Význam certifikácie osôb v oblasti manažérskych systémov


Ľubomír Bušfy
Certifikačný orgán pre osoby Slovenskej spoločnosti pre kvalitu
vedúci certifikačného orgánu

Certifikát a certifikácia – pojmy známe aj menej známe. Obyčajne ich dávame do súvislosti s vydaním potvrdenia o absolvovanom vzdelávaní alebo s procesom overovania zhody s požiadavkami rôznych štandardov a následným vystavením potvrdenia o plnení požiadaviek.

Principiálne rozlišujeme certifikácie produktov, systémov a osôb.

Čo teda znamená certifikácia osôb?

Ide o proces overenie a potvrdenia vedomostí, znalostí a zručností podľa Harmonizovanej schémy Európskej organizácie pre kvalitu (EOQ).

Vyznam certifikacie osob 01Ako funguje celý proces certifikácie osôb a aký má význam dokumentuje obrázok.

EOQ v snahe zabezpečiť jednotnosť základnej úrovne vedomostí a zručností v oblasti manažérskych systémov (kvalita, environment, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci) definovala tzv. Harmonizovanú schému. Táto obsahuje požiadavky pre uchádzačov o certifikáciu, kto a za akých podmienok pre jednotlivé systémy. Ďalej obsahuje požiadavky na samotný certifikačný proces (metódy overovania vedomostí a zručností, kritériá hodnotenia) – tzv. ERP – bodovom hodnotení.

Cieľom uvedenej schémy je stanoviť základnú úroveň bázy znalostí, ktorá má byť garantovaná certifikovanými osobami a šírená do praxe.

Samotný certifikačný proces sa realizuje prostredníctvom národných certifikačných orgánov pre personál. Na Slovensku je takýmto orgánom Certifikačný orgán pre osoby – Slovenskej spoločnosti pre kvalitu (ďalej len COPO – SSK). Ide o akreditovanú organizáciu SNAS-om, ktorá je zároveň členom EOQ. Je to jediný certifikačný orgán pre osoby na Slovensku, ktorý môže vykonávať certifikáciu osôb v oblasti manažérskych systémov: kvalita, environment, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

Vyznam certifikacie osob 02Na úrovni národných certifikačných orgánov dochádza teda k praktickému prenosu požiadaviek Harmonizovanej schémy a samotnej aplikácii Harmonizovanej schémy. Cieľom je zabezpečiť jednotnosť certifikačného procesu v krajinách EÚ. Základná úroveň vedomostí a zručností a jednotný certifikačný proces majú garantovať, že požiadavky na jednotlivé manažérske systémy budú rovnako pochopené vo všetkých krajinách EÚ a v organizáciách, ktoré ich zabezpečujú. Spodná časť obrázku znázorňuje využiteľnosť, resp. uplatniteľnosť certifikovaných osôb v rôznych organizáciách. Je dôležité odlišovať certifikačné orgány pre systémy, poradenské spoločnosti a organizácie orientované na produkciu tovarov a služieb.

Na tejto úrovni dochádza k reálnej aplikácii požiadaviek štandardov manažérskych systémov, a preto je mimoriadne dôležité, aby bola garantovaná jednotnosť výkladu požiadaviek, ich pochopenia a plnenia v rámci možností daného prostredia. Hlavnú úlohu tu zohrávajú práve poradenské a konzultačné organizácie, ktoré šíria teoretické a praktické informácie. Tieto však majú byť konfrontované prostredím, v ktorom majú byť využité. Konfrontácia je účinná vtedy, ak aj dané prostredie chápe základné požiadavky.

V čom je teda jej najväčší význam?

  • v podpore preukázateľnosti úrovne vedomostí a zručností v oblasti manažérskych systémov nezávislou a nestrannou inštitúciou,
  • v stanovení minimálnej úrovne štandardu podľa zavedenej európskej a uznávanej metodiky – tzv. Harmonizovanej schémy EOQ,
  • v dokladovaní odbornej spôsobilosti audítora pre auditovanie požiadaviek, napr. dodávateľov automobilového priemyslu, ale aj ostatných priemyselných odvetví,
  • plnenie úloh systémov manažérstva kvality vysokokvalifikovanými pracovníkmi dáva záruku spokojnosti zákazníka pre dodávanie výrobkov i služieb na požadovanej úrovni. Je to predovšetkým príspevok k trvalo udržiavanému obchodnému úspechu organizácie,
  • riaditeľ spoločnosti môže preukázať odbornú spôsobilosť svojich manažérov kvality, špecialistov a audítorov prostredníctvom národných alebo medzinárodne akceptovateľných dokumentov – personálnych certifikátov – COPO – SSK, resp. EOQ.

Prečo sa dať certifikovať v oblasti manažérstva kvality?

Certifikácia osôb pre príslušné manažérske systémy (manažérstvo kvality, environmentálny manažérsky systém, ochrana a bezpečnosť zdravia pri práci) má na druhej strane dokázať (preverovanej organizácii, majiteľom a manažérom firiem), že daná osoba ovláda teoretické vedomosti, ale má aj praktické zručnosti práce, ktorú vykonáva, či už ako poradca, manažér kvality, inžinier kvality, audítor a pod. Posúdiť úroveň  a kvalitu uvedených vedomostí a zručností sa dá jedine certifikáciou osoby, podobne ako pri nezávislej certifikácii firiem v príslušných oblastiach.

… viac sa dočítate v aktuálnom čísle časopisu.