CAF míting v Bruseli


Ľubomír Plai
národný korešpondent CAF za SR
poradca Úradu vlády SR pre verejnú správu
predseda Strategickej skupiny Rady NPK SR

V Bruseli sa v septembri stretli národní korešpondenti Spoločného systému hodnotenia kvality CAF (Common Assessment Framework) a ďalší experti z radov používateľov modelu CAF z Rakúska, Belgicka, Bulharska, Fínska, Lotyšska, Slovenskej republiky, Slovinska, Nórska, Talianska, Portugalska, Európskeho inštitútu verejnej správy EIPA a Európskej komisie. Z neúčasti sa ospravedlnili Poľsko, Luxembursko a Estónsko.

Hlavným bodom rokovania bola obsahová príprava podujatia, organizovaného v sieti EUPAN (European Union Public Administration Network) v intervale dvoch rokov, známeho ako CAF Event. Toto v poradí už deviate stretnutie používateľov modelu CAF sa uskutoční 30. novembra 2016 v Bratislave počas Predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie.

Diskutovalo sa o týchto návrhoch predložených Slovenskou republikou:

  • Príležitosti a priority po CAF-e  (komparatívna štúdia o aplikovaní rozličných nástrojov a prístupov k vyššej kvalite po nasadení modelu CAF v praxi členských krajín EÚ).
  • Princípy výnimočnosti a zásluhovosti v systéme riadenia kvality (komparatívna štúdia o dodržiavaní týchto princípov v štátnej službe členských krajín EÚ vo väzbe na procesy neustáleho zlepšovania).
  • Preprojektovanie procesov (BPR) vo verejnom sektore (zhodnotenie a výsledky nasadenia BPR vo verejnej správe členských krajín EÚ).

Dlhá diskusia nakoniec dospela k záveru, že CAF Event v Slovenskej republike sa zameria na praktické skúsenosti členských krajín EÚ s využívaním rozličných prístupov k zlepšovaniu a rozhodovaním o prioritách pri nasadení modelu CAF a na zlepšovanie organizácií verejnej správy efektívnejším spôsobom. Na zasadaní sa dohodlo, že sformulovanie štruktúry komparatívnej štúdie a obsahového zamerania CAF Eventu v zmysle predloženého návrhu a záverov z diskusie pripraví EIPA v spolupráci s národným korešpondentom CAF za SR na osobitnom stretnutí a následne ho zašle členom WG CAF na pripomienkovanie.

CAF miting v Bruseli 01Bilaterálne rokovanie poverenej pracovnej skupiny sa uskutočnilo v novembri v belgickom Luevene. Navrhovaná štúdia bude vychádzať z odporúčaní zameraných na zlepšovanie, ktoré sú výsledkom samohodnotenia pomocou modelu CAF a ich uplatnenie v praxi vedie  k vyššej výkonnosti organizácií verejnej správy. Štúdia sa zameria na vybrané aktivity umožňujúce efektívne realizovať odporúčania na zlepšovanie a na spôsoby výberu a prioritizácie medzi nimi. Štúdia bude rozdelená na dve časti: praktickú, zameranú na konkrétne príklady z praxe členských krajín EÚ a teoretickú, zameranú na metodológiu prioritizácie medzi odporúčaniami na zlepšovanie.

… viac sa dočítate v aktuálnom čísle časopisu.