematickým ťažiskom summitu bolo odvetvie stavebníctva, ktoré je veľkou ekonomickou hodnotou celej EÚ a zároveň predstavuje významnú dôležitosť pre lotyšskú spoločnosť. Tejto téme bolo venované otvorené rokovanie prvý deň summitu, kde boli prezentované príspevky zástupcov Európskej komisie, lotyšskej vlády, európskych normalizačných orgánov a organizácií ako i priemyselného sektoru.

Obsahom summitu bolo vedľa menších rokovaní Valné zhromaždenie CEN (Európska komisia pre normalizáciu) a Valné zhromaždenie CENELEC (Európska komisia pre normalizáciu v elektrotechnike), na ktorých bolo uskutočnené hlasovanie o členstve Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako národného normalizačného orgánu Slovenskej republiky. Hlasovanie bolo významné z hľadiska prijatia člena s postavením ústredného orgánu štátnej správy. Splnenienáročných kritérií členstva, ktoré sú vyjadrené v CEN-CENELEC Pokyne č. 20, bolo s pomocou audítora z Rakúskeho normalizačného inštitútu a s podporou centrálneho sekretariátu CEN-CENELEC zaistené implementáciou princípov „správnej normalizačnej praxe“ vychádzajúcej zo skúseností európskych, ako aj medzinárodných normalizačných organizácií.

Organizačný model hodnotenia členstva uvedený v príslušnom pokyne má za cieľ vybudovanie dôvery a zodpovednosti systému CEN-CENELEC pri zabezpečení výkonného a efektívneho riadenia. Navyše, implementácia takéhoto hodnotiaceho systému zodpovedá ctižiadostivému cieľu „excelentnosti“ vyjadrenému v ustanoveniach pokynu o kritériách členstva. Členstvo v týchto európskych normalizačných organizáciách je dôležité pre presadzovanie záujmov podnikateľskej sféry i ostatných zainteresovaných strán pri tvorbe európskych noriem.

Na základe odporúčania auditu bola vytvorená Rada pre technickú normalizáciu, ktorá je založená na princípe nezávislosti, vyváženosti zastúpenia zainteresovaných strán a odborných sektorov, transparentnosti a otvorenosti. Členmi rady sú zástupcovia ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, hospodárskej sféry, spoločenských inštitúcií, profesijných zväzov, malých a stredných podnikov, nezávislých odborníkov z oblasti vedy, výskumu a školstva, úradu a pod. Pôsobnosť rady sa zameriava najmä na usmerňovanie koncepčných a metodických činností, na posudzovanie návrhov plánu technickej normalizácie a v prípade potreby na činnosť technických komisií.