Manažérstvo kvality VSM CityUniversity

Manažérstvo kvality – špecializácia magisterského štúdia podnikového manažmentu


Vysoká škola manažmentu/CityUniversity of Seattle otvára v akademickom roku 2016/2017 v rámci študijného programu 2. stupňa podnikový manažment, špecializáciu „Manažérstvo kvality“ (v slovenskom jazyku), ktorej absolvovanie umožní zamestnať sa jej absolventom v ktoromkoľvek type organizácie (priemyselnom podniku, organizácii služieb, verejnej správe, samospráve a pod.) v oblasti plánovania, riadenia a zlepšovania (manažérstva) kvality, certifikácie systémov manažérstva kvality v zmysle noriem STN EN ISO 9001:2015, komplexné manažérstvo kvality vo forme uplatňovania modelu výnimočnosti EFQM pre akýkoľvek typ organizácie, modelu CAF pre verejnú správu a pod.

Profil absolventa špecializácie

Absolvent špecializácie získa okrem komplexných znalostí z oblasti podnikového manažmentu aj znalosti a zručnosti potrebné pre výkon manažéra kvality ako aj audítora kvality, ktoré sú v súčasnosti v praxi vyžadované v každej organizácii, či už ide o priemyselné podniky, organizácie služieb, verejnej správy a pod.

Identifikácia cieľových skupín

  1. absolventi bakalárskeho štúdia so záujmom získať požadované vzdelanie potrebné v praxi pre pozíciu manažéra kvality, audítora kvality a pod;
  2. pracovníci štátnej a verejnej správy (ministerstvá, krajské, okresné úrady, samosprávy, mestské úrady a pod.);
  3. pracovníci podnikovej a podnikateľskej sféry (priemyselné podniky, organizácie služieb, dodávatelia pre automobilový priemysel a pod.).

Získané benefity

  • Získanie kvalifikácie pre vykonávanie praxou veľmi požadovanej pracovnej pozície manažéra kvality, audítora kvality, špecialistu kvality a pod.
  • Po úspešnom absolvovaní predmetu Audity kvality, získanie osvedčenia (od medzinárodnej certifikačnej spoločnosti) na funkciu Interný audítor kvality.
  • Prepojenie štúdia s praxou – exkurzie do organizácií podnikateľských subjektov a organizácií verejnej správy, ktoré sú úspešné z pohľadu preukazovania kvalitných produktov, služieb, procesov a organizácií smerujúcich k výnimočnosti.
  • Erudovaní prednášatelia/odborníci v oblasti kvality z akademického prostredia, aj z priemyselnej praxe a verejnej správy.

Predmety špecializácie

• TQM (Totálne manažérstvo kvality)

Študent získa vedomosti o komplexnom manažérstve kvality (ktorého súčasťou je aj procesné manažérstvo), jeho prístupe v rôznych krajinách, modeloch TQM (EFQM a CAF), spôsobe ich hodnotenia formou samohodnotenia. Bude spôsobilý pochopiť, analyzovať a vyhodnotiť úroveň efektívnosti riadenia organizácie pomocou modelov na dosiahnutie výnimočnosti, resp. spoločenskej zodpovednosti v organizáciách podnikateľského subjektu, ale aj verejnej správy.

• Systémy manažérstva kvality

Študent získa základné informácie o pojmoch a prístupoch v oblasti systémov manažérstva kvality podľa najznámejších „guru“ v kvalite (Deming, Juran, Crosby, Ishikawa a pod.), získa prehľad o implementácii SMK a jeho zlepšovaní, o normalizácii, akreditácii a certifikácii výrobkov a systémov. Dôraz bude kladený na analýzu a implementáciu systému manažérstva kvality v súlade s normami ISO 9001:2015. Študent bude spôsobilý navrhnúť a implementovať systém manažérstva kvality alebo integrovaný manažérsky systém (kvalita + bezpečnosť + environment).

• Štatistické metódy kontroly kvality

Študent získa prehľad o základných štatistických metódach, ktoré sa v súčasnosti najviac využívajú pre zabezpečovanie a kontrolu kvality výrobných procesov a produktov, ako je napr. štatistická regulácia výrobných procesov, regulačné diagramy pri kontrole meraním, regulačné diagramy pri kontrole porovnávaním, 7 základných japonských nástrojov, metódy sledovania spôsobilosti výrobných zariadení a procesov dodržať stanovené požiadavky a pod.

• Nástroje a techniky manažérstva kvality

Študent získa základné vedomosti a zručnosti v aplikácii najviac využívaných nástrojov a techník v manažérstve kvality (FMEA, QFD, 5S, 5M, Lean production atď.). Bude schopný využívať vhodné nástroje a techniky najmä pri zlepšovaní a hľadaní spôsobov odstraňovania problémov v procesoch. Získa schopnosť analytického a logického myslenia, kreativity a vzájomného prepojenia súvislostí vedúce k inováciám.

• Audity kvality

Študent získa základné vedomosti a zručností pri procese auditovania (previerky) – plánovaní, realizácii a zlepšovaní auditu. Bude spôsobilý vykonávať audity kvality ako interný aj externý auditor v súlade s normou pre auditovanie ISO 19011 (vrátane auditov v automobilovom priemysle v súlade s normou ISO/TS 16949), bude vedieť identifikovať nesúlad pri auditoch, spracovávať správu z auditov a všetky požadované dokumenty z auditu.

• CAQ (Počítačová podpora TQM)

Študent získa znalosti a zručnosti pre využívanie dostupných informačných technológií a informačných systémov pri plnom rešpektovaní požiadaviek noriem kvality v súlade s modelmi systémov manažérstva kvality (SMK) a filozofiou Total Quality Management (TQM). Študent sa naučí využívať počítačovú podporu v IS PALSTAT CAQ v oblastiach ako: plánovanie kvality, monitorovanie kvality, metrológia, špecifikácia podnikových procesov a výcvik zamestnancov, riadenie dokumentácie a pod.

 

Manažérstvo kvality VSM CityUniversity 01Pre záujemcov, ktorí sa už problematike manažérstva a zlepšovania kvality venujú, budú v horeuvedených oblastiach pripravené kurzy pre ďalšie vzdelávanie. O kurzoch Vás budeme informovať v ďalšom čísle časopisu.