Kvalita sociálnych služieb v kocke I

Kovaľová, M. – Buzala, O.: Kvalita sociálnych služieb v kocke I.


Recenzia odbornej publikácie

Recenziu spracovala:
doc. Ing. Iveta Paulová, PhD.
Vysoká škola manažmentu/City University of Seattle
predsedníčka Centra výnimočnosti a zodpovedného podnikania, o.z.

Prednedávnom uzrela svetlo sveta odborná kniha od autorov Márie Kovaľovej a Ondreja Buzalu: Kvalita sociálnych služieb v kocke I. Obaja autori sú priekopníkmi implementácie manažérstva kvality v organizáciách sociálnych služieb na Slovensku. V roku 2003 založili Inštitút kvality sociálnych služieb a sú zakladateľmi OZ Asociácie manažérov a audítorov kvality sociálnych služieb.

Začala by som hádam doslovnou citáciou úvodu z uvedenej knižky: „…môžeme si všimnúť, že nábeh sociálnych služieb v Slovenskej republike na tematiku systematického zabezpečovania kvality nebol spôsobený tlakom konkurenčného prostredia, ale tlakom malého okruhu odborníkov v sociálnych službách. Postupne sa táto téma rozšírila formou špecificky zameraných debát do celej odbornej verejnosti.“

Cieľom tejto odbornej publikácie je uviesť čitateľov do problémov kvality a manažérstva kvality sociálnych služieb. Týmto sa na trhu vypĺňa medzera nedostatku literatúry, ktorá je nevyhnutnosťou pri rozširovaní poznatkov a kompetentností pri implementácii a rozvoji manažérstva kvality v organizáciách sociálnych služieb. Odborná publikácia slúži pre širokú verejnosť, ale najmä pre všetky organizácie sociálnych služieb a ako učebnica pre tréning na získanie funkcie manažér kvality sociálnych služieb. Ide o prvú zo série dvoch publikácií, ktorá je zameraná na:

  • objasnenie podstaty pojmov kvalita a manažérstvo kvality v sociálnych službách,
  • históriu prístupov ku kvalite,
  • špecifické znaky služieb v sociálnych službách vrátane charakteristiky kvality služieb,
  • popis dôvodov pre kvalitu a manažérstvo kvality v sociálnych službách,
  • prezentáciu zabezpečovania a hodnotenia kvality v sociálnych službách v USA, Kanade, Švajčiarsku, Nemecku, Holandsku, Francúzsku, Veľkej Británii, Českej republike a Slovensku,
  • predstavenie modelu systému manažérstva kvality v súlade s STN EN ISO 9001:2008,
  • predstavenie a analýza modelov TQM – modelu výnimočnosti EFQM a modelu CAF,
  • rozbor požiadaviek Zákona o sociálnych službách,
  • manažérstvo ľudských zdrojov v sociálnych službách.

Veľkým prínosom tejto publikácie je uvedenie príkladov z praxe na každú z prezentovaných kľúčových oblastí. Ide o akýsi interaktívny prístup, kde je teória prepojená s praxou. Od týchto autorov sa to aj vlastne očakávalo. Formou prípadových štúdií, resp. príkladov z praxe opisujú svoje osobné skúsenosti pri implementácii manažérstva kvality v značnom množstve organizácií sociálnych služieb na Slovensku, poznatky zo vzdelávacích aktivít, hodnotení organizácií, ako aj účasti pri zapracovaní požiadaviek pre oblasť sociálnej práce do legislatívy SR. Významnú časť tvoria i námety, ako postupovať efektívnejšie a lepšie pri mnohých úkonoch, ktoré súvisia s prácou v organizácii, čím sa zabezpečí zvyšovanie kvality činností, procesov a celej organizácie. Pri čítaní knihy cítiť zanietenosť a veľké srdce oboch autorov pre problematiku manažérstva kvality v sociálnych službách.

… viac sa dočítate v aktuálnom čísle časopisu.