Struktura oddelenia kvality a pocet kvalitarov

Štruktúra oddelenia kvality a počet kvalitárov v rámci výrobného podniku


Michal Čierny
Askoll Slovakia s.r.o.
manažér kvality a technického oddelenia

resumé
Oddelenie kvality má a bude mať vždy významnú úlohu v rámci podniku, ktorý produkuje výrobky alebo poskytuje služby a je jeho snahou plniť požiadavky zákazníka, legislatívne a právne predpisy. Neodlúčiteľnou súčasťou riadenia oddelenia kvality je aj manažment spolupracovníkov v rámci oddelenia. V článku som sa zameral na to, aké pozície poznáme na oddelení kvality, čo zohráva úlohu pri tvorbe štruktúry a aký je „ideálny“ počet spolupracovníkov na oddelení kvality.

Úvod

Asi neexistuje univerzálna odpoveď na otázku, aké presné úlohy má mať oddelenie kvality v rámci podniku a zároveň ani neexistuje univerzálna odpoveď na otázku, koľko ľudí by jednotlivé úlohy malo plniť. Veľkosť a úlohy oddelenia sú závislé od rôznych faktorov, ako: veľkosť organizácie, produktové portfólio, trh, štruktúra podniku (samostatne fungujúci podnik, holdingová podpora), prerozdelenie jednotlivých úloh v rámci podniku a oddelení, miera automatizácie a pre mňa veľmi významný faktor – dôraz na kvalitu „quality approach“.

Ďalší prvok, ktorý má vplyv na štruktúru a preobsadenie pozícií v rámci podniku je, v akom štádiu sa daný podnik nachádza. Či už v štádiu rastu objednávok, resp. výroby, nová lokalizácia (green field, braun field), zabehnutá prevádzka, stabilná produkcia, nové projekty. Dôležité je aj, či spoločnosť má svoj vývoj – produktu, procesu a tzv. plánovanie kvality.

Na čo pri tvorbe štruktúry oddelenia kvality vo výrobnom podniku netreba zabudnúť?

  1. Struktura oddelenia kvality a pocet kvalitarov 01Netreba zabudnúť, že oddelenie kvality je služba, podpora výroby.
  2. Kvalita ≠ len kontrola a pozastavovanie výrobkov.
  3. Hlavnou úlohou spoločnosti je vytvárať zisk – treba vyrábať dobré výrobky v stanovenom množstve a čase pri zachovaní nákladov (obr. 1).
  4. Úlohou oddelenia kvality je predchádzanie chýb, znižovanie variability jednotlivých rozmerov (parametrov) a plánovanie kvality.
  5. Zlepšovanie procesu nie je úlohou len výrobného oddelenia, ktorému proces patrí, ale analýza dát, zisťovanie potenciálu a spolupráca na projektoch je súčasť práce oddelenia kvality.
  6. Zákazník je v podniku, aj keď tam nie je, a jeho požiadavky je nutné pochopiť a dodržiavať. Napĺňanie očakávania našich zákazníkov, a v mnohých oblastiach aj ich prekonanie, je nutnosť, aby sme v konkurenčnom prostredí ako spoločnosť prežili.

Aké pozície na oddelení kvality poznáme?

a) Pracovníci zabezpečenia kvality – riadenie kvality z pohľadu systému a systematiky, procesov, zlepšovanie, 6 Sigma;
b) Inžinieri kvality – zabezpečenie testovania, kontrol, analýz, triedenia, vykonávanie spôsobilosti, plánovanie kvality, overovacie série a iné;
c) Dodávateľská kvalita – rozvoj dodávateľov, riešenie problémov s dodávateľmi a ich auditovanie;
d) Kontrolóri kvality – produkt, proces, dodávaný materiál, hotové výrobky;
e) Pracovníci metrológie – metrológovia pre jednotlivé veličiny (mechanická, elektrická, fyzikálno-mechanická a iné), laboratórne činnosti, testovanie životnosti;
f) Interní audítori – proces, produkt, integrované manažérske systémy, audity treťou stranou;
g) Zákaznícka kvalita – kontakt, spracovanie správ, 8D reporty, B2B portály;
h) Administratívni pracovníci kvality – spracovanie a vedenie dokumentácie, reportovanie, školenie a preškoľovanie;
i) Manažment úseku (oddelenia) – vedenie, riadenie, hodnotenie, motivácia a rozvoj spolupracovníkov.

Niektoré pozície bývajú v podnikoch kumulované, inak pomenované a prerozdelenie úloh môže byť tak horizontálne ako vertikálne.

Anketa – počet kvalitárov vo výrobnom podniku

Cieľom ankety bolo overiť si, koľko a kde má ktorý podnik zaradených spolupracovníkov na oddelení kvality a či je súvislosť medzi jednotlivými faktormi spomínanými v úvode. Z nich som vybral niektoré, ktoré som považoval za dôležité a porovnával som ich vplyv na celkový počet spolupracovníkov.

Na začiatku, pri tvorbe anketových otázok, som chcel zistiť, či existuje „ideálny“ počet kvalitárov a či a do akej miery je počet pracovníkov na oddelení kvality ovplyvnený rôznymi faktormi, ako miera automatizácie, vizuálny aspekt finálneho produktu, či je daná spoločnosť pôsobiaca v automobilovom sektore alebo nie, od kontinentu, kde daný podnik pôsobí a iné. Primárne ma zaujímalo, či existuje percentuálne vyjadrenie, resp. či sa dá číselne vyjadriť pomer počtu spolupracovníkov na oddelení kvality voči celkovému počtu zamestnancov a dotazník, ktorý slúžil na zosumarizovanie odpovedí, bol orientovaný smerom k výrobným podnikom. Ďalej ma zaujímalo, či kvalita a výkon spolupracovníkov v tímoch má vplyv na ich celkový počet alebo nie.

Nástroje na získanie dát

Na zosumarizovanie podkladov som sa snažil využiť čo najjednoduchšie a čo najprístupnejšie nástroje a dúfal som, že sa spustí k danej téme aj diskusia s odborníkmi v danej oblasti. Využil som sieť LinkedIn a skupinu Quality management profesionals, kde pomocou google docs som vytvoril anketu, na ktorú odpovedali členovia skupiny, prevažne manažéri kvality alebo zodpovední v podniku za systém kvality.

… viac sa dočítate v aktuálnom čísle časopisu.