Rada kvality CR a udrzitelny rozvoj

Rada kvality ČR a udržitelný rozvoj


Pavel Ryšánek
Národní středisko podpory kvality
poradce ředitele

Světová klimatická konference v Paříži v prosinci 2015 za účasti hlav států, jejímž cílem bylo dosažení dohody o postupném snižování emisí skleníkových plynů, byla důležitým mezníkem ve snahách světové populace o udržitelný rozvoj ve světě.

Jedna z definic říká, že Udržitelný rozvoj (Sustainable development) je takový způsob rozvoje lidské společnosti, který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí. Mezi hlavní cíle udržitelného rozvoje patří zachování životního prostředí budoucím generacím v co nejméně pozměněné podobě. Je postavený na sociálním, ekonomickém a environmentálním pilíři.

Co z toho lze usuzovat? Udržitelný rozvoj, tak jak já to chápu, je záležitostí celé světové populace, tedy i jednotlivých států koordinovaná OSN.

Mne ale také zajímá, jak se zásady udržitelného rozvoje (UR) směrované globálně spíše k životnímu prostředí dají aplikovat nebo aplikují v podmínkách jednotlivých firem či organizací veřejného sektoru.

V podmínkách konkrétních organizací bych UR chápal jako aplikaci základních zásad společenské odpovědnosti (výše uvedené tři pilíře – ekonomický, environmentální, sociální).

Takto koncipovala Rada kvality ČR Národní cenu ČR za společenskou odpovědnost, kterou udělovala dle vlastního modelu KORP již od roku 2009. Tento model obsahoval silné zásady udržitelnosti, protože každý pilíř je hodnocen nejen z pohledu výsledků (to, co se dá reportovat), ale i z pohledu předpokladů. Jsou hodnoceny stanovené cíle a jejich (i organizační a finanční) zabezpečení, na druhé straně jsou pak hodnoceny trendy (až 3-leté) a teprve nakonec dosažené výsledky. Jednotlivé kroky bylo nutno doložit.

Bohužel, tato cena, zřejmě i vzhledem ke své náročnosti, si mnoho zájemců z podnikatelské veřejnosti nezískala, i když má všechny prvky udržitelnosti. Držitel ceny měl možnost získat od nás informaci o svých silných stránkách i příležitostech pro zlepšování a měl tedy všechny předpoklady pro zabezpečení udržitelnosti svých aktivit. Pro odstranění této bariéry přichází Rada kvality ČR od roku 2016 s inovovaným modelem hodnocení v programu národní ceny, který jsme nazvali „Národní cena ČR za CSR a udržitelný rozvoj“. Tentokrát jsme nevymýšleli vlastní model, ale využili jsme členství České společnosti pro jakost v Evropské nadací pro management kvality (EFQM) a spolupráce EFQM s UN Global Compact. (Národní síť UN Global Compact byla v ČR ustavena v roce 2015 národním zástupcem Asociací společenské odpovědnosti za výrazné podpory Rady kvality a Ministerstva průmyslu a obchodu).

Výsledkem spolupráce EFQM a UN Global Compact je model EFQM Committed to Sustainability (C2S)

Model C2S vychází:

 • z 8 základních konceptů Modelu excelence EFQM (viz model Národní ceny kvality ČR) a
 • z 10 principů iniciativy UN Global Compact.

Lidská práva:

 • Princip 1: Organizace by měly podporovat a respektovat ochranu mezinárodně uznávaných lidských práv; a
 • Princip 2: ujišťovat se, že se organizace nepodílejí na porušování lidských práv.

Práce:

 • Princip 3: Organizace by měly podporovat svobodu sdružování a účinné uznání práva na kolektivní vyjednávání;
 • Princip 4: eliminaci všech forem nucené práce;
 • Princip 5: účinné zamezení využívání dětské práce; a
 • Princip 6: eliminaci diskriminace z pohledu zaměstnání a povolání.

Životní prostředí:

 • Princip 7: Organizace by měly podporovat preventivní přístup k výzvám souvisejícím s životním prostředím;
 • Princip 8: přijímat iniciativy na podporu větší odpovědnosti za životní prostředí; a
 • Princip 9: napomáhat vývoji a rozšiřování technologií přátelských k životnímu prostředí.

Boj proti korupci:

 • Princip 10: Organizace by měly pracovat proti korupci ve všech jejích formách, včetně vydírání a úplatkářství.
Národní cena ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj

Model hodnocení (Committed to Sustainability – C2S), který aplikuje Národní cena ČR za CSR a udržitelný rozvoj, je model nezávislého externího hodnocení organizací podnikatelského i veřejného sektoru. Předpokládá se, že uchazeč se udržitelným rozvojem jako jednou ze strategických politik zabývá a je schopen reportovat určité výsledky.

Hodnocení se zaměřuje na 4 oblasti – People, Planet, Profit a Products. Hodnotící schéma je založena na sebehodnocení organizace a hodnocení na místě dvěma nezávislými hodnotiteli. Uchazeč o hodnocení získá nezávislou informaci a zpětnou vazbu o úrovni CSR a udržitelného rozvoje své organizace. V případě, že uspěje, obdrží i certifikáty C2S od Rady kvality ČR a od EFQM (Certifikáty mají 2 úrovně rozlišení hvězdičkami).

Přínos pro organizaci:

Uchazeč získá:

 • informace, čemu je třeba se věnovat, aby organizace mohla prohlásit, že splňuje požadavky udržitelného rozvoje přijaté na úrovni OSN,
 • nezávislou identifikaci silných stránek a příležitostí ke zlepšení v oblasti udržitelného rozvoje,
 • informace pro rozvoj kultury excelence a udržitelnosti,
 • informace pro posilování strategie udržitelného rozvoje,
 • motivaci pro další rozvoj.

Certifikáty C2S:

 • důkaz, že se organizace průběžně zabývá udržitelným rozvojem,
 • doklad o věrohodnosti organizace,
 • výhoda před konkurencí,
 • platí 2 roky,
 • možnost používat vedle loga NC CSR i logo mezinárodního ocenění EFQM,
 • zařazení do mezinárodní databáze EFQM.

Podkladová zpráva

Uchazeč, pokud se přihlásí do programu Národní ceny ČR za CSR a udržitelný rozvoj musí jako podklad pro externí hodnocení vyplnit Podkladovou zprávu. Podkladová zpráva ověřuje relevanci kritérií a vyspělost přístupů, které již má organizace zavedené. Pro sepsání Podkladové zprávy je pro uchazeče připraven formulář. Formulář poskytuje obecný rámec hodnocení. Je navržen pro použití v každé organizaci, bez ohledu na velikost či obor činnosti.

Podkladová zpráva má čtyři části:

 • Klíčové informace o společnosti, jako jsou kontakty, strategie, zákazníci, dodavatelé, partneři, způsob řízení organizace, zkušenosti v oblasti udržitelného rozvoje apod.
 • Mapa předpokladů, ve které jsou popsány přístupy organizace v oblastech vedení, pracovníci, životní prostředí a komunita, vlastníci, partneři, zákazníci.
 • Výsledky (trendy, cíle a srovnání) v oblastech vedení, pracovníci, životní prostředí a komunita, vlastníci, partneři, zákazníci.
 • Zpráva o společenské odpovědnosti a udržitelném rozvoji, která obsahuje informace o jejích aktivitách v této oblasti. Může být doplněna obrázky, grafy, fotografiemi, schématy apod. Není ale povinná.

Obsah podkladové zprávy

Klíčové informace
Slouží k pochopení organizace, jejího kontextu a jejího budoucího směřování. Je členěna do částí:

 • Fakta a čísla,
 • Výzvy a strategie,
 • Trhy, nabídky a zákazníci,
 • Provoz, partneři a dodavatelé,
 • Struktura a aktivity managementu,
 • Přístupy a praktiky trvalé udržitelnosti.

Mapa předpokladů

Připravený formulář, jehož struktura umožňuje hodnotit organizaci podle jednotlivých témat a přístupů:

 • Management:
  – kultura,
  – strategie a plánování,
  – reporting a povědomí,
  – další (například kodexy).
 • Zaměstnanci:
  – vzdělávání a rozvoj,
  – pracovní život,
  – diverzita a lidská práva,
  – další (například průzkum u zaměstnanců).
 • Životní prostředí/komunita:
  – ekologická stopa,
  – dopad na společnost,
  – návrh, využití a konec životního cyklu,
  – další (například biodiverzita).
 • Vlastnictví/partnerství:
  – právní soulad a protikorupční opatření,
  – riziko a kontinuita,
  – odpovědné nakupování,
  – další (například řízení dodavatelů).
 • Zákazníci:
  – kvalita,
  – zdraví, bezpečnost a bezpečí,
  – odpovědná komunikace,
  – další (použití u koncových zákazníků).

Výsledky

Výsledky hlavních ukazatelů měřených v rámci hodnocených témat, poskytující adekvátní informace k hodnocení kvality/excelence hodnocených výsledků (tj. trendy, cíle, srovnání atd.) v jednotlivých oblastech:

 • management,
 • zaměstnanci,
 • životní prostředí/komunita,
 • vlastníci/partneři,
 • zákazníci.

Zpráva

Odkaz na zprávu o udržitelném rozvoji nebo společenské odpovědnosti, kterou organizace vydává (pokud je k dispozici).

Postup hodnocení

Hodnocení jednotlivých uchazečů o získání Národní ceny ČR za CSR a udržitelný rozvoj (dále jen Cena) provádí Sdružení pro oceňování kvality (SOK), www.sok.cz.

 1. krok: Uchazeč, pokud se přihlásí do programu Ceny, musí před vlastním hodnocením vyplnit Podkladovou zprávu do formuláře, který včetně pokynů obdrží od SOK.
 2. krok: Uchazeč předá vyplněnou Podkladovou zprávu SOK v termínu do 10. 6. běžného roku.
 3. krok: SOK jmenuje dva nezávislé hodnotitele, držitele mezinárodních certifikátů „Manažer CSR“ a „Hodnotitel EFQM“
 4. krok: Vlastní hodnocení v organizaci – trvá 1 den a má přesně stanovený program. Hodnocení probíhá formou rozhovorů s představiteli organizace. Jelikož Podkladová zpráva popisuje pouze přístupy organizace, musí během rozhovorů mít k dispozici relevantní výsledky. Hodnotitelé posuzují i trendy výkonnosti (až tříletý vývoj u klíčových výsledků).

Výsledkem hodnocení je Zpětná zpráva, kterou obdrží uchazeč a ve které jsou formulovány silné stránky a možnosti pro zlepšování uchazeče. Výsledky hodnotitelé předají do SOK, zde uvedou i návrh na bodové hodnocení. SOK zprávu posoudí a pokud nejsou námitky, předá ji ke konečnému schválení JURY zřízené při Radě kvality ČR. JURY rozhodne s konečnou platností o úrovni udržitelnosti organizace a bodovém hodnocení.

Bodové hodnocení a ocenění

Národní ocenění:
C2S jedna hvězda… 101 – 200 bodů,
C2S dvě hvězdy… nad 200 bodů.

Mezinárodní ocenění (EFQM):
Získá-li organizace více jak 200 bodů, obdrží i mezinárodní ocenění Committed to Sustainability – 2 hvězdy.