Uskutočnil sa XXII. ročník medzinárodnej konferencie pri príležitosti Svetového dňa kvality


Dňa 12. – 13. novembra 2015 sa v GRANDHOTEL PRAHA v Tatranskej Lomnici uskutočnil XXII. ročník medzinárodnej konferencie pri príležitosti Svetového dňa kvality, každoročne organizovaný Slovenskou spoločnosťou pre kvalitu. Na konferencii sa zúčastnilo viac ako 100 odborníkov a priateľov kvality.

Konferencia sa už tradične konala pod sloganom konferencie EOQ a tento rok sme sa snažili v rámci hodnotných prednášok odpovedať na otázku „Is Quality a Philosophy or is it a Mindset?/Kvalita ako filozofia alebo nastavenie mysle?“

Prvý blok konferencie priniesol príhovory našich partnerov: Erica Janssensa z EOQ, Gianlucu Muleho z  EFQM, Miroslava Jedličku z ČSJ  a Thomasa Votsmeiera z DGQ. Keďže sa konferencia konala pod záštitou Eurokomisára pre energetiku Maroša Ševčoviča, nechýbal ani jeho príhovor. Prezident SSK Milan Šesták divákom zhrnul aktivity výboru SSK, ako aj plány do budúcnosti.

Tento ročník konferencie bol spojený s témami, ktoré demonštrujú rôznorodosť pohľadov na manažérstvo kvality a vnášajú nové prístupy do oblastí, kde by sme ich očakávali najmenej. Vystúpenia prednášajúcich priniesli aj výnimočné kreatívne riešenia problémov dennej rutiny, či mimoriadnych situácií v živote organizácie a jej manažérov.

Uskutocnil sa XXII rocnik medzinarodnej konferencie 01V rámci prvého dňa konferencie sa predstavil Štefan Baranec, manažér kvality spoločnosti Nemak Slovakia s.r.o. so zaujímavým  príspevkom o implementácii viacúrovňových procesných auditov. Peter Minárik zo spoločnosti COMM-PASS vystúpil s témou Moderné aplikácie projektového manažmentu v oblasti kvality. Dvojica Peter Bílik a  Erika Slivová zo spoločnosti ANASOFT predstavili prístup k riadeniu výroby s pomocou MOM systému. S témou Robotika a kvalita sa predstavil Róbert Farkaš z ABB Slovakia. Pestrý program doplnil množstvom poznatkov Jozef Kováč z Ekom, ktorý hovoril o špecifikách manažérstva kvality v regulovanej sfére. Možnosti strategického riadenia organizácie s pomocou moderných softvérov predstavil Alexandr Toloch, konateľ ATTN Consulting s.r.o. Program prvého dňa bol uzavretý inšpiratívnou prednáškou Bořeka Navrátila z BN a kolektiv.

Prvý deň konferencie bol už tradične zakončený spoločenským večerom. Súčasťou spoločenského večera sa stalo udelenie cien SSK osobnostiam, ktoré svojou dlhoročnou činnosťou prispievajú k rozvoju kvality na Slovensku. Cena je najvyšším individuálnym ocenením jednotlivcov za mimoriadny prínos k rozvoju kvality na Slovensku.

V tomto roku ocenenie v kategórii CENA SSK  ZA MIMORIADNY PRÍNOS K ROZVOJU  KVALITY NA SLOVENSKU získali Ing. Jozef Grauzeľ, CSc., doc. Ing. Ján Jasovský CSc., prof. Ing. Alexander Linczényi, CSc., Ing. Michal Ľach, Ing. Alexander Tomčík, prof. Ing. Miroslav Zafka, DrSc.
CENA SSK ZA ROZVOJ MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE bola udelená predsedovi ČSJ Ing. Miroslavovi Jedličkovi.

Uskutocnil sa XXII rocnik medzinarodnej konferencie 02Druhý deň pokračoval v dvoch sekciách. V rámci úvodnej sekcie sa uskutočnili prednášky a diskusné fórum na tému kvalita v školstve. V rámci sekcie odznelo stanovisko pracovnej skupiny Školstvo, ktorá už tretí rok funguje pod hlavičkou SSK ako neoddeliteľná súčasť spolupráce SSK s vysokými školami. V úvodnej sekcii druhého dňa Peter Madzík zo Žilinskej univerzity predstavil vzťah medzi praxou a vzdelávaním na vysokej škole. Branislav Bleha, demograf a prodekan pre rozvoj Prírodovedeckej fakulty UK porozprával o demografickom vývoji, edukácii a zamestnanosti v kontexte s rozvojom kvality na Slovensku a po celom svete. Prednášky boli nasledované búrlivou diskusiou medzi predstaviteľmi školstva a zástupcami zamestnávateľov.

Záver podujatia sa niesol v znamení revízií a plánovaných revízií noriem QMS. Z vnímania štandardizácie ako protipólu kreativity sa stalo klišé, ktoré sme sa pokúsili aspoň v malej miere narušiť a vniesť aj do tejto oblasti priestor na diskusiu a výmenu názorov. Lebo kvalita je viac než len dôsledné dodržiavanie pravidiel a plnenie predpísaných kritérií. Zazneli zaujímavé prednášky o uvažovaní na základe rizika, ako aj o zmene prístupu k auditovaniu v dôsledku revízie ISO 9001 v podaní Jozefa Grauzeľa z MASM a Vladimíra Žabára z LRQA. Sekciu uzavrel riaditeľ DQS Slovakia informáciami o zmenách v štandardoch automotive a špecifických požiadavkách zákazníkov, ako aj plánovaných zmenách v odvetvových štandardoch.

Ďakujeme tým, ktorí prijali pozvanie na podujatie a tešíme sa na stretnutie v ďalších ročníkoch.

Tím SSK