Systemy managementu kvality

Nová kniha profesora Nenadála o měření v systémech managementu kvality


prof. Ing. Jiří Plura, CSc.
vedoucí katedry managementu kvality
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
VŠB – Technická univerzita Ostrava

Nenadál, Jaroslav
Systémy managementu kvality.
Co, proč a jak měřit?
Management Press, Praha, 2016, 302 s.

Jedno z pravidel managementu kvality říká: „Co se dá změřit, změř! Co se nedá měřit, převeď na měřitelné!“ Avšak není měření jako měření. Zatímco měření znaků kvality produktů, které představují běžné fyzikální veličiny, jako jsou rozměry, hmotnost, koncentrace apod. jsou již většinou zvládnuta, je celá řada potřebných měření v systémech managementu kvality, která jsou mnohem komplikovanější. Jedná se o tzv. systémová měření, jako je měření spokojenosti a loajality zákazníků, měření hodnoty pro zákazníka, měření spokojenosti zaměstnanců a dalších zainteresovaných stran, měření výkonnosti procesů a systémů managementu kvality, měření výkonnosti dodavatelů nebo měření vyzrálosti systémů managementu kvality. Tato měření jsou pro systémy managementu kvality velice důležitá a bez nich by tyto systémy nemohly efektivně fungovat.

Právě těmto druhům měření je věnována kniha prof. Ing. Jaroslava Nenadála, CSc. z Katedry managementu kvality FMMI VŠB – Technické univerzity Ostrava. Již samotný autor je zárukou kompetentního a komplexního zpracování dané problematiky. Profesor Nenadál je v oblasti managementu kvality zkušeným a uznávaným odborníkem, který významně přispěl a přispívá k jeho dalšímu rozvoji. Jako autor nebo spoluautor doposud v této oblasti publikoval 26 knižních monografií a celou řadu odborných článků a příspěvků na konferencích a to jak doma, tak v zahraničí. Za mimořádný osobní přínos k rozvoji a aplikaci péče o kvalitu v České republice mu byla v roce 2010 udělena Cena Anežky Žaludové.

Kniha je určena pro manažery všech typů organizací, jakož i pro studenty a pedagogy vysokých škol technického a ekonomického zaměření. Ti by zde měli najít odpověď nejenom na otázky, co to systémová měření v managementu kvality jsou, ale kniha by jim měla zejména poskytnut návod na to, jak taková měření plánovat, realizovat a přímo provázat s rozvojem systémů managementu organizací a trvalým zlepšováním jejich výkonnosti a konkurenční schopnosti.

Kniha je rozdělena do pěti kapitol. Úvodní, první kapitola je vhodně věnována uvedení do problematiky systémů managementu kvality. Pozornost je zde věnována principům pokročilých systémů managementu kvality a požadavkům, resp. doporučením z oblasti systémových měření, jež vyplývají z nejnovějších vydání norem ISO 9001:2015 a ISO 9004:2009 a EFQM Modelu Excelence.

Druhá kapitola knihy se zaměřuje na ta systémová měření, která pro systémy managementu kvality vytvářejí zpětnou vazbu. Pozornost je věnována měřením spokojenosti a loajality zákazníků, měřením hodnoty pro zákazníka a měřením spokojenosti zaměstnanců a dalších zainteresovaných stran.

Ve třetí kapitole se autor zabývá problematikou měření výkonnosti v systémech managementu kvality. Věnuje se měření výkonnosti jednotlivých procesů a výkonnosti systémů managementu kvality, přičemž se samostatně zabývá možnostmi vyjadřování výkonnosti pomocí finančních měřítek. V této kapitole se autor rovněž zaměřuje na měření výkonnosti dodavatelů, využití benchmarkingu v měření výkonnosti a na uplatnění metodiky Balanced Scorecard.

Čtvrtá kapitola knihy se zaměřuje na měření vyzrálosti systémů managementu, o které se dnes často hovoří, ale málokdo ji umí definovat, natož měřit. Kromě možností využití výsledků auditů je zde zvláštní pozornost věnována procesům sebehodnocení a posuzování rizik v procesech systémů managementu kvality.

Poslední, pátá kapitola je věnována využití výsledků měření při přezkoumáních systému managementu kvality vedením a při neustálém zlepšování.

Kniha je psána velice čtivou formou. Informace jsou čtenáři poskytovány srozumitelně a v logickém sledu. Postupy realizace jednotlivých měření jsou popsány v jednotlivých krocích, vyúsťují v prezentaci vhodných ukazatelů a jsou doprovázeny příklady. Příjemným oživením textu jsou prezentované zkušenosti autora z reálné praxe, jež jsou uváděny na počátku jednotlivých kapitol. Jsem přesvědčen o tom, že tato kniha bude pro všechny, kteří se zabývají danou problematikou, velice užitečným zdrojem potřebných aktuálních informací.