IATF 16949 – vydanie nového štandardu manažérstva kvality v automobilovom priemysle sa blíži

IATF 16949 – vydanie nového štandardu manažérstva kvality v automobilovom priemysle sa blíži


Juraj Kliment
LRQA, HF TU Košice, KIM
Lead Assessor

Marek Šolc
HF TU Košice, KIM
vysokoškolský pedagóg

resumé
Cieľom článku je poskytnúť kľúčové informácie o pripravovanom novom vydaní normy ISO/TS 16949:2009 a rovnako priblížiť čitateľom najvýznamnejšie zmeny v texte tohto návrhu štandardu kvality v dodávateľskom reťazci výrobcov automobilov – IATF 16949, ktorý normu ISO/TS 16949 nahradí. Zároveň poskytne užitočný návod, ktorý môže byť nápomocný pri plánovaní prechodu na túto novú verziu.

Automobilový štandard kvality ISO/TS 16949 vstupuje v tomto roku do ďalšej významnej etapy vo svojej histórii. Prvého októbra tohto roka bola publikovaná nová verzia tohto štandardu pod novým názvom IATF 16949:2016. V nadväznosti na jej vydanie bude prvého novembra 2016 publikované aj piate vydanie pravidiel na dosiahnutie a zachovanie uznania od IATF (IATF Rules), ktorými sa riadi celá táto certifikačná schéma. Hlavným cieľom tohto štandardu je rozvoj systému manažérstva kvality, ktorý:

  • zabezpečuje neustále zlepšovanie;
  • kladie dôraz na znižovanie chýb;
  • zahrnuje špecifické požiadavky a nástroje využívané v automobilovom priemysle;
  • podporuje znižovanie variability a plytvania v dodávateľskom reťazci.

Organizácia IATF (International Automotive Task Force = Medzinárodné združenie automobilového priemyslu) zastrešujúca tvorbu tohto štandardu a celú nadväznú certifikačnú schému naďalej deklaruje spoluprácu s organizáciou ISO a nová verzia preto plne rešpektuje základnú osnovu a požiadavky nedávno publikovanej ISO 9001:2015. Zmenou oproti aktuálnej verzii bude, že v dokumente IATF 16949:2016 nebudú uvedené základné požiadavky ISO 9001:2015, tak ako je to v aktuálnej verzii. V jednotlivých desiatich kapitolách budú figurovať len nadstavbové sektorové požiadavky, čo poskytne IATF väčšiu flexibilitu v prípade aktualizácií. Z textu je zrejmý okrem zamerania sa na riziká samotného systému manažérstva aj silný záber na riziká kvality produktu s ultimatívnym cieľom udržania a zvyšovania zákazníckej spokojnosti. Norma intenzívne posilňuje dôležitosť systematického riadenia neštandardných situácií a dôraz na automobilové nástroje (hlavne aplikáciu FMEA a riadiacich plánov).

Po prvý krát v histórii predchádzalo tvorbe štandardu skúmanie relevantnosti požiadaviek aktuálnej verzie normy medzi užívateľmi v automobilovom reťazci až po samotných výrobcov automobilov (OEM). Z prieskumu vyplynulo, že veľká väčšina požiadaviek ISO/TS 16949 je vhodne nastavená. Napriek tomu boli v prieskume identifikované aj oblasti, ktoré by si podľa používateľov zaslúžili viacej pozornosti.

Ďalšou kľúčovou témou boli aj špecifické požiadavky automobilových zákazníkov, ktoré spolu s normou ISO/TS 16949 a pravidlami na dosiahnutie a zachovanie uznania od IATF tvoria súbor kritérií auditov. Práve tieto špecifické požiadavky sa často opakujú u viacerých zákazníkov, a preto je vytvorenie spoločných základných požiadaviek a ich integrácia do textu novej normy namieste.

Preskúmanie relevantnosti aktuálnych aj nových požiadaviek bolo sprostredkované IATF za účasti predstaviteľov dodávateľského reťazca, certifikačných orgánov, audítorov aj samotných výrobcov automobilov (OEM) a ďalšia validácia požiadaviek prebehla prostredníctvom pilotných auditov podľa požiadaviek návrhu IATF 16949 po celom svete.

Odhliadnuc od výraznejších zmien, ktoré so sebou priniesla samotná ISO 9001:2015, sa v návrhu IATF 16949 objavujú aj ďalšie doplňujúce sektorové zmeny. Medzi tie najdôležitejšie možno zaradiť nasledovné:

Bezpečnosť produktu – požiadavka na zdokumentovaný proces riadenia bezpečnostných produktov ako vo fáze návrhu, tak aj v samotnom realizačnom procese, nevynímajúc zo zreteľa transfer požiadaviek smerom nižšie v dodávateľskom reťazci.

Spoločenská zodpovednosť – aj v súvislosti s viacerými škandálmi v automobilovom sektore sa objavuje požiadavka na implementáciu politiky kódexu správania sa a etickej eskalačnej politiky (upozorňovanie na nekalé praktiky) za účelom zachovania podnikateľskej integrity.

Určovanie predmetu systému manažérstva kvality – explicitná požiadavka na zahrnutie podporných funkcií (miestnych, ako aj odlúčených) do predmetu systému.

Plány neočakávaných udalostí (Contingency plan) – kapitola v sebe obsahuje viacero požiadaviek na určovanie a hodnotenie rizík (nielen v organizácii, ale aj v dodávateľskom reťazci) a na základe ich vplyvu, stanovenie príslušných plánov ako predísť sklzom v dodávkach a zhoršeniu zákazníckej spokojnosti. Požaduje sa minimálne ročné preskúmavanie týchto plánov multidisciplinárnym tímom za účasti vrcholového manažmentu, testovanie ich efektívnosti a výrazná miera zdokumentovania procesu preskúmavania a zmien.

Príručka kvality – oproti ISO 9001:2015, kde príručka kvality ako povinná zdokumentovaná informácia viac nefiguruje, v texte návrhu IATF 16949 zostáva zachovaná, ale táto môže byť tvorená aj sériou dokumentov. Povinný obsah v sebe skrýva predmet systému manažérstva vrátane aplikovaných vylúčení a ich zdôvodnenia, zdokumentované procesy a popis interakcie medzi procesmi vrátane vstupov a výstupov.

Multidisciplinárny prístup – ide o rozšírenie tohto prístupu na všetky fázy návrhu a vývoja vrátane preskúmania vyrobiteľnosti, projektového riadenia až po tvorbu a preskúmavanie pracovných inštrukcií.

Produkty so zabudovaným softvérom – objavuje sa ako úplne nová požiadavka na implementáciu systému zabezpečovania kvality softvéru použitím napríklad prostredníctvom Automotive SPICE. Táto požiadavka sa prenáša aj na dodávateľov organizácie za účelom overenia spôsobilosti organizácie v oblasti vývoja softvéru.

Kvalita dodávateľov – výber dodávateľa musí zahrňovať štandardné kritériá, explicitne je uvedený zoznam viacerých použiteľných možných kritérií s cieľom zahrnúť špecifické požiadavky zákazníkov. Vstupuje sem aj požiadavka na monitorovanie dodávateľov prostredníctvom auditov druhou stranou, pokiaľ nie je dodávateľ certifikovaný treťou stranou podľa IATF 16949. V prípade výrazných zmien v predmete systému manažérstva kvality dodávateľa pribudla nutnosť overenia kontinuity a efektívnosti takéhoto systému organizáciou.

… viac sa dočítate v aktuálnom čísle časopisu.