Hlasovanie k navrhu normy ISO DIS 45001

Hlasovanie k návrhu normy ISO/DIS 45001 bolo spustené


Vladimír Žabár
Lloyd´s Register Quality Assurance
Lead assessor

resumé
Norma ISO 45001, jeden z najočakávanejších štandardov ISO pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, bola schválená ako návrh medzinárodnej normy (DIS). Národné členské organizácie boli vyzvané, aby hlasovali a vyjadrili sa k textu návrhu normy v priebehu troch mesiacov. V prípade, ak výsledok bude pozitívny, upravený dokument môže byť následne rozoslaný členom ISO ako konečný návrh medzinárodnej normy (FDIS), čo by znamenalo, že ISO 45001 by mohla byť publikovaná ako medzinárodná norma ku koncu roku 2016, resp. začiatkom roku 2017.

Úvod

„Zavedenie pevného systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci napomáha organizáciám znižovať počet nehôd a zlého zdravotného stavu pracovníkov, zabraňuje nákladným stíhaniam, čo by snáď mohlo znížiť aj náklady na poistenie, rovnako ako vytvoriť v organizácii kultúru pozitívnosti, keď jej pracovníci vidia, že ich potreby boli vzaté do úvahy,“ vysvetľuje David Smith, predseda výboru ISO/PC 283 zodpovedného za vývoj nového štandardu. „Široké prijatie normy ISO 45001 by malo zredukovať hororové príbehy v médiách vyplývajúce z dôsledkov chabého riadenia BOZP vedúceho k stratám na životoch, zraneniam a veľkým katastrofám, ako to možno vidieť v továrňach po celom svete.“

Každých 15 sekúnd zomiera jeden pracovník na následky úrazu alebo choroby z povolania, a až 153 pracovníkov utrpí pracovný úraz. To predstavuje obrovskú záťaž pre organizácie a spoločnosť ako celok, náklady na viac ako 2,3 milióna úmrtí ročne, nehovoriac o viac ako 300 miliónoch pracovných úrazoch, ktoré neskončili smrťou.

Teraz, s normou ISO 45001 vo fáze návrhu medzinárodnej normy (DIS), je svet o krok bližšie k robustnému a efektívnemu súboru procesov na zlepšenie bezpečnosti práce v globálnych dodávateľských reťazcoch. So zámerom pomôcť organizáciám všetkých veľkostí a z akýchkoľvek odvetví, sa od budúcej normy očakáva zníženie pracovných úrazov a chorôb z povolania na celom svete.

Štruktúra ISO/DIS 45001

Ako už bolo publikované, DIS verzia nového štandardu plne rešpektuje záväzné požiadavky Prílohy SL – má teda taktiež 10 kapitol, základné definície a základný text ako už vydané revidované normy ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015.

Hlasovanie k navrhu normy ISO DIS 45001 01Hoci návrh ISO/DIS 45001 bol publikovaný s niekoľkomesačným sklzom voči pôvodnému plánu, plánovaný termín vydania normy ISO 45001 (koniec roku 2016, resp. začiatok roka 2017) by mohol byť reálny. Zdá sa totiž, že tím, ktorý pracuje na vývoji novej normy, sa poučil zo skúseností pri vývoji verzií ISO 9001 a ISO 14001. To možno vidieť napr. v kapitole 6, kde sú oveľa lepšie prepracované riziká a príležitosti ako vo vyššie spomínaných normách, čo uľahčuje, aby užívatelia normy pochopili, čo sa od nich očakáva.

Veľmi prínosná sa mi zdá byť najmä informatívna príloha A – Pokyny na používanie tejto medzinárodnej normy, v ktorej sa pre každú kapitolu nového štandardu nachádzajú ďalšie informácie, s využitím ktorých bude určite jednoduchšie splniť požiadavky normy. Páči sa mi tento prístup, pretože z neho vidieť, že spracovatelia normy sa snažia, aby sa zabránilo nejasnostiam, ktoré sa objavili po zverejnení revidovaných noriem ISO 9001 a ISO 14001.

Zopár zaujímavých údajov z informatívnej prílohy A

A.4 Súvislosti organizácie

Podrobnejšie ako v iných štandardoch (až v jedenástich bodoch) sú rozpísané príklady interných záležitostí organizácie, napr. informačné systémy, informačné toky a rozhodovacie procesy, nové priestory a ich vybavenie, vzťahy s pracovníkmi a ich vnímanie hodnôt, či úpravy pracovného času. Zaujímavé sú tiež informácie týkajúce sa rozsahu a hraníc systému manažérstva BOZP.

A.5 Vodcovstvo a účasť pracovníkov

Na rozdiel od ďalších ISO noriem, ktoré majú v názve kapitoly 5 len vodcovstvo, v norme ISO 45001 kapitola 5 zahŕňa aj účasť pracovníkov a konzultácie. Celkovo sú v tejto časti prílohy skutočne podrobné informácie o tom, ako by tento prvok normy mal v organizácii fungovať a zdôrazňuje zodpovednosť vrcholového manažmentu za systém manažérstva BOZP.

A.6 Plánovanie

Táto časť prílohy je skutočne veľmi rozsiahla (takmer 6 strán) a uvádza nielen zdôvodnenie činností popisovaných v tejto kapitole, ale aj podrobnosti o procese identifikovania nebezpečenstiev, príklady zdrojov nebezpečných situácií, ktoré by organizácia mala vziať do úvahy, ale aj príklady príležitostí na zlepšovanie BOZP.

A.7 Podpora

Hoci táto kapitola je úplne identická s ostatnými revidovanými normami ISO, napr. podkapitola A.7.2 obsahuje detailné príklady toho, čo by organizácia mala zobrať do úvahy pri stanovovaní kompetentnosti pracovníkov.

A.8 Prevádzka

V tejto časti prílohy sú opäť podrobnejšie rozpísané požiadavky niektorých nových ustanovení týkajúcich sa manažérstva zmien, outsourcingu, nakupovania a zmluvných partnerov.

A.9 Hodnotenie výkonnosti

Uvedené sú tu naozaj podrobné informácie o tom, čo možno merať a monitorovať z pohľadu výkonnosti BOZP, ako aj metódy vhodné pre vykonávanie monitorovania a merania.

A.10 Zlepšovanie

Príloha uvádza okrem popisu procesu na vyšetrovania incidentov aj príležitosti na zlepšovanie manažérstva BOZP.

Záver

Treba mať na pamäti, že ide o návrh novej normy, ktorý pravdepodobne podstúpi ešte zmeny predtým, ako bude zverejnený ako oficiálny text normy. Do akej miery sa uvedené zmeny dotknú všetkých tých, ktorí majú uvedený systém implementovaný, bude závisieť od mnohých faktorov.

Uvádzam štyri základné kroky, ktoré by mala organizácia podľa môjho názoru zvážiť:

  1. Začať s prípravou na novú normu už v štádiu DIS – vypracovať formálny plán prechodu, a zabezpečiť, aby bol top manažment v tomto procese zapojený od začiatku.
  2. Zamerať sa na oblasti, ktoré sú úplne nové alebo boli významne revidované (to sú práve oblasti, ktoré budú súčasťou plánu prechodu). V mnohých organizáciách uvedený systém koexistuje s ďalšími systémami manažérstva, ktoré už sú v určitom predstihu pri implementácii na nové revízie, čo môže výrazne pomôcť pri prechode na nové požiadavky.
  3. Uistiť sa, že Vaša certifikačná organizácia nielen rozumie obsahu DIS, ale, čo je oveľa dôležitejšie, tomu čo tento DIS znamená pre Váš systém a pre Vašu organizáciu.
  4. Zapojiť Vašu certifikačnú organizáciu do procesov rozdielových analýz a školení, ktoré môžu byť prospešné pre celú Vašu organizáciu.