Kontext organizace z pohledu statni vyzkumne organizace

Kontext organizace z pohledu státní výzkumné organizace


Barbora Kalinová
Univerzita Tomáše Bati, Fakulta logistiky a krizového řízení
studentka oboru řízení environmentálních rizik

resumé
Kontext organizace je tedy jedním z nových článků z pohledu nově revidované normy ISO 14001:2015 a zároveň jeden z nejpodstatnějších. Přináší v sobě klíčový prvek pochopení organizace a zároveň je důležitým nástrojem při návrhu systému environmentálního managementu a jeho neustálého udržovaní ve shodě se strategickým směřováním organizace.

Na konci roku 2015 byla zveřejněna nová revize mezinárodní normy ISO 14001:2015, které byla potom vydána v únoru 2016 jako národní norma ČSN EN ISO 14001:2016. Tato revize vyšla dohromady s normou ČSN EN ISO 9001:2016 z důvodu stejného členění požadavků, aby byla usnadněna integrace těchto norem do systémů řízení kvality. Kromě toho se nové revize norem zaměřují na požadavky, které jsou bližší podnikům, jejichž předmětem činnosti jsou služby a IT technologie. V nových revizích je zvýšený důraz kladen na odpovědnost vrcholového managementu, na definování procesů a především na plánování rizik a příležitostí. Tento prvek se prolíná celou strukturou normy začínající v novém požadavku „Kontext organizace“ kap. č. 4 „Plánování“ kap. č. 6 a „Provoz“ kap. č. 8. Nová kapitola „Kontext“ a navazující požadavky nahrazuje v předcházející verzi zmíněných ISO norem požadavek na tzv. Preventivní opatření. Preventivní opatření byla brána jako akce, které měla zabránit vzniku nějaké nežádoucí události, zabránění výskytu rizika. Nově se organizace má zabývat rovněž i příležitostmi, tedy „jakýmsi“ opakem rizika.

Kontext organizace je tedy jedním z nových článků z pohledu nově revidované normy ISO 14001:2015 a zároveň jeden z nejpodstatnějších. Implementace této nové revize umožní organizaci mít efektivní řízení systému environmentálního managementu navázaný na své procesy, které musí být ve shodě s jejím strategickým řízením. To v praxi znamená, že organizace musí pochopit svou pozici, v rámci sektoru, trhu, okolí atd. a stanovit ve shodě s ní strategické cíle a způsob, jak jich dosáhnout. Hledání této pozice umožní organizaci určit vnější a vnitřní faktory, které mají na systém managementu a dosahování vlastních cílů a být ve shodě s politikou organizace.

Kontext organizace z pohledu statni vyzkumne organizace 01

Celkové porozumění vlastní organizaci je tedy určení relevantních vlivů, které mají dopad na její fungování, strategii. Relevantní vlivy mohou mít vnitřní a vnější původ, a být také způsobeny tzv. zainteresovanými stranami a mohou ovlivnit jakýmkoli způsobem environmentální systém managementu, který většinou bývá spojený i s managementem kvality. Je samozřejmé, a nové revize norem o tom také hovoří, že porozumění organizaci – „Kontext“ musí být formován rozsahem systému, aby bylo zřejmé, kam až vlivy a požadavky sahají. Jinými slovy, jak daleko před sebe i za sebe se bude organizace dívat. Zda se při tvorbě systému omezí jen na svoje činnosti v rámci procesů nebo bude do svého systému zahrnovat i další služby a činnosti spojené např. s distribucí a spotřebou svých výrobků tzv. životním cyklem.

Co znamenají pro organizace s již zavedeným a certifikovaným systémem environmentálního managementu nebo integrovaných systémů nové revize norem? Je to především naplnění tohoto požadavku a jeho demonstrace a uplatňování. To může pro některé organizace být složitější a jiné jednodušší, zvláště z pohledu vypuštění požadavku na dokumenty a záznamy v nových revizích obou norem. Organizace, které již měly zavedený systém environmentálního managementu nebo jeho integrovanou podobu, mají výhodu, že část zabývající se riziky, tedy negativními vlivy, mají již zpracovaný a dokumentovaný. Musí tedy v přechodném období od vydání národní mutace (2/2016) v podobě ČSN nejpozději do tří let (9/2018) tyto nové požadavky naplnit. Po uplynutí této lhůty nebudou certifikáty podle ČSN EN ISO 14001:2005 platné.

Způsob, jak identifikovat interní a externí vlivy a určit jejich relevantnost, není v normách obecně určen. Je tedy na organizaci, jakou metodu si určí. Podstatné je, aby jí tato forma vyhovovala vzhledem k zamýšleným cílům a strategii. Existuje několik z minulosti známých postupů, jak se k určení vnějších a vnitřních vlivů dopracovat.

… viac sa dočítate v aktuálnom čísle časopisu.