Ciele kvality porovnanie pristupov

Ciele kvality – porovnanie prístupov podľa ISO 9001 a ISO/TS 16 949


Michal Čierny
Askoll Slovakia s.r.o.
Manažér kvality a technického oddelenia

resumé
Aj keď došlo k uvoľneniu novej ISO 9001 koncom minulého roka a jej následnému prevzatiu začiatkom roka 2016 na Slovensku, tento článok porovnáva tvorbu cieľov podľa ISO 9001:2008 a stále platnej ISO TS 16949:2009 a keďže po vydaní novej normy máme prechodné obdobie tri roky, tento článok môže slúžiť počas preklenovacieho obdobia, t.j. najbližšie tri roky ako návod pri stanovované cieľov.

Úvod

V systémoch manažérstva, podľa ktorých sú spoločnosti auditované a v prípade splnenia všetkých požiadaviek kladených príslušnou normou aj certifikované, či už sa jedná o systémy kvality, environmentu, bezpečnosti alebo ide ich vzájomné prepojenie, je jednou zo základných úloh manažmentu definovať víziu spoločnosti, stratégiu na dosiahnutie vízie a následné definovanie cieľov, ktoré slúžia na naplnenie strategických plánov spoločnosti. Cieľom tohto článku je praktická ukážka stanovovania cieľov v spoločnosti s ohľadom na plnenie článkov normy STN EN ISO 9001:2009 (ďalej len ISO 9001), vo výrobnom podniku produkujúcom elektromotory pre bielu techniku, doplnených o články z STN P ISO/TS 16 949:2009 (ďalej len ISO/TS) a praktickú ukážku stanovovania cieľov vo výrobnom podniku vyrábajúcom tesniace systémy pre automobilový priemysel.

1. Termíny a definície

  • SMK – systém manažérstva kvality
  • Deadline – termín ukončenia
  • KPI’s – Key performance indicators – kľúčové ukazovatele výkonnosti
  • CSR – Customer specific requirements – špecifické požiadavky zákazníka
  • TNS – technologicky nutné straty – materiál, ktorý je kalkulovaný v cene finálneho výrobku a je potrebný pre zabezpečenie výroby, zhody polovýrobku alebo finálneho výrobku pri procese výroby a nie je po skončení výroby jeho súčasťou
  • NQE – Non quality expenses – náklady na nekvalitu
  • QOS – Quality operating system – požiadavka spoločnosti Ford na hodnotenie výkonnosti, kvality dodávok, dodávkovej výkonnosti, plnenia termínov priamo na linku a na aftermarkets s dôrazom na plnenie špecifických požiadaviek spoločnosti Ford
  • DL – Direct labour – priami výrobní pracovníci
  • IDL – Indirect labour – nepriami výrobní pracovníci
  • YTD – Year to date – priemerná hodnota v danom roku

2. Kapitoly normy ISO 9001 a ISO/TS, ktoré ovplyvňujú stratégiu tvorby cieľov

Pri tvorbe a definovaní cieľov kvality a cieľov, ktorých hlavnou úlohou je monitorovanie a meranie stavu výkonnosti procesov a produktov, monitorovanie spokojnosti zákazníkov, kontrola zhody s predpismi (internými a externými), normy systémov manažérstva vo svojich kapitolách špecifikujú, na čo sa pri ich tvorbe, stanovovaní, definovaní, monitorovaní a vyhodnocovaní zamerať resp. čo nám normy systémov manažérstva prikazujú, aby systém organizácie mohol byť považovaný za zhodný s touto medzinárodnou normou, podľa ktorej je certifikovaný. Jednotlivé kľúčové kapitoly ISO 9001 a ISO/TS, ktoré ovplyvnili tvorbu cieľov (cieľov kvality a KPI’s), sú uvedené v bode 2.1.

2.1 Jednotlivé kapitoly ISO 9001 a ISO/TS vplývajúce na tvorbu cieľov spoločnosti

Kapitola 4 – Systém manažérstva kvality

4.1 – Organizácia musí vytvoriť, zdokumentovať, zaviesť a udržiavať SMK a musí po prijatí a zavedení procesného prístupu jednotlivé procesy monitorovať, analyzovať a merať s dôrazom na trvalé zlepšovanie efektívnosti SMK – prijatie a zavedenie procesného prístupu, jeho následné monitorovanie a zlepšovanie je kľúčová aktivita, kde ciele sú stanovované pre jednotlivé procesy na základe strategických cieľov spoločnosti.

4.2.1 a) – Ciele kvality musia byť súčasťou dokumentácie systému manažérstva kvality.

Kapitola 5 – Zodpovednosť manažmentu

5.1 – Vypracovanie cieľov kvality musí byť podporované a prijaté manažmentom spoločnosti, o čom musí byť poskytnutý dôkaz.

5.3 – Na vypracovanie cieľov kvality má ako základ slúžiť Politika kvality, tá poskytuje rámec pre ich vypracovanie.

5.4.1 a 5.4.2 – Ciele musia byť merateľné a zasahovať, resp. byť aplikovateľné na všetkých úrovniach, kde musí byť brané na zreteľ aj splnenie požiadaviek na produkt, bližšie špecifikované v 7.1 a). V kapitole 5.4.1.1 ISO/TS špecifikuje zaradenie cieľov kvality do podnikateľského plánu, kde sa tieto ciele majú zameriavať na očakávanie zákazníka a podľa kapitoly 5.5.2.1 ISO/TS je nutné definovať, aby vrcholový manažment určil pracovníkov so zodpovednosťou a právomocou za plnenie požiadaviek zákazníka a tieto požiadavky sa zahrnuli do tvorby cieľov.

5.6.1 – Organizácia musí zabezpečiť pravidelné preskúmanie plnenia cieľov, kde ISO/TS 16 949 v kapitole 5.6.1.1 okrem nutnosti monitorovania cieľov prikazuje aj kontrolu nákladov na nekvalitu a monitorovanie trendov a spokojnosť zákazníka s dodaným produktom.

Kapitola 6 – Manažérstvo zdrojov

6.2.2 – ISO 9001 hovorí o zvyšovaní povedomia jednotlivých pracovníkov, ISO/TS v kap. 6.2.2.4 hovorí priamo o nutnosti mať zavedený systém motivácie zamestnancov na dosahovanie cieľov.

Kapitola 7 – Realizácia produktu

ISO/TS v kapitole 7.3.2.1 a 2 špecifikuje, že vstupom do návrhu produktu musia byť preskúmané aj ciele kvality a vstupom do návrhu procesu musia byť stanovené ciele na produktivitu.

Kapitola 7.4.1 hovorí o nutnosti monitorovania dodávateľa a jeho výkonnosti. Kde v kapitole ISO/TS 7.4.3.2 hodnotenie dodávateľa je doplnené o konkrétne kritériá ako kvalita samotného produktu, problém so zákazníkom vrátane reklamácií z prevádzky, dodržanie harmonogramu dodávok a hlásenie osobitného stavu.

Kapitola 8 – Meranie, analýza a zlepšovanie

Podľa ISO/TS kap. 8.2.1.1 musíme monitorovať a merať spokojnosť zákazníka a to minimálne parametre kvality dodávaných častí, nespokojnosť s vráteným produktom z prevádzky, dodržanie harmonogramu dodávok, upozornenia zákazníka na problémy s kvalitou alebo dodávkami.

ISO 9001 v kap 8.2.3 hovorí o tom, že procesy sa musia monitorovať a merať a v prípade negatívneho trendu sa musí vykonať náprava.

ISO 9001 v kap. 8.5.1 hovorí o trvalom zlepšovaní SMK, čoho súčasťou je aj trvalé zlepšovanie cieľov kvality.

Ciele kvality porovnanie pristupov 013. Čo sú to ciele a ako ich tvoriť

Cieľ by som definoval ako stav, hodnota alebo ich zmena, poprípade ako výsledok snaženia, ktoré sa majú po vykonaní aktivít (činností) dosiahnuť alebo je našou snahou, aby požadovaný popísaný stav ich naplnením (splnením) nastal.

 

… viac sa dočítate v aktuálnom čísle časopisu.