Využitie manažérskych prístupov riadenia v miestnych samosprávach

Využitie manažérskych prístupov riadenia v miestnych samosprávach


Gabriela Bogdanovská
Technická univerzita v Košiciach
odborný asistent

resumé
Každý z nás je občas nútený využiť služby samospráv. Pri návšteve týchto inštitúcií očakávame, že nám budú poskytnuté služby, ktoré splnia naše očakávania. Realita je však často iná. Mnohí z nás odchádzajú z úradov sklamaní a nahnevaní. V tejto súvislosti je nevyhnutné zaoberať sa otázkou manažovania orgánom miestnych samospráv tak, aby poskytované služby boli čo na najvyššej kvalitatívnej úrovni.

Úvod

Samospráva vo svojom vnútri vystupuje ako samostatný celok, ako firma. Je tvorená zamestnancami poskytujúcimi služby klientom, občanom. Tvorí celok so svojimi organizačnými zložkami, ktoré musia medzi sebou komunikovať a medzi ktorými prebiehajú procesy. Tieto procesy je možné usmerňovať a riadiť prostredníctvom rôznych manažérskych prístupov. Dôraz je pritom potrebné klásť na ich výber a správne použitie. Nefungujúci vnútorný systém sa odrazí nielen v nespokojnosti zamestnancov, ale predovšetkým v nespokojnosti klientov, občanov.

Cieľom príspevku je vzájomne porovnať vybrané manažérske prístupy riadenia a prezentovať mieru ich využívania v miestnych samosprávach fungujúcich v rámci Slovenskej republiky.

Manažérske prístupy riadenia

Wright, Nemec (2003) zdôrazňuje, že je potrebné si uvedomiť rozdiel medzi manažmentom pôsobiacom vo verejnom a súkromnom sektore. Verejné inštitúcie nepôsobia na základe potrieb určených trhom, ale na princípoch politického stanovenia potrieb. Rozdiel je badateľný aj v meraní výkonnosti organizácie. V súkromnom sektore je hlavným ukazovateľom zisk, čo je vo verejnej sfére nepoužiteľný ukazovateľ. V tejto sfére nie je jasne stanovený systém merania výkonnosti, ktorý by dostatočne zachytával účinnosť a efektívnosť ich práce. Nezanedbateľné je aj rozdielne právne prostredie, v ktorom manažment oboch sektorov pôsobí.

Cieľom samosprávy by malo byť zvyšovanie kvality života občanov, zvyšovanie výkonnosti a kvality poskytovaných verejných služieb (Balatová a Papcunová, 2008). Na splnenie tohto cieľa je potrebné, aby samosprávy využívali také metódy, nástroje a princípy riadenia, ktoré sa osvedčili v podnikateľskom prostredí a je možné ich aplikovať aj vo verejnom sektore, pri zohľadnení určitých špecifík. Ide o používanie manažérskych princípov riadenia – ISO noriem, spoločného systému hodnotenia kvality podľa modelu CAF, modelu výnimočnosti EFQM, zavedenia benchmarkingu, procesného a strategického riadenia do bežnej praxe samospráv. Všetky tieto prístupy riadenia sú orientované na zákazníka, klienta, občana, čiže prijímateľa verejnej služby.

Ak tieto manažérske princípy len jednoducho mechanicky uplatníme v praxi, nedosiahneme požadované ciele a úspechy. Pred ich uplatnením je potrebné urobiť porovnanie (komparáciu) jednotlivých princípov a na základe toho vybrať najvhodnejšiu techniku pre zodpovedajúcu úroveň samosprávy. Pri porovnaní princípov riadenia je nutné dôsledne zhodnotiť „čie záujmy“ jednotlivé prístupy obhajujú a presadzujú, či orientácia na efektívnosť je obsiahnutá už v samotnej podstate toho ktorého princípu. Len tak je možné dosiahnuť pozitívny výsledok z ich použitia. Pri výbere je potrebné porovnať potenciál nástrojov, ako aj procesy jeho orientácie v systéme implementácie a hodnotenia. Dôležitým aspektom pri výbere je aj skutočnosť, či daný manažérsky prístup je viac zameraný na hodnotenie kvality alebo na meranie výkonnosti (Stehlíková, Taušová, 2015). Prístupy sa od seba odlišujú aj náročnosťou implementácie, zrozumiteľnosťou a jednoznačnosťou vstupov, kritérií, štandardov, administratívnou, personálnou a finančnou náročnosťou. V Tabuľke 1 a Tabuľke 2 sú uvedené niektoré spoločné znaky a odlišnosti jednotlivých manažérskych prístupov (Benková, 2007; Rosičova, 2015; Široký, 2004; ISO 9001, CAF 2013, EFQM Model).

Každý z týchto prístupov môže manažment organizácie využívať samostatne, ale môžu sa tiež navzájom dopĺňať a existovať súčasne vedľa seba. Na Obr. 1 je znázornený prienik jednotlivých spomínaných prístupov v základných spoločných znakoch (Benková, 2007; Rosičová, 2015). Medzi základné spoločné znaky patrí – orientácia na zákazníka, procesný prístup, zapojenie zamestnancov, nevyhnutné riadenie zdrojov, dôležitosť vízie a stratégie, spoločenská zodpovednosť, zvyšovanie efektívnosti, neustále učenie sa, zlepšovanie a rast.

… viac sa dočítate v aktuálnom čísle časopisu.