Spolecenska odpovednost nic noveho v CR

Společenská odpovědnost – nic nového v ČR


Růžena Petříková
Vysoká škola podnikání, a.s.
vedouci sekce Kvalita a výrobní procesy

Šárka Janků
Vysoká škola podnikání, a.s.
pedagogický pracovník

resumé
Předložený příspěvek je veden snahou reagovat na jednoduchou otázku. Proč je důležité učit se i z historických zkušeností? U průkopníků společenské odpovědnosti a vrátit jí to, co jí patří především : potřebu osobní odpovědnosti každého z nás.....

Úvod

„Žijeme v poslední etapě lidských dějin. Současná míra konzumu je neudržitelná a otázkou zůstává pouze časový horizont, který ještě má lidstvo před sebou. Ekonomický růst je had, který požírá svůj vlastní ocas. Rok od roku stále větší podíl vytvořeného bohatství padne na zahlazování škod, které vznikly jako vedlejší produkt nového bohatství“ (pro F. J. Keller).

Celá řada dalších současných odborníků upozorňuje nejen na negativní důsledky a ztrátu jakékoliv odpovědnosti za soustavně rostoucí materiální spotřebu a její vliv na přírodu, ale poukazuje rovněž i na nežádoucí vlivy nadměrné spotřeby na rychlý odklon člověka od veškerých duchovních hodnot a tím i ohrožení společenské etiky a morálky, potažmo ohrožení celé lidské existence. Tento negativistický postoj k současnému technologickému pokroku i hospodářskému růstu přináší v posledních létech řadu nových revolučních iniciativ, vedoucích ke změně současného životního stylu, který by zajistil nejen udržitelný způsob života, ale i tolik diskutovaný udržitelný rozvoj.

Společenská odpovědnost se ve světě objevila počátkem 2. poloviny minulého století a znamená takový způsob vedení a budování vztahů s partnery, který přispívá ke zlepšení reputace a zvýšení důvěryhodnosti všech organizací. Tato problematika je průřezová a dotýká se širokého spektra aspektů – sociálních, environmentálních, ekonomických a etických. Evropská komise nově definuje společenskou odpovědnost organizací jako „odpovědnost podniků za dopady jejich činností na společnost“. Velmi významným aspektem je skutečnost, že společenská odpovědnost by neměla být výrazně regulována směrnicemi či zákony, ale měla by prioritně setrvat v rovině dobrovolnosti.

Společenská odpovědnost v České republice – současná legislativa

Spolecenska odpovednost nic noveho v CR 01Dlouhé období byla ze strany státu věnována problematice a programům společenské odpovědnosti pouze okrajová pozornost. V současném období aktivit v této oblasti výrazně přibývá a podílí se na nich zejména Rada kvality ČR jako poradní orgán vlády. V rámci Rady vykazuje proaktivní přístup především Odborná sekce pro Společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj, která ve spolupráci s dalšími institucemi garantuje řadu významných aktivit. V současném období např. participuje s řadou dalších významných institucí na aktualizaci Národního akčního plánu CSR – dokumentu s gescí MPO, který by měl vytýčit strategii v oblasti CSR pro nejbližší období. Zcela novou iniciativou Rady kvality ČR v této oblasti je aktivní podpora vzniklé Národní sítě Global Compact ČR, kdy se členem mohou stát všechny firmy či organizace, které se přihlásí k dodržení základních principů UN Global Compact, největší platformy korporátní udržitelnosti na světě pod OSN. Tento závazek stvrzuje nejvyšší vedení té které organizace. Všechny subjekty, které by se do platformy UN Global Compact chtěly zapojit, osloví zástupce Národní sítě, jejíž hostitelskou organizací je Asociace společenské odpovědnosti, která je připravena pomoci s administrací i vlastní registrací (www.globalcompact.cz).

Hodnocení a oceňování společenské odpovědnosti v ČR

Základní princip všech národních i regionálních programů oceňování je založen na důsledném a objektivním ověřování efektivity, kvality a odpovědnosti všech činností organizací a jejich hodnocení, zejména s ohledem na uspokojování požadavků zaměstnanců, zákazníků a potažmo i dosažení ekonomické úspěšnosti a konkurenceschopnosti.

Oceňování a hodnocení CSR v ČR patří k novějším programům, které přijala Rada kvality postupně v období 2009 – 2014. Jelikož s výjimkou GRI (Global Reporting Initiative), ještě nejsou stanovena jednoznačná měřítka pro posouzení úrovně aplikace CSR, a aplikace GRI patří k náročnějším, bylo v podmínkách ČR rozhodnuto o vytvoření vlastní české metodiky KORP (dle autorské organizace Sdružení korektní podnikání).

Všechny programy jsou i v této oblasti určeny pro podnikatelský a veřejný sektor:

Národní Cena ČR za CSR je tedy založena na české metodice KORP, která využívá principy bodového hodnocení z programu CAF a to jak pro interní, tak pro externí hodnocení a vychází z cyklu PDCA.

Cena hejtmana za společenskou odpovědnost je vedena úsilím propagovat zásady CSR i na krajské úrovni. První ročník se uskutečnil v roce 2009 v MSK a závěry z hodnocení byly promítnuty do zásad, které byly poté poskytnuty všem krajům v ČR.

Cena za společenskou odpovědnost Podnikáme odpovědně patří k nejnovějším formám oceňování v této oblasti. Je určena povětšinou malým, středním podnikatelům a rodinným firmám, kterým je odpovědné podnikání naprosto přirozené a samozřejmé. Jejich odpovědné chování pozitivně ovlivňuje jak ostatní organizace, tak i samotné spotřebitele. Zvláštní kategorii v této Ceně tvoří sociální podniky.

Efektivní hodnocení a oceňování má jistě svůj hluboký smysl, nicméně chceme-li, aby všechny atributy spadající do oblasti CSR, případně CSV, ovlivňující ekonomickou úspěšnost ČR (např. korektní a etické chování manažerů a podnikatelů, index vnímání korupce – každoročně WEF hodnocený ukazatel, udržitelný rozvoj, environmentální chování, dodržování pracovní morálky a kázně spojené se zamezením plýtvání, atp.) doznaly významnějších změn, je zapotřebí mj. daleko účinnějších forem vzdělávání v této oblasti, než je tomu dosud. A tady je na místě zmínit, že inspirativních počinů byla v obou našich zemích celá řada, jak budou ostatně dokladovat další kapitoly našeho příspěvku.

… viac sa dočítate v aktuálnom čísle časopisu.