Environmentální rizika a jejich propojení s identifikovanými environmentálními aspekty při přípravě systému na novou revizi ISO 14001:2015


Barbora Kalinová
Univerzita Tomáše Bati, Fakulta logistiky a krizového řízení
studentka oboru řízení environmentálních rizik

resumé
Publikace se zabývá novou koncepcí normy ISO 14001:2015 a jejími novými požadavky, jako je posílení vrcholového managementu, posílení vztahů organizace s okolím, životní cyklus produktu. Nejpodstatnější je zde problematika provázanosti environmentálních aspektů a environmentálních rizik. Popisuje se, s jakými okolnostmi se při definování environmentálních aspektů musí počítat a jakým aspektům by se měla věnovat mimořádná pozornost.

V září 2015 došlo k vydání revizí a harmonizaci struktury norem ISO 9001 a ISO 14001 posilující principy rozhodování na základě znalostí rizik. Tyto revize kromě jiného zavádějí nové požadavky právě v oblasti managementu rizik, který je úzce navázán na nový prvek norem v kap.4. Kontext organizace popisující vztahy organizace se svým okolím a kap. 5 Leadership, která posiluje úlohu vrcholového vedení organizace v odpovědnosti za řízení rizik. Management rizik je v této souvislosti novým prvkem především u normy ISO 9001:2015. Norma ISO 14001 obsahovala tyto principy již ve svém vydání ISO 14001:2004 v kap. 4.3.

Celkový záměr procesu zavedený v požadavku plánování (kapitola 6) zajišťuje, že organizace je schopna dosáhnout zamýšlených výsledků v EMS organizace k zabránění či omezení nežádoucích efektů, a dosáhnout neustálého zlepšování. To musí organizace zajistit určením rizik a příležitostí, které je potřeba řešit a plánovat kroky k jejich vyřešení. Rizika a příležitosti se vztahují k environmentálním aspektům, dodržováním povinností, dalším záležitostem nebo jiným potřebám a očekáváním zainteresovaných stran.

Environmentalni rizika 01

Environmentální aspekty mohou být spojeny s riziky a příležitostmi spojené s nepříznivými environmentálními dopady, prospěšnými environmentálními vlivy/dopady a dalšími vlivy na organizaci. Rizika a příležitosti související s environmentálními aspekty mohou být určeny jako část celkového hodnocení rizik nebo samostatně.

Dodržování povinností (legislativních a dobrovolných závazků) může vytvořit rizika i příležitosti, jako je například jejich nesplnění (což může způsobit špatnou reputaci organizace nebo řešení právnickou cestou = riziko) nebo stát za dodržováním povinností (což reputaci organizace může vylepšit = příležitost).

Organizace může identifikovat rizika a příležitosti spojené s dalšími otázkami včetně podmínek životního prostředí nebo potřebami a očekáváním zainteresovaných stran, které mohou ovlivnit schopnost organizace dosáhnout určené cíle svého EMS.

Například:

  • úniky způsobené špatnou komunikací mezi pracovníky, která může být způsobena i jazykovou bariérou, neporozuměním pracovním postupům, pokynům,
  • zvýšení zaplavování způsobená změnou klimatu, což může mít dopady na prostory organizace,
  • nedostatek dostupných zdrojů, které jsou potřeba k udržení EMS v důsledku hospodářských omezení,
  • zavedení nových technologií financovaných z vládních grantů, které mohou čistit vzduch,
  • nedostatek vody v období sucha by mohlo mít vliv na schopnost organizace provozovat zařízení na regulaci emisí.

Mimořádná situace jsou neplánované nebo neočekávané události, které potřebují urgentní aplikaci nebo specifické kompetentnosti, řešení nebo procesy nutné k zabránění nebo zmírnění aktuálních či potencionálních důsledků.

Environmentalni rizika 02

Mimořádná situace může vést k nepříznivým environmentálním dopadům nebo jiným dopadům na organizaci. Když se určuje potenciální mimořádná situace, tak by organizace měla zvážit:

  • provoz, sídlo, činnosti, produkty a s nimi související možnosti mimořádné situace,
  • nejpravděpodobnější typy a rozsah mimořádné situace,
  • potenciál mimořádné situace nedaleko zařízeních/příslušenství.

Ačkoliv rizika a příležitosti je potřeba určit a řídit, není zde požadavek na dokumentování procesu řízení rizik. Takže je na organizaci, kterou metodu pro určování rizik a příležitostí vybere. Metoda bude možná vyžadovat jednoduchý kvalitativní proces nebo plné kvalitativní hodnocení závislé na kontextu, ve kterém organizace působí.

Rizika a příležitosti jsou určené vstupy pro plánování kroků a pro stanovení environmentálních cílů.

… viac sa dočítate v aktuálnom čísle časopisu.