7. stretnutie európskych používateľov modelu CAF

7. stretnutie európskych používateľov modelu CAF


30. november 2016, Bratislava

Organizácie vo verejnom sektore, ktoré aplikujú komplexné manažérstvo kvality (TQM) a na samohodnotenie používajú model CAF, dokážu verne opísať nielen svoje silné stránky v oblastiach hodnotenia kvality podľa 28 subkritérií, ale aj definovať oblasti na zlepšovanie. Dôležitou pridanou hodnotou TQM v porovnaní s inými metódami zameranými na vnútornú kontrolu štandardov kvality je to, že používatelia modelu CAF musia hodnotiť aj plnenie štyroch výsledkových kritérií a musia vybrať tie najvhodnejšie aktivity na ich ďalšie zlepšovanie. Aj keď prepojenia medzi kritériami predpokladov a výsledkov sú kľúčové, nie sú jednoznačné, najmä ak ide o hodnotenie ich vzájomných vzťahov. Na lepšie pochopenie možných dôsledkov potrebujeme poznať konkrétne príklady dobrej praxe zo samohodnotenia, čo najviac založené na dôkazoch a opísané vlastníkmi procesu zrozumiteľným spôsobom. To, akým spôsobom sa po samohodnotení vyberajú aktivity zamerané na zlepšovanie organizácie, má totiž rozhodujúci vplyv na finálne výsledky. To, na čom sa môžeme vzájomne učiť, pramení z použitia rozličných prístupov k zlepšovaniu.

Slovenské predsedníctvo v Rade Európskej únie v spolupráci s Európskym informačným strediskom CAF (Európsky inštitút verejnej správy) a Expertnou pracovnou skupinou CAF v rámci Európskej siete verejnej správy, v ktorej má Slovenská republika zastúpenie prostredníctvom Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, pripravuje v poradí 7. európske stretnutie používateľov modelu CAF, ktoré sa uskutoční dňa 30. novembra 2016 v Bratislave.

Hlavnou témou stretnutia bude identifikácia, prioritizácia a implementácia zlepšovania v modeli CAF. Konferencia predstaví výsledky novej štúdie vypracovanej pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade EÚ. V rámci nej členské krajiny EÚ ponúkli 45 konkrétnych príkladov úspešne zvolených aktivít zameraných na zlepšovanie organizácií a metodológie použitej na prioritizáciu po samohodnotení a definovaní príležitostí na zlepšovanie. Dvadsať príkladov bolo vybratých Európskym informačným strediskom CAF a slovenským predsedníctvom na podrobnejšie rozpracovanie. Týchto 20 vybraných príkladov pripravilo 13 krajín – Belgicko, Estónsko, Fínsko, Grécko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovinsko, Slovensko, Španielsko a Taliansko. Účastníkom konferencie budú predstavené v rámci troch paralelných sekcií.

Dôležitou súčasťou konferencie bude aj prezentácia troch hlavných tém: efektívna prioritizácia, profesionalizácia vyšších štátnych úradníkov a horizontálna koordinácia procesov ako kritický faktor úspešnosti v implementácii stratégie. Konferenciu uzatvorí panelová diskusia o prínose modelu CAF k štrukturálnym reformám.

Na konferencii sa očakáva účasť okolo 150 zástupcov z jednotlivých členských krajín EÚ. Slovenská republika sa aktívne zúčastnila na príprave vyššie uvedenej štúdie. V rámci prezentujúcich bude mať Slovensko zastúpenie v paralelnej sekcii č. 2 prostredníctvom Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorá predstaví svoje skúsenosti s procesným manažérstvom.