KVALITA-QUALITY 2016 v Ostrave z pohledu odborneho garanta

KVALITA-QUALITY 2016 v Ostravě z pohledu odborného garanta


Růžena Petříková
místopředseda Rady kvality ČR
odborný garant

Už v pořadí 25. jubilejní ročník této mezinárodní konference je připraven přivítat hosty z řad procesních manažerů, ředitelů firem, profesionálů kvality, podnikatelů, poradců ale i dalších vedoucích pracovníků ze všech úrovní řízení, stejně jako všechny zájemce z akademické obce – profesory, lektory, studenty SŠ, VŠ a univerzit.

Hlavní programová línie letošního jubilejního ročníku „Vhodnost-Přiměřenost-Efektivnost“ naznačuje, že již tradičně nepůjde jen a pouze o systémy managementu kvality, ale spíše o všem známou skutečnost, že kvalita je samozřejmostí a podnikatelský úspěch už není dán pouze ekonomickými parametry, ale je spojen vedle kvality i s mnoha dalšími atributy, které zaručí vhodné, transparentní, přiměřené, efektivní a současně odpovědné využívání všech potřebných zdrojů, kterými organizace disponuje. Máme přitom na mysli, mimo jiné, i realizaci všech inovačních záměrů té které organizace, které však nejsou možné beze změny podnikatelského a manažerského chování všech zúčastněných (vedení i zaměstnanců) a pokud možno jejich přizpůsobení se všem stávajícím i přicházejícím změnám. O všech těchto skutečnostech bude letošní konference s malým rozdílem oproti minulým ročníkům – že se bude více diskutovat než mentorovat.

Zavedenou klasikou zůstanou pouze Plenární jednání obou konferenčních dnů, v rámci kterých zazní ústřední témata, týkající se např. problematiky Aktuální verze ISO norem a jejich rizik, Strategie Průmysl 4.0, Společenské odpovědnosti organizací ale i zajímavého tématu týkajícího se Odkazu Baťa v současné éře akcelerujících změn. Všechna témata pak budou postupně diskutována v rámci navazujícího panelu a diskusních fór. V tomto kontextu lze proto očekávat, že se opět bude těšit velkému zájmu účastníků nově zavedená praxe posledních dvou ročníků, a to Řízená panelová diskuze, letos věnovaná přijatému mottu konference. Panelem nás opět provede už osvědčený česko-švýcarský tandem Alan Vápeníček – Karol Frühauf.

Ve druhém jednacím dnu proběhnou kromě úvodního pléna dvě Diskuzní fóra: jedno věnované Soustavě řízení Baťa a její možné inspiraci dnešní podnikatelské praxi. V jejím rámci vystoupí významní představitelé praxe i veřejné správy, kteří napříč podnikovými procesy (výroba, vnitropodnikové dílny, reklama a propagace, služby veřejnosti, vzdělávání, spolupráce podnik-město atp.) představí formou Best Practice některé z praktických příkladů možného využití SŘB. Druhé diskuzní fórum s názvem „Průmysl se změnil“ naváže na jedno z ústředních témat (Průmysl 4.0) a pokusí se o odpovědi a stanoviska mj. k následujícím otázkám: Co je to strategie Průmysl 4.0? Je to jen marketingový tah nebo neodvratitelná realita? Do čeho investovat? Kam kráčí světoví lídři? Na tyto i další otázky budou odpovídat pozvaní hosté, vesměs špičkoví odborníci z praxe (ČEZ-Korporátní služby, Česká Zbrojovka, ZETOR Tractors a.s., Arcelor Mittal, GASCONTROL a.s., STEELTEC CZ, s.r.o. a další).

Ráda bych tentokráte zmínila i zajímavé příspěvky z akademické i průmyslové praxe, které se představí v Posterové sekci (např. prof. Véber, prof. Jirásek, prof. Linczeny a řada dalších).

A závěrem bych velmi ráda, alespoň stručně, upozornila na zajímavé Doprovodné akce letošního jubilejního ročníku. Jednou z nich je tradiční Setkání kateder, zabývajících se Systémy řízení kvality, které se uskuteční bezprostředně před vlastní konferencí, tzn. už v pondělí 2. května od 13 h v prostorách VŠB-TU v Ostravě – Porubě. Další akce se uskuteční naopak bezprostředně po ukončení hlavního programu konference, tzn. ve středu 4. května od 14.00 h. Bude se jednat o Praktický seminář věnovaný aktualizované verzi normy ČSN ISO 9001:2016 a jejím rizikům a to jak z pohledu špičkového odborníka z akademické obce, tak z pohledu praktických zkušeností.

Pro účastníky a příznivce kvality bude jistě zajímavou skutečností Prezentace dvou nových publikací renomovaných nakladatelství (Management Press Praha a GEORG Žilina/SR), spojená s autogramiádou za přítomností jejich autorů. Jednou z těchto publikací bude novinka od prof. Jaroslava Nenadála, CSc. „Systémy managementu kvality: Co, proč a jak měřit“, druhou publikací bude poslední knížka mladé autorky Gabriely Culík Končitíkové „Baťa, Služba, Prodej, Reklama“.

A konečně, nesmíme zapomenout na Tradiční společenský večer, který se uskuteční tentokráte netradičně v Planetáriu v Ostravě – Porubě a bude vpravdě „hvězdný“.

Těšíme se na setkání s Vámi a Vašimi partnery.