Interný audítor v automobilovom priemysle


Juraj Kliment
LRQA, HF TU Košice, KIM
Lead Assessor

Michal Jančok
IAA CZ
Senior consultant

Marek Šolc
HF TU Košice, KIM
vysokoškolský pedagóg

resumé
Interní audítori musia byť etickí, schopní poskytnúť spravodlivé posúdenie, schopní preukázať úroveň profesionality ako je stanovené manažmentom, bez ohľadu na prácu, ktorú bežne vykonávajú a vyškolení v procesnom prístupe v auditovaní podloženom dôkazmi.

Úloha interných audítorov v organizácii je primárne overiť, či systém manažérstva kvality v organizácii vyhovuje požiadavkám externých a interných štandardov a zároveň overiť, či je efektívne implementovaný a udržiavaný, tak aby poskytoval vhodnú spätnú väzbu manažmentu. Cieľom tohto príspevku je v kontexte našich doterajších skúseností prezentovať dôležité kroky v procese zabezpečovania „kvalitných“ interných audítorov v systéme manažérstva kvality certifikovaného podľa špecifikácie ISO/TS 16949. Zároveň by sme radi prezentovali naše skúsenosti z praxe a podľa nášho názoru aj najlepšiu prax v tejto oblasti.

Rola interných audítorov v organizácii

Interné audity (hovoríme najmä o auditoch systému manažérstva kvality a auditoch výrobného procesu) zohrávajú pri udržiavaní systému manažérstva kvality významnú úlohu. Táto úloha „strážcov systému“ si vyžaduje, aby mali v organizácii náležitú podporu a zdroje zo strany manažmentu a zároveň boli na svoju zodpovednú úlohu náležite pripravení. Vo väčšine organizácií nie je samostatná pozícia interný audítor vytvorená, čo je z pohľadu efektívneho využívania ľudských zdrojov pochopiteľné. Druhou stranou mince však je, že skupina audítorov je často veľmi malá a často sa obmieňajúca (nedostatok kvalitných ľudí v oblasti riadenia kvality má za následok fluktuáciu). Tento fakt doplnený o plnú vyťaženosť takýchto audítorov operatívou a absencia akejkoľvek formy motivácie zo strany manažmentu nemôže smerovať k plnohodnotnému auditovaniu. Proces sa stáva potom formálnym, nepridávajúcim hodnotu tejto činnosti a už vôbec nepomáha zlepšovať systém manažérstva kvality v organizácii. Určite niet pochýb o tom, že kompetentný a dostupný interný audítor je určite jedným z kľúčových faktorov úspechu v tomto procese.

Kvalifikácia interných audítorov

Stanovenie požadovanej kompetencie je prvým krokom. Príklady takýchto požiadaviek možno nájsť primárne v ISO 19011:2011. Inšpiráciu možno hľadať aj v IATF príručke audítora ISO/TS 16949, ktorá sa síce primárne zaoberá kompetenciou certifikačných audítorov, možno tam však nájsť oblasti, ktoré sú spoločné pre všetkých audítorov. Ďalším významným zdrojom požiadaviek sú dokumenty – špecifické požiadavky zákazníka (CSR). V nich možno nájsť celé ich spektrum od veľmi všeobecných až po veľmi detailné (napr. FORD CSR).

Okrem osobnostných čŕt a základných znalostí a zručností možno základné požiadavky na kvalifikáciu interných audítorov zhrnúť do nasledovných oblastí:

  • Používanie procesného prístupu zaužívaného v automobilovom priemysle;
  • Znalosť požiadaviek štandardu ISO/TS 16949;
  • Znalosť procesu auditovania (ISO 19011);
  • Znalosť špecifických požiadaviek svojich zákazníkov;
  • Znalosť kľúčových nástrojov používaných v automobilizme;
  • Znalosť vlastných interných postupov organizácie.

Nevyhnutnou súčasťou udržiavania kvalifikácie je aktívne vykonávanie interných auditov (aj v roli vedúceho audítora).

Príprava interných audítorov

Poskytovanie vhodnej prípravy, tak aby sa pracovník mohol stať interným audítorom, je ďalším dôležitým krokom. Internet poskytuje nepreberné množstvo školení, ktorých cieľom je vyškoliť a oceniť absolventov kurzu certifikátom interného audítora. Tu existuje alternatíva zaškolenia interne (často využívaná metodika veľkých organizácií s prepracovaným systémom vzdelávania a s dostatkom skúsených školiteľov), častejšie sa však tieto aktivity zabezpečujú externe. Dĺžka týchto školení je vskutku variabilná od 1 dňa až po týždeň s pestrou škálou školiteľov. Tu často narážame pri auditoch na nedostatočné znalosti a pozorujeme, že tieto nedostatky často korelujú s dĺžkou samotného školenia (odovzdať poznatky týkajúce sa ISO/TS 16949 požiadaviek, ako aj spôsobov auditovania za 1, resp. 2 dni je takmer nereálne) a s kvalitou školiteľa (IATF certifikačný audítor, resp. dlhoročný a aktívny interný TS audítor je významným predpokladom úspechu).

… viac sa dočítate v aktuálnom čísle časopisu.