Žijeme kvalitou, oceňujeme najlepších


Dňa 10. novembra 2015 sa v Historickej budove Národnej rady SR v Bratislave konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaží Národná cena SR za kvalitu 2015, Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť 2015 a ďalších súťaží v oblasti kvality, ktorých vyhlasovateľom je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

Zijeme kvalitou ocenujeme najlepsich 01

Ako každý rok, i tohtoročný november bol v mnohých krajinách venovaný rôznym podujatiam a akciám so spoločným menovateľom – kvalita. I na Slovensku už niekoľko rokov držíme túto tradíciu. Tento rok to bol druhý utorok v mesiaci november – deň, keď sa očakávania všetkých „kvalitárov“ naplnili a my sme mali možnosť spoznať víťazov a ocenených súťaže Národná cena SR za kvalitu 2015, Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť 2015, ako i ďalších súťaží bezprostredne s kvalitou spojených.

Slávnostný večer sa uskutočnil 10. novembra 2015 v Bratislave a pozvanie prijali významné osobnosti politického, akademického i kultúrneho života a nechýbali ani predstavitelia podnikateľského prostredia.

Počas slávnostného večera boli odovzdané:

 • ocenenia v rámci súťaže Národná cena SR za kvalitu 2015,
 • ocenenia v rámci súťaže Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť 2015,
 • ocenenia v rámci súťaže Cena za najlepší publicistický príspevok v oblasti kvality práce, produkcie a života 2015,
 • ocenenia v rámci súťaže Top manažéri kvality roka 2015,
 • tituly Efektívny používateľ modelu CAF,
 • ocenenia za celoživotný prínos v oblasti kvality.

Svojou účasťou nás poctil i Peter Mihók, predseda Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory, ktorý spolu s Michalom Ľachom, predsedom hodnotiteľskej komisie, a Jozefom Mihokom, predsedom Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, odovzdal víťazom a oceneným súťaží získané ocenenia.

Národná cena SR za kvalitu
Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť

Súťaže Národná cena SR za kvalitu a Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť sú najprestížnejšími cenami v danej oblasti na národnej úrovni. Svojimi náročnými kritériami a podmienkami sú porovnateľné s národnými cenami odovzdávanými takmer vo všetkých európskych štátoch. Hodnotitelia mali neľahkú úlohu – z veľkého množstva prihlásených vybrať tie najlepšie organizácie, ktoré dokázali splniť najnáročnejšie kritériá európsky uznávaných modelov kvality a spoločenskej zodpovednosti a zaradiť sa tak medzi tie najlepšie organizácie nielen na slovenskej, ale aj medzinárodnej úrovni.

Víťazi súťaže Národná cena SR za kvalitu:

 • Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a. s. (kategória B – malé a stredné organizácie vyrábajúce výrobky a poskytujúce služby)

Zijeme kvalitou ocenujeme najlepsich 02Slovenská informačná a marketingová spoločnosť vznikla v roku 1992 ako prvá agentúra svojho druhu v Slovenskej republike zaoberajúca sa zberom a spracovávaním ekonomických, kreditných, hospodárskych a marketingových informácií výlučne zo slovenského trhu. Jej produkty, predovšetkým hospodárske, tlačové správy, analýzy a rešerše sú v obsahu, v rozsahu i v kvalite výnimočné. Ich vypovedajúca hodnota, ako i sofistikovaný  informačný systém je v rámci komerčnej sféry špičkou vo svojom odbore.
Služby spoločnosti využíva predovšetkým finančný sektor a štátna správa. Zaraďuje sa medzi 5 najväčších agentúr obdobného druhu v Európe. Je najväčšou komerčnou spravodajskou agentúrou na Slovensku a disponuje najširším špecializovaným spravodajským servisom.

 • Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach (kategória C – organizácie verejného sektora)

Zijeme kvalitou ocenujeme najlepsich 03Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach vznikla so založením Vysokej školy technickej v Košiciach v roku 1952 ako Fakulta ťažkého strojárstva. Fakulta stála ako prvá na Slovensku i v bývalej Československej socialistickej a neskôr federatívnej republike pri zrode nových študijných a vedných odborov. Medzi ne možno zaradiť napr. odbory: výrobné systémy s priemyselnými robotmi a manipulátormi, biomedicínske inžinierstvo, kvalita produkcie a bezpečnosť technických systémov, tvorba a ochrana životného prostredia, mechatronika alebo aplikovaná mechanika. V súčasnosti fakulta poskytuje, organizuje a zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie v 45 akreditovaných študijných programoch. Absolventi všetkých študijných odborov Strojníckej fakulty sa úspešne uplatňujú nielen doma, ale aj na európskom a svetovom trhu práce.

Ocenený finalista súťaže Národná cena SR za kvalitu:

 • CEIT Biomedical Engineering, s.r.o. (kategória B – malé a stredné organizácie vyrábajúce výrobky a poskytujúce služby)

Spoločnosť CEIT Biomedical Engineering, s.r.o. je pomerne mladou organizáciou vystupujúcou na našom trhom. Medzi hlavné činnosti organizácie patrí najmä výroba implantátov na mieru konkrétneho pacienta. Na výrobu implantátov sa ako materiál používa zliatina titánu, ktorá spĺňa všetky kritériá vhodnosti na dlhodobú implantovateľnosť a má požadované biokompatibilné a mechanické vlastnosti. Používaná technológia umožňuje výrobu poréznych a dutých konštrukcií. Medzi ďalšie činnosti organizácie patrí výroba dielov a prototypov z plastu a kovu technológiou 3D tlače, priemyselná metrológia a diagnostika, 3D skenovanie, digitalizácia a reverzné inžinierstvo, spracovanie a úprava medicínskych dát a veda a výskum v oblasti implantológie a výroby implantátov.

Víťaz súťaže Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť:

 • CHEMOSVIT FOLIE, a.s. (kategória A – veľké organizácie vyrábajúce výrobky a poskytujúce služby)

Zijeme kvalitou ocenujeme najlepsich 04Spoločnosť CHEMOSVIT FOLIE, a.s. je najväčšou dcérskou spoločnosťou v rámci skupiny CHEMOSVIT. Patrí k významným dodávateľom rôznych modifikácií obalov pre výrobcov potravín, cukroviniek, kávy, spotrebného tovaru, hygienických výrobkov a zdravotníckych potrieb. Výroba obalových fólií je komplexná. Zahŕňa oblasť spracovania grafických návrhov, výrobu tlačových foriem pre flexotlač alebo hĺbkotlač a samotnú potlač až do 11 farieb s následným kašírovaním a rezaním.
Spoločnosť je silno ovplyvnená filozofiou Tomáša a Jána Antonína Baťu, a preto sa venuje nadštandardnej podpore a starostlivosti o zamestnancov a región už od svojho založenia v roku 1934. Tento vysoký štandard sa udržal a rozvíja sa v spoločnosti dodnes.

Cena za najlepší publicistický príspevok v oblasti kvality práce, produkcie a života

I písaným slovom môžeme prispieť k zvyšovaniu povedomia o kvalite a práve publikovaným príspevkom je venovaná súťaž Cena za najlepší publicistický príspevok v oblasti kvality práce, produkcie a života. Súťaž oceňuje hodnotnú prácu novinárov, publicistov, redakcií, vedeckých pracovníkov a absolventov vysokých škôl zameranú na oblasť kvality.

Víťazi súťaže podľa kategórií:

Kategória A) Najlepší publicistický príspevok (autorstvo novinár – publicista):

 • Daniel Suchý

Príspevok s názvom Zelené mestá nie sú sci-fi bol uverejnený v týždenníku Trend. Článok je vlastne rozhovorom s významným americkým architektom a urbanistom Michaelom Sorkinom, ktorý analyzuje sebestačnosť miest a navrhuje nové budovy a celé mestá na princípoch zeleného urbanizmu.

Kategória B) Najlepší odborný príspevok (autorstvo odborná verejnosť):

 • Zijeme kvalitou ocenujeme najlepsich 05Michal Čierny

Víťazný príspevok tejto kategórie bol uverejnený v odbornom časopise KVALITA a má názov Presun výroby z pohľadu kvality. Článok identifikuje kľúčové úlohy, na ktoré je potrebné sa pri presune výroby zamerať, aby tento proces prebehol čo najlepšie s ohľadom na plán a plánované zdroje.

Kategória C) Najlepší vedecký príspevok (autorstvo vedecký pracovník):

 • Teodor Tóth
 • Radovan Hudák
 • Jozef Živčák

Trojici autorov bol príspevok pod názvom Dimensional Verification and Quality Control of Implants Produced by Additive Manufacturing uverejnený vo vedeckom časopise Quality Innovation Prosperity/Kvalita Inovácia Prosperita. Tento vedecký príspevok prezentuje možnosti využitia počítačovej tomografie pri kontrole implantátov vyrábaných na mieru pre konkrétnych pacientov.

Kategória D) Najlepšia dizertačná práca (autorstvo absolvent doktorandského štúdia):

 • Ľubomír Šmida

Ocenená dizertačná práca nesie názov Návrh tvorby systému udržateľných zdieľaných hodnôt priemyselného podniku v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním a bola úspešne obhájená na Materiálovotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Autor vo svojej dizertačnej práci venuje veľkú pozornosť potrebe pro-aktívneho prístupu manažérov a ostatných zamestnancov podnikov k podpore spoločensky zodpovedného správania sa.

Kategória E) Najlepšia diplomová práca (autorstvo absolvent vysokoškolského štúdia):

 • Tomáš Heglas

Autor vo svojej diplomovej práci, ktorá má názov Aplikácia lineárneho programovania v podniku LADCE Betón, s.r.o. a bola obhájená na Vysokej škole manažmentu v Trenčíne, navrhuje niekoľko modelov lineárneho programovania, ktoré by organizácia mohla využiť pri plánovaní výroby a iných podnikových činnostiach s cieľom zvyšovania kvality produkcie.

Zijeme kvalitou ocenujeme najlepsich 06Top manažéri kvality

Každá dobrá organizácia musí mať i dobrého manažéra kvality a práve tých najlepších oceňujeme v súťaži Top manažéri kvality. Súťaž oceňuje manažérov kvality a osoby v pozícii priamo spojenej s manažérstvom kvality za ich osobný podiel v oblasti budovania, rozvoja a trvalého zlepšovania systémov manažérstva kvality vo svojich organizáciách.

Víťazi súťaže podľa kategórií:

Kategória A) súkromný sektor:

 • Adriana Galisová, manažérka kvality, SE Bordnetze – Slovakia s.r.o., Nitra

Adriana Galisová pôsobí v spoločnosti SE Bordnetze – Slovakia s.r.o. od roku 1996. Zaslúžila sa o implementáciu viacerých nástrojov kvality do spoločnosti ako napríklad FMEA, 8D metódy pre riešenie interných a externých reklamácií, metódy 5 Why pre zisťovanie koreňovej príčiny chýb a ďalších nástrojov. Podieľa sa na vytváraní všetkých podmienok pre kvalitu a je zástancom pozitívnej motivácie ku kvalite produktov a procesov. Osobne vykonáva systémové a procesné audity systému manažérstva kvality v spoločnosti, v sesterských závodoch v zahraničí a u dodávateľov.

Kategória B) sektor verejnej správy:

 • Zuzana Fabianová, predstaviteľka manažmentu pre kvalitu, Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o., Humenné

Napriek tomu, že v oblasti sociálnych služieb legislatíva nevyžaduje zavedenie certifikovaného systému manažérstva kvality, pre Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o. je kvalita poskytovaných služieb tou najvyššou prioritou. Zuzana Fabianová tvorivým prístupom roky usiluje o dynamický rozvoj kvality služieb aj pre tie najťažšie stavy zraniteľnosti. Prostredníctvom modelu výnimočnosti EFQM rozvíja koncepciu úzkeho prepojenia sociálnej a zdravotnej starostlivosti, v súlade s potrebami i očakávaniami klientov. Toto prepojenie funguje vysoko nad rámec legislatívnych požiadaviek, a to aj na základe dlhodobého skúmania inovácií a porovnávania sa so zahraničnou praxou.

Externá spätná väzba modelu CAF

Externá spätná väzba modelu CAF (ESV) bola vytvorená s cieľom poskytnúť implementácii modelu CAF v organizáciách verejnej správy pridanú hodnotu. Cieľom tejto metodiky je zhodnotenie správnej implementácie modelu CAF podľa odporúčaných desiatich krokov, systematického prístupu k plneniu ôsmich princípov výnimočnosti a predovšetkým aktívnej angažovanosti vedenia, všetkých zamestnancov, ako aj zainteresovaných strán organizácie na procese zlepšovania. Úspešné hodnotenie ESV vedie k udeleniu medzinárodne uznávaného titulu Efektívny používateľ modelu CAF, ktorý je platný dva roky.

Titul získali:

 • Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Ministerstvo spravodlivosti SR je ústredný orgán štátnej správy pre súdy a väzenstvo. V rozsahu ustanovenom zákonom vykonáva štátnu správu okresných súdov, krajských súdov, Najvyššieho súdu SR a Špecializovaného trestného súdu. V pôsobnosti ministerstva sú i Zbor väzenskej a justičnej stráže, Justičná akadémia SR a Centrum právnej pomoci.

 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave bola zriadená v roku 1997 a jej poslaním je vytvárať a šíriť poznatky, ktoré prispievajú ku kvalite života a vzdelanosti spoločnosti. Univerzita bola založená ako vysoká škola s tromi fakultami – filozofickou, masmediálnej komunikácie a prírodných vied, ku ktorým v roku 2011 pribudla Fakulta sociálnych vied. Súčasťou univerzity je aj Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie so sídlom v Piešťanoch.

 • Trnavská univerzita v Trnave

Trnavská univerzita v Trnave nadväzuje na históriu a tradíciu Trnavskej univerzity, jednej z najstarších univerzít strednej Európy, ktorá slobodne šírila poznanie a vzdelanosť, chránila a rozvíjala duchovné hodnoty a kresťanskú kultúru v rokoch 1635 – 1777. Na univerzite pôsobí 5 fakúlt: Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Teologická fakulta a Právnická fakulta. Trnavská univerzita vo svojej vzdelávacej a vedeckej činnosti vychádza z kresťanských princípov, chce slúžiť pravde, slobode a humanitným ideálom ľudstva.

 • IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je inštitúcia v priamej pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Predmetom jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a implementácia štátnej politiky voči deťom a mládeži. IUVENTA úspešne implementuje model CAF od roku 2011. Počas tohto obdobia prešla kus cesty a vykonala mnohé zlepšenia vo svojej činnosti. V roku 2013 úspešne prvýkrát absolvovala Externú spätnú väzbu modelu CAF a vlani sa dokonca stala oceneným finalistom v súťaži Národná cena SR za kvalitu.

Zijeme kvalitou ocenujeme najlepsich 07Ocenenie za celoživotný prínos v oblasti kvality

V rámci slávnostného večera boli ocenené i osobnosti, ktoré mali počas svojho profesijného života ku kvalite naozaj blízko a významnou mierou prispeli k tomu, aby našej spoločnosti ukázali, že ak chceme byť úspešnou ekonomikou, musí byť kvalita prioritou.

Ocenenie si prevzali:

 • prof. Ing. Miroslav Zafka, DrSc.

Profesor Miroslav Zafka po ukončení štúdia pôsobil ako hlavný technológ spoločnosti TESLA Orava Nižná. Neskôr sa však vrátil na akademickú pôdu a na Vysokej škole dopravnej v Žiline bol menovaný za docenta a neskôr profesora. Počas svojho pôsobenia na škole zastával funkciu vedúceho katedry elektrotechnológie, následne katedry priemyslovej výroby a dve obdobia pôsobil ako dekan Strojnícko-elektrotechnickej fakulty. Určitý čas pôsobil ako predseda Slovenskej spoločnosti pre kvalitu a svoje odborné znalosti zúročil i ako predseda TVA-4 (Technický výbor pre akreditáciu Systémov manažérstva kvality), v rámci ktorého sa udeľovali historicky prvé certifikáty systému manažérstva kvality organizáciám na Slovensku. Takisto sa podieľal na príprave podkladov pre udeľovanie Ceny Slovenskej republiky za kvalitu, ktorá je predchodcom dnes udeľovanej Národnej ceny Slovenskej republiky za kvalitu.

 • Ľubomír Plai

S menom pána Ľubomíra Plaia sa spája predovšetkým kvalita vo verejnom sektore. Jeho odborné portfólio tvoria mnohé aktivity a projekty s cieľom reformy a skvalitňovania verejnej správy v Slovenskej republike. Spájajú sa v ňom vlastnosti dobrého manažéra a vedomosti odborníka. Má skúsenosti s riadením štátnej služby na celoštátnej úrovni, ale aj s riadením samosprávy v pozícii starostu ako i prednostu. Bol a stále je odborníkom prizývaným k otázkam reformy, modernizácie štátnej služby, cezhraničnej spolupráce a riadenia ľudských zdrojov vo verejnej správe. Aktívne presadzuje uplatňovanie modelu CAF a iných efektívnych nástrojov zlepšovania v organizáciách verejnej správy. Pán Plai je uznávanou autoritou nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, svedčia o tom jeho činnosti napríklad v OECD, Rade Európy, ale aj v Európskej sieti pre verejnú správu.