Management inovací

Jaromír Veber a kol.: Management inovací


doc. Ing. Iveta Paulová, PhD.
Vedúca Katedry manažmentu
Vysoká škola manažmentu/CityUniversity of Seattle so sídlom v Bratislave

Pri zakúpení uvedenej publikácie som sa rozhodla, že pripravím do časopisu recenziu knihy. Avšak po prečítaní textu na obale som sa plne stotožnila s autorom úvodníka, a tak ho prinášam v plnej verzii i našim čitateľom:

Spoločenská situácia sa v posledných desaťročiach významne mení: vyvíjajú sa nové produkty a technológie, objavujú sa nové pohľady na podnikanie. Avšak menia sa aj ľudia – ich priority, záujmy, vzorce správania. Ruka v ruke s týmito zmenami musia ísť aj zmeny v riadení (manažovaní), a to ako na podnikovej úrovni, tak na úrovni národohospodárskej. Monografia autorského tímu pod vedením Jaromíra Vebera, Management inovací, si kladie za cieľ upozorniť na význam inovácií pre konkurencieschopnosť podnikov i celých ekonomík, upozorniť na nové prístupy inovácií a v neposlednej rade pripomenúť najmä metódy, ktorých opodstatnenosť potvrdila najmä prax. Zároveň mali autori na zreteli i tú skutočnosť, že inovačné úsilie, ako nástroj podpory prosperity, by nemalo byť spájané len z materiálnou výrobou, ale malo by zasiahnuť prakticky do všetkých ďalších oblastí (materiálnych a nemateriálnych služieb), až po štátnu a verejnú správu.

Inovácie sú v súčasnosti vnímané ako významný faktor ekonomického rozvoja a to najmä vďaka pozitívnemu vplyvu na posilňovanie konkurencieschopnosti. Pritom sa môže tento pozitívny vplyv vnímať tak z pohľadu makroekonomického, t.j. ako posilnenie národnej a medzinárodnej konkurencieschopnosti, tak z pohľadu mikroekonomického – posilnenie podnikovej konkurencieschopnosti.

Za približne storočnú históriu od upozornenia J. A. Schupmetera, ktoré sa týkalo významu „deštrukčných vetrov“, ktorými inovácie posúvajú hospodársky vývoj dopredu, ekonomická teória a prax zaznamenala celý rad poznatkov a užitočných skúseností, ktoré viedli ako k posunom v jednaní manažmentu organizácií, tak v aktivitách exekutívy vyspelých krajín (najmä v smere podpory inovácií).

Formálne je publikácia (monografia), ktorá by mohla rovnako niesť názov Inovačný manažment či Inovačné podnikanie, rozdelená do dvoch častí. Prvá je zameraná na makroekonomický pohľad na inovácie a zameriava sa na makroekonomický pohľad na inovácie a také celospoločenské témy, ako sú význam inovačných aktivít pre konkurencieschopnosť ekonomiky, podporu podnikania, ochrany duševného vlastníctva a pod. Pozornosť je venovaná výkladu názorov na inovácie a inovačný manažment, ich vzťah k manažérstvu zmien, znalostí, zlepšovaniu, vplyvu na konkurencieschopnosť. Druhá časť je venovaná mikroekonomickému pohľadu na inovácie a prináša rad odporúčaní pre podnikovú sféru, popr. i ďalšie organizácie. Záver tejto časti pojednáva o metódach a kontrolných mechanizmoch, ktoré môžu byť na podnikovej úrovni uplatňované vo vzťahu k riadeniu inovácií. V neposlednom rade sa autorský tím zamýšľa nad súčasnými zámermi nemeckých národohospodárov, ktoré sa týkajú transformácie nemeckej ekonomiky na čistotu energií a na tzv. Priemysel 4.0.

Kniha je určená pre pracovníkov organizácií, ktorí sa rozhodli vydať sa cestou „inovácií“, uplatnenie nepochybne nájde aj medzi študentmi vysokých škôl ekonomického a manažérskeho zamerania.

Na záver predsa len pár slov…

Myslím si, že vo svojom mene môžem za všetkých tých, čo sa inováciami zaoberajú, poďakovať kolektívu autorov za prehľadnú publikáciu, ktorá poukázala na komplexný prístup k manažérstvu inovácií ako súčasti stratégie organizácie. Žijeme v turbulentnom prostredí, kde musíme byť pripravení na nepredvídané zmeny. A manažérstvom inovácií, ktoré možno nazvať, v prípade obsahu tejto publikácie, aj inováciami podnikania (tak ako to bolo aj spomenuté), je možné sa na tieto zmeny pripraviť.