Manazerstvo rizik v socialnych sluzbach

Manažérstvo rizík v sociálnych službách


Mária Kovaľová
Tabita, s.r.o.
konateľka

resumé
Príspevok je zameraný na pripravenosť manažérstva rizík v zariadeniach sociálnych služieb a potrebu vzdelávania v tejto oblasti. Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách definuje štandard pre poskytovateľa sociálnej služby k vypracovaniu postupov a pravidiel riešenia krízových situácií a systému preventívnych opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií. Implementovať a hodnotiť plnenie tohto štandardu je náročné v dnešnom pracovnom prostredí z jednoduchého dôvodu, ktorým je nedostatočná pripravenosť odborného, ale aj obslužného personálu na prácu s rizikami.

Manažérstvo rizík je súčasťou strategického manažérstva aj plánovania každej úspešnej organizácie, nevynímajúc ani organizácie poskytujúcej sociálne služby. Manažérstvo rizík máme spracované v učebných osnovách pre manažérov kvality z pohľadu manažérstva kvality. Pracovný život v zariadeniach sociálnych služieb nám však ukazuje naliehavú potrebu prípravy a vzdelávania nielen top manažmentu v tejto oblasti, ale aj stredného a nižšieho odborného personálu, ktorý zodpovedá za príjem klienta, alebo je v priamom kontakte s klientom.

Manažérstvo rizík v zdravotníctve, ako aj v sociálnych službách naberá na význame vďaka narastajúcemu záujmu o bezpečnosť klientov.

Národným projektom a koncepciou deinštitucionalizácie sa zastavila humanizácia veľkokapacitných zariadení sociálnych služieb. Havarijné stavy v zariadeniach sociálnych služieb a z nich vyplývajúce riziká sa riešia priebežne, ale minimalizovane, podľa finančných kapacít poskytovateľov a samotných zriaďovateľov. Riziká môžu spôsobiť nielen škody na majetku, ale aj na živote.

Cenu ľudského života definujeme ako peňažnú čiastku, ktorú je spoločnosť ochotná vynaložiť na záchranu ľudského života. (Procházková, 2010)

Niektorí sociálni pracovníci nesúhlasia s týmto tvrdením. Ľudský život vraj nemôžeme merať peniazmi. A majú pravdu. Cena každého ľudského života je nevyčísliteľná. Ale záchranu ľudského života, alebo zabezpečenie kvality života človeka vieme vyčísliť peňažnou hodnotou.

Keď sa stane nejaká nehoda alebo nešťastie v zariadení sociálnych služieb, manažment sa snaží čo najtichšie prejsť touto „katastrofou“. Mnohé situácie sú ukryté pred verejnosťou, aby nevrhli zlé meno na zriaďovateľa alebo samotného poskytovateľa. Niektoré nešťastia, nehody sú skutočne nešťastiami a nehodami, ale ako ich odlíšiť od pochybení, chybovosti, trvalej kritickej nezhody alebo zanedbania, ktoré spôsobia škodu u klienta alebo pracovníka, či na majetku zariadenia sociálnych služieb.

V rámci manažérstva rizík sa sledujú procesy, štruktúra organizácie z pohľadu skorého odhalenia nesúladov. V manažérstve rizík sa identifikujú slabé stránky organizácie, ktoré môžu viesť k nešťastným situáciám a chybám s následkami.

Často sa vyhovárame na to, že nie sú peniaze. Ale manažérstvo rizík nestojí a ani nepadá na financiách. Je aj záležitosťou ľudských zdrojov. Tam, kde nevieme získať financie, tam je potrebné použiť odborné vedomosti, zručnosti aj spôsobilosť všetkých zúčastnených pracovníkov. Pre manažérstvo rizík sa musí predovšetkým rozhodnúť vrcholový manažment, alebo samotný majiteľ, zriaďovateľ, ktorému záleží na minimalizovaní rizík v jeho organizácii.

Samotný zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. nám predkladá povinnosť riadiť riziká.

2.6 Kritérium: Určenie postupov a pravidiel prevencie krízových situácií. Určenie postupov a pravidiel pri používaní prostriedkov netelesného obmedzenia a telesného obmedzenia.

Štandard: Poskytovateľ sociálnej služby má vypracované postupy a pravidlá riešenia krízových situácií a systém preventívnych opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií. Pri poskytovaní sociálnej služby má určené postupy a pravidlá používania prostriedkov netelesného a telesného obmedzenia v jasne definovaných prípadoch nutnosti ich využitia.

Riziká v sociálnych službách

Až do dnešného dňa nemáme na Slovensku spracovanú metodiku manažérstva rizík v sociálnych zariadeniach. Podobne nie je dostupná ani odborná literatúra v tejto téme. Môže teda ľahko vzniknúť dojem, že nie je ani potrebné sa touto tematikou zaoberať. Naše sedemročné skúsenosti z aktivít Inštitútu kvality sociálnych služieb nám však hovoria opak.

Manazerstvo rizik v socialnych sluzbach 01Manažérstvo rizík považujeme za dôležitý nástroj zabezpečovania a kontroly kvality v sociálnej oblasti, práve tak ako je to v iných odvetviach služieb. Desiatky auditov v zariadeniach sociálnych služieb na Slovensku preukázali chybovosť, pochybenia, vážne mimoriadne udalosti, ako aj ohrozenia, ktoré vzhľadom k novému Zákonu o sociálnych službách č. 448 Z. z. č. v znení neskorších predpisov, už nie je možné tolerovať.

Nezhody a chybovosť totiž v mnohých prípadoch bola ospravedlňovaná nedostatkom finančných prostriedkov a nekvalifikovaného personálu u lôžka. Dôkazy z auditov však poukazujú na alarmujúci stav neprofesionálneho riadenia, ktoré nesúvisí len s finančnými prostriedkami, ale s nedostatočným využívaním odborných metód, postupov a nástrojov riadenia kvality, zmien, ako aj rizík. Sociálna služba je špeciálny súbor činností, zameraných na uspokojovanie individuálnych aj kolektívnych potrieb, ktoré sa vykonávajú iným spôsobom ako prevodom materiálnych statkov.

Sociálne služby majú svoje špecifické prostredie v odvetviach služieb. Ich hlavnými činnosťami sú opatrovateľské, rehabilitačné, terapeutické a poradenské procesy, ktoré sa nezaobídu bez ľudského vzťahu, odbornej profesionality personálu, ošetrovateľskej a opatrovateľskej technológie, najnovších vedeckých poznatkov zo sociálneho poradenstva a profesijnej etiky. Postupné zvyšovanie nárokov na odbornosť, profesionalizáciu a predovšetkým na individuálny prístup ku prijímateľom sociálnej služby (PSS) prinášajú so sebou potrebu zavádzania nástrojov na kvalifikované a kvalitné riadenie. Od vrcholového, ale aj stredného odborného manažmentu sa vyžadujú poznatky manažérstva kvality, v ktorom má svoje nezastupiteľné miesto aj manažérstvo rizík.

Manažérstvo rizika (risk management) je riešenie rizík, ktoré môžu nastať v organizácii alebo časti organizácie, resp. na životnom prostredí, resp. ide o riešenie technických rizík. (Rovný, 2011).

Má štyri fázy:

  • Identifikácia rizika;
  • Analýza rizika a jeho následkov;
  • Riadenie reakcií na riziko;
  • Monitoring rizika.

    … viac sa dočítate v aktuálnom čísle časopisu.