Audity druhou stranou ako nástroj zlepšovania procesov v stavebníctve


Gabriela Bogdanovská
Technická univerzita v Košiciach
Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov F-BERG
odborný asistent, interný audítor

Beáta Stehlíková
Technická univerzita v Košiciach
Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov F-BERG
odborný asistent, interný audítor

resumé
Tento príspevok sa zaoberá auditmi druhou stranou v stavebníctve. Príspevok obsahuje relevantné fragmenty z prípadovej štúdie, analýzy auditov druhou stranou realizovaných stavebnou spoločnosťou u jej dodávateľov. V závere sú uvedené návrhy na zlepšenie, ktoré sú použiteľné  v stavebníctve.

Úvod

Audity druhou stranou 01Pre organizácie vo všetkých odvetviach je kvalita produkcie primárny predpoklad udržania a zvyšovania konkurencieschopnosti na trhu. Vzhľadom na to, že kvalita produktov môže byť až zo 70 % ovplyvňovaná kvalitou nakupovaných vstupov, vzťahy medzi dodávateľom a odberateľom majú strategický význam, pretože tieto dva subjekty sú na sebe závislé. Okrem vzťahov sú dôležité aj nakupované vstupy. Tie môžu pozostávať zo základného materiálu, polotovarov, špeciálnych súčiastok, ale aj služieb. Proces hodnotenia dodávateľov je nevyhnutnou súčasťou zlepšovania procesov spoločnosti. Jedným zo spôsobov ako hodnotiť svojich dodávateľov je pravidelné vykonávanie auditov systému manažérstva druhou stranou. Cieľom vykonávania auditu je zber objektívnych dôkazov, identifikácia a zaznamenanie príčin nezhôd, návrh a posúdenie primeranosti a efektívnosti opatrení [1]. Pri správnej realizácii auditu druhou stranou získané výsledky poskytnú spoločnosti cenné informácie, ktoré ďalej poslúžia na vypracovanie návrhov zlepšovania procesov a jej činností.

Stavebníctvo a niektoré jeho špecifiká

V stavebníctve je konečným zákazníkom investor. Legislatívne sú procesy a činnosti, kompetencie a zodpovednosti definované v stavebnom zákone. Spoločnosť, ktorá zastrešuje celé dielo, je realizátor. V nej je určená osoba, ktorej je pridelená kompetencia a zodpovednosť za stavbu, stavbyvedúci. Tento má na starosti koordináciu prác. Vedie záznamy v stavebnom denníku a zodpovedá za stavbu.  Okrem toho na strane realizátora, ale aj investora vystupuje Stavebný dozor. Stavebný dozor je osoba alebo osoby určené pre každú stavbu, ktoré odsúhlasujú správnosť realizácie a použitých technológií a podľa vopred dohodnutých a legislatívou stanovených pravidiel navštevujú stavbu, verifikujú svojím podpisom záznamy stavbyvedúceho v stavebnom denníku, prípadne doňho zapisujú zistenia.

Nakupované  vstupy v stavebníctve sú hlavne:

•   materiál:

  • základný materiál (napr. kameň, piesok, železo),
  • hotové prvky (napr. betón rôznej kvality, špeciálne výstuže, tvárnice),
  • súčasti takzvaných sietí (napr. potrubí, elektroinštalácií, ktoré sa kompletujú a zabudovávajú do stavby),
  • špeciálne súčiastky.

•   stavebné stroje:

  • vlastné mechanizmy,
  • prenájom špeciálnych strojov s obsluhou,
  • špeciálne práce realizované z materiálov.

•   služby:

  • špecialista s materiálom, ktorého poskytuje realizátor,
  • subdodávka, ktorú na mieste stavby realizuje iná firma s materiálom, ktorý nezabezpečuje realizátor.

Z hľadiska kvality výsledného diela, ale aj dodržania zmluvných termínov je kľúčovou oblasťou v stavebníctve výber vhodných dodávateľov. Zoznam nakupovaných vstupov charakterizuje špecifiká stavebníctva. Realizátor na miesto stavby prináša hlavne svojich vyškolených zamestnancov, ich skúsenosti a zručnosti, know-how. Na čele toho všetkého stojí hlavný manažér diela – stavbyvedúci, ktorému spoločnosť poskytuje zázemie a podporu, napr. aj zabezpečením kvalitných vstupov pre dodržanie harmonogramu stavby.

… viac sa dočítate v aktuálnom čísle časopisu.