Minimalizácia fyzického zaťaženia zamestnancov pri ručnej manipulácii s bremenom na vybranom pracovisku


Rastislav Beňo
M
ateriálovotechnologická fakulta STU v Trnave
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
odborný asistent

Tomáš Zelenay
Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
študent

resumé
Ručná manipulácia s bremenami patrí ešte stále medzi neoddeliteľné súčasti pracovnej náplne zamestnancov pri výkone ich pracovnej činnosti. Účinky a vplyvy realizácie daného typu práce na podpornopohybovú sústavu sú známe. Či už sa jedná o okamžitý vplyv na zdravie zamestnanca (napr. úrazy v dôsledku porušovania pravidiel BOZP), prípadne vplyvy, ktoré sa môžu prejaviť až po dlhšom období predovšetkým ako dôsledok z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia organizmu.
V druhom spomenutom prípade už možno hovoriť o nezvratných dôsledkoch, ktoré môžu viesť až k trvalej pracovnej neschopnosti. Vznik týchto vplyvov môže súvisieť s nedostatkami na pracoviskách z hľadiska ergonómie a môže mať pre podnik vážne dôsledky. Článok sa zaoberá výsledkami projektu, ktorý bol realizovaný v súčinnosti troch partnerov, a to: Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave, Centrom vedecko-technických informácií SR (prostredníctvom Národného projektu: Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti) a podnikom CHEMOSVIT FOLIE, a.s. Projekt bol zameraný na tvorbu riešení vedúcich k minimalizácii, resp. odstráneniu vplyvov ručnej manipulácie s bremenami, ako aj zníženiu výskytu činností spôsobujúcich ťažkosti zamestnancov s podpornopohybovou sústavou.

ÚVOD

Vyhodnocovanie fyzického zaťaženia zamestnancov, ktoré vzniká vplyvom ručnej manipulácie s bremenami, je v mnohých prípadoch ešte aj v dnešnej dobe častokrát opomínaná činnosť, ktorá sa v hospodárskej praxi realizuje v obmedzenom množstve prípadov. Podniky, ktoré venujú danej problematike patričnú pozornosť, môžu získať nemalú konkurenčnú výhodu, keďže plnohodnotný pracovný výkon možno požadovať len od zamestnanca, ktorý má vytvorené vhodné pracovné podmienky. Spomenutý plnohodnotný pracovný výkon môžu podať len tí zamestnanci, ktorí sú zdraví, oddýchnutí a dá sa tvrdiť, že aj spokojní.

Jedným z podnikov, ktorý pružne reaguje na problematiku uplatňovania ergonomických zásad a prispôsobovanie práce a pracovného prostredia zamestnancom v systéme človek – stroj – pracovné prostredie, je CHEMOSVIT FOLIE a.s. Daný podnik spĺňa všetky zákonom stanovené podmienky, ktoré sú naň kladené, aby ochránil zdravie svojich zamestnancov. Zároveň sa však rozhodol prostredníctvom vedúcej prípravy tlačových foriem pre hĺbkotlač, Ing. Aleny Trabalkovej, využiť proaktívny prístup pri riešení problematiky fyzického zaťaženia zamestnancov na vybranom pracovisku pomeďovania a pochrómovania HTL valcov.

CHEMOSVIT FOLIE a.s. sa zapojil do Národného projektu: Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti a spolu s Ústavom priemyselného inžinierstva a manažmentu realizoval projekt s názvom: Návrh riešenia pre zníženie zaťaženia ručnej manipulácie s bremenami a činností spôsobujúcich poškodenie podpornopohybovej sústavy v podmienkach výrobného podniku CHEMOSVIT FOLIE a.s.

CIELE A METODIKA

Minimalizacia fyzickeho zatazenia zamestnancov 01Cieľom realizovaného projektu bolo kreovať návrhy na zníženie zaťaženia ručnej manipulácie s bremenami a činností spôsobujúcich poškodenie podpornopohybovej sústavy zamestnancov v podniku CHEMOSVIT FOLIE a.s., na oddelení výroby HTL valcov, a to konkrétne na úseku pomeďovania a pochrómovania. Na dosiahnutie globálneho, súhrnného cieľa boli definované čiastkové ciele:

  • Analyzovať súčasný stav fyzického zaťaženia zamestnancov na danom pracovisku z hľadiska ergonómie;
  • Navrhnúť riešenia pre zlepšenie status quo pracoviska z hľadiska ergonómie a zníženie zaťaženia lumbosakrálnej (krížovej) časti chrbtice;
  • Zhodnotenie vybraných riešení z hľadiska realizovateľnosti.

Pre realizáciu projektu aplikoval pracovný tím nasledovné vybrané metódy a postupy:

  • Antropometrické merania – základná vedecká metóda, ktorá slúžila na detailné posúdenie pracoviska z hľadiska jeho prispôsobenia individuálnym možnostiam a schopnostiam zamestnancov;
  • Dotazníkový prieskum prostredníctvom dotazníka Nordic Questionnaire – pre sledovanie vplyvov vybraných základných hodnotených znakov na vznik porúch a poškodenia zdravia zamestnancov;
  • Spracovanie údajov prostredníctvom epidemiologického softvéru EPI Info – pre selekciu štatisticky významných faktorov (hodnotených znakov) od štatisticky bezvýznamných;
  • Tvorba simulačného modelu v prostredí Tecnomatix Jack 8.2 – umožnil modelovanie a simuláciu správania sa modelu ľudského tela s prioritným cieľom na zlepšenie ergonómie, či už vo vzťahu k pracovnému prostrediu, používaným nástrojom a vykonávanej práci, tvorbu a modifikáciu virtuálneho prostredia, dimenzovanie a polohovanie biomechanického modelu človeka a tvorbu simulácie realizovaných pracovných činností.

Minimalizacia fyzickeho zatazenia zamestnancov 02

VÝSLEDKY ANALÝZY

Pre tvorbu návrhov a realizáciu zlepšenia súčasného stavu sme vykonali dôkladnú analýzu na vybranom pracovisku. Zhrnutie a vybrané dôležité údaje z realizovanej analýzy sú popísané ďalej.

… viac sa dočítate v aktuálnom čísle časopisu.