Súťaž Top manažéri kvality roka 2016

Súťaž Top manažéri kvality roka 2016


Katarína Kašubová
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
útvar kvality

Katarína Verešová
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
útvar kvality

Úspech a dobré výsledky akejkoľvek organizácie, či už sa jedná o podnikateľský subjekt alebo organizáciu verejného sektora, sú vždy vizitkou práce ľudí, ktorí na ich dosiahnutie vynakladajú mnoho energie. Manažéri by popri množstve výziev a zmien, ktorým musia organizácie čeliť nemali zabúdať na správnu motiváciu zamestnancov, vyzdvihnutie ich prínosu k dosahovaniu cieľov organizácie, podporu tímovej práce, ako aj na pochvalu a ocenenie za ich prácu nielen na konci roka, ale aj priebežne za čiastkové úspechy počas neho.

Možností ako prejaviť uznanie zamestnancom za ich prácu je viacero a nemusia byť vždy limitované len na interné formy (v rámci organizácie). V oblasti kvality predstavuje jednu z alternatív ako oceniť zamestnancov pôsobiacich v manažérstve kvality súťaž Top manažéri kvality. Súťaž každoročne vyhlasuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) ako koordinátor štátnej politiky kvality.

Súťaž je už štrnásty rok súčasťou mnohých aktivít uskutočňovaných ÚNMS SR v oblasti kvality. Je totiž nespochybniteľné, že v súčasnom konkurenčnom prostredí, schopnosť poskytovať vysoko kvalitné produkty a služby (vrátane tých verejných) je elementárnym faktorom úspechu. Zásadnú úlohu pritom zohráva aj manažérstvo kvality. Cieľom ÚNMS SR v rámci súťaže Top manažéri kvality je preto oceniť prácu manažérov kvality, zmocnencov pre kvalitu, špecialistov kvality, metodikov modelu výnimočnosti EFQM/modelu CAF a osoby vykonávajúce funkciu priamo spojenú s manažérstvom kvality za budovanie, implementáciu a rozvoj systému manažérstva kvality, komplexného manažérstva kvality a zlepšovanie procesov v organizácii.

Uchádzača do súťaže môže prihlásiť štatutárny zástupca organizácie, pre ktorú uchádzač pracuje, a to zaslaním prihlášky a kompletne vyplnenej súťažnej dokumentácie, najneskôr do 30. septembra 2016.

V súťaži sa udeľuje ocenenie v dvoch kategóriách, Top manažér kvality roka 2016 v súkromnom sektore a Top manažér kvality roka 2016 v sektore verejnej správy. Úspešný kandidát v každej kategórii získa prestížne ocenenie „Top manažér kvality roka 2016“, ktoré mu bude slávnostne odovzdané počas vyhlásenia výsledkov súťaže Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu v novembri 2016.

V prípade, ak Vás súťaž oslovila a máte vo Vašej organizácii šikovnú osobu, ktorá sa podieľa na úspešnom zavedení, udržiavaní a rozvíjaní systému manažérstva kvality, neváhajte ju prihlásiť do súťaže.

Bližšie informácie o súťaži nájdete na webovej stránke www.unms.sk v časti Kvalita – Súťaže alebo Vám ich poskytnú zamestnanci útvaru kvality ÚNMS SR.