Hlavne nedostatky pri uplatnovani manazerskych systemov

Hlavné nedostatky pri uplatňovaní manažérskych systémov 13. časť


Mikuláš Čollák
MASM Michalovce

resumé
Pokračujeme v seriáli o nezhodách a chybách v praxi manažérskych systémov. V každom pokračovaní vyzývame skúsených kolegov, aby nám posielali príklady z vlastnej praxe. Stačí iba stručný opis príkladu nezhody/chyby alebo i pozitívneho poznatku a kontakt na autora, ktorého budeme citovať. Radi by sme spoznali i vaše ohlasy na seriál (i nesúhlasné - v polemike sa môže vykryštalizovať správne riešenie).
V tomto pokračovaní sa zameriavame na podporné procesy súvisiace s infraštruktúrou. Požiadavky na tieto procesy vyžadujú obidve vydania noriem ISO 9001 z roku 2008 i najnovšieho vydania zo septembra 2015. Dodržujeme poradové čísla kapitol, príkladov i odporúčaní - aby sme sa vedeli k nim vrátiť. Hoci sa budeme zaoberať infraštruktúrou, predsa si neodpustíme pozrieť sa na prístup k zavádzaniu požiadaviek normy ISO 9001:2015 do praxe firiem.

47. Čo je nového a ako vybrať konzultanta

A máme tu novelizované normy ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015. Na normu ISO 45001 (nahradí OHSAS 18001:2007) pre systém bezpečnosti a ochrany zdravia si ešte počkáme.

Hoci normy ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015, ktoré vyšli v septembri 2015, vyzerajú na prvý pohľad ako úplne zmenené – neznáme normy, nezľaknime sa ich. Nekonajme unáhlene. Môžeme sa dopustiť omylov, ktoré by sa nám neskôr vypomstili. Odkedy normy vyšli, máme tri roky na to, aby sme svoje systémy prispôsobili novým požiadavkám. Počkajme si na slovenské vydania, ktoré majú uzrieť svetlo sveta vo februári 2016 ako STN EN ISO 9001:2016 a STN EN ISO 14001:2016.

Nie je cieľom tohto pokračovania seriálu dávať návody k ISO 9001:2015, resp. ISO 14001:2015. Predsa si však neodpustíme jeden príklad z praxe.

Príklad 94:
V dobe, keď vošlo v platnosť 1. vydanie STN EN ISO 14001:1998 pre systém environmentálneho manažérstva, nejestvoval dostatok skúseností s požiadavkou normy identifikovať a hodnotiť právne a iné požiadavky. Preto si konzultant objednal implementáciu tejto požiadavky pre konkrétnu stavebnú firmu formou subdodávky u istej odborníčky. Po odsúhlasení ceny takmer okamžite dostal v hrebeňovej väzbe zviazaný zoznam zákonov týkajúcich sa životného prostredia. Priložená bola i faktúra vystavená na nemalú čiastku. Dodatočne zistil, že ide o zoznam, ktorý je možné nájsť na internete v zbierke zákonov. Nasledovalo dohadovanie o nepochopení objednávky a nedodržaní zadania. „Odborníčka“ napokon uznala, že nesplnila predmet objednávky a súhlasila s podstatne zredukovanou cenou za službu. Konzultant sa s identifikáciou a hodnotením dodržiavania právnych požiadaviek napokon trápil s pomocou klienta.

Odporúčanie 97:
Pri objednávaní akejkoľvek konzultačnej služby dbajme na formulácii predmetu objednávky a na platobné i reklamačné podmienky. V najbližšej dobe sa dá očakávať množstvo ponúk, v ktorých vám autori predostrú „perfektné a rýchle konzultačné služby“ pri prispôsobovaní sa novelizovaným normám. Neponáhľajme sa – preverujme, vyhodnocujme a vyberajme! Napokon – vyhodnocovanie a výber dodávateľov výrobkov i služieb sú jednou z obligátnych požiadaviek noriem ISO 9001:2008 i nového vydania. Využime staršiu, ale i dnes aktuálnu normu STN ISO 10019:2005 Návod na výber konzultantov systémov manažérstva kvality a využívanie ich služieb. Táto norma dáva návody nielen pre akceptorov poradenstva, ale i pre samotných konzultantov.

Motto:
Až po dotiahnutí poslednej zo 16 skrutiek príruby sa zistí, že bolo vynechané tesnenie.
Na mieru odrezaný kábel sa vždy ukáže ako krátky.
 (z aplikovanej Murphológie)

Pri výbere konzultanta/školiteľa si vyžiadajte jeho ponuku a referencie. Keď žiadate ponuku, nezabudnite osloviť možného konzultanta informáciou, že robíte vyhodnocovanie a výber dodávateľa poradenských služieb. Toto oslovenie, ktoré je všeobecne platné pre každý dopyt, slúži na to, aby dodávateľ nežil v domnienke, že vo vzťahu k vašej organizácii má monopol. Zistil, že oslovujete i konkurenciu. Potom si z referenčného listu vyberte niekoľko firiem, v ktorých konzultant pôsobil, na internete zistite kontakty (výhodne cez stránku obchodného registra alebo stránku firmy) a s prísľubom diskrétnosti si vyžiadajte posúdenie konzultanta/školiteľa. Ideálne je, keď máte s konkrétnym konzultantom/školiteľom i vlastnú skúsenosť z minulosti. Preto je správne, aby ste údaje o hodnotení efektívnosti každého školenia a poradenstva udržiavali ako archiváciu niekoľko rokov.

… viac sa dočítate v aktuálnom čísle časopisu.